فوتبــال 11

پنجشنبه، 31 مرداد 1398 ساعت ۱۹:۱۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 (0) 86 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 (0) 89 هافبک 0
امیر روستایی 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
فرناندو دخسوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمود شفیعی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فریبرز گرامی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی ترکمان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پوریا آریا کیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ایمان باصفا 0 (0) 0 0 0 (0) 67 هافبک 0
حامد پاکدل 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
رضا خالقی‌فر 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مهاجم 0
کاخابر کاکاشویلی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 (0) 23 هافبک 0
احسان تاییدی 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
وحید امیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
امیر روستایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرناندو دخسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمود شفیعی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فریبرز گرامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی ترکمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پوریا آریا کیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایمان باصفا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حامد پاکدل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا خالقی‌فر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کاخابر کاکاشویلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد نوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احسان تاییدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
بوژیدار رادوشویچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 0 0 0 0 مدافع 0
امید عالیشاه 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 0 0 0 0 هافبک 0
وحید امیری 0 0 0 0 0 هافبک 0
امیر روستایی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرشاد احمدزاده 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محسن ربیع‌خواه 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرناندو دخسوس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمود شفیعی 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی عبدالله‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
فریبرز گرامی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی ترکمان 0 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 0 0 0 0 هافبک 0
پوریا آریا کیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ایمان باصفا 0 0 0 0 0 هافبک 0
حامد پاکدل 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا خالقی‌فر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کاخابر کاکاشویلی 0 0 0 0 0 هافبک 0
شهرام گودرزی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد نوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
احسان تاییدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
امیر روستایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرناندو دخسوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمود شفیعی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فریبرز گرامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی ترکمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پوریا آریا کیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایمان باصفا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حامد پاکدل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رضا خالقی‌فر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کاخابر کاکاشویلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احسان تاییدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11