فوتبــال 11

پنجشنبه، 31 مرداد 1398 ساعت ۲۰:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد طیبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میلاد خدایی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 31 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
عباس عسگری 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مهاجم 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 59 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مهدی تیکدری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ایمان سلیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمدرضا خانزاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میثم تیموری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احسان حاج‌صفی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اشکان دژاگه 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
مسعود شجاعی 0 (0) 0 0 0 (0) 82 هافبک 0
یوکیا سوگیتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
سعید مهری 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مهاجم 0
مازولا 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجید عیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد طیبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد خدایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عباس عسگری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی تیکدری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ایمان سلیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا خانزاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میثم تیموری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احسان حاج‌صفی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اشکان دژاگه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مسعود شجاعی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوکیا سوگیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید مهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مازولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
حبیب فرعباسی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجید عیدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد طیبی 0 0 0 0 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد خدایی 0 0 0 0 0 مدافع 0
حسین ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 0 0 0 0 هافبک 0
عماد میرجوان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عباس عسگری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم نقی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی تیکدری 0 0 0 0 0 مدافع 0
ایمان سلیمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا خانزاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
میثم تیموری 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
احسان حاج‌صفی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اشکان دژاگه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مسعود شجاعی 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوکیا سوگیتا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید مهری 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مازولا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد طیبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میلاد خدایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عباس عسگری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مهدی تیکدری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ایمان سلیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدرضا خانزاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میثم تیموری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احسان حاج‌صفی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اشکان دژاگه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مسعود شجاعی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوکیا سوگیتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سعید مهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مازولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11