فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۵۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ماکسیم کوال 0 (0) 0 19 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Matias Aguirregaray 0 (0) 0 16 3 (0) 45 مدافع 0
آندره پینتو 3 (0) 1 21 6 (3) 90 مدافع 0
Ali Al Awjami 0 (0) 2 33 3 (3) 90 مدافع 0
Mohammed Naji 1 (1) 4 33 8 (6) 83 مدافع 0
Marwane Saadane 3 (0) 0 50 12 (5) 90 مدافع 0
Mohammed Al-Fuhaid 0 (0) 3 34 15 (6) 90 هافبک 0
Ali Al-Zaqan 1 (0) 3 15 9 (4) 72 هافبک 0
Ali Al-Hassan 1 (0) 1 48 15 (4) 90 هافبک 0
Gustav Wikheim 2 (1) 0 18 13 (6) 90 هافبک 0
Mohammed Majrashi 3 (0) 0 22 11 (5) 90 مهاجم 0
Mohammed Al Saeed 0 (0) 0 3 0 (0) 11 هافبک 0
Munther Nakhli 1 (0) 0 11 6 (2) 45 هافبک 0
Mitchell Te Vrede 1 (0) 0 0 1 (0) 18 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Hassoun 0 (0) 6 33 14 (9) 90 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 0 (0) 2 43 7 (3) 90 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 6 64 13 (8) 90 مدافع 0
لوکاس لیما 0 (0) 3 54 10 (8) 90 مدافع 0
عبدالفتاح عسیری 2 (0) 1 23 6 (2) 72 هافبک 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 2 46 6 (3) 90 هافبک 0
Josef De Souza 1 (1) 2 44 10 (5) 90 هافبک 0
Youcef Belaïli 0 (0) 0 37 19 (14) 86 هافبک 0
Tafaris Djaniny 2 (1) 0 26 8 (3) 89 مهاجم 0
عمر سوما 3 (1) 0 5 6 (3) 90 مهاجم 0
Mohammed Al-Majhad 0 (0) 0 4 3 (0) 8 هافبک 0
حسین المقهوی 0 (0) 0 12 1 (0) 18 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 (0) 0 2 0 (0) 1 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ماکسیم کوال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Matias Aguirregaray 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره پینتو 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ali Al Awjami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Naji 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marwane Saadane 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Al-Fuhaid 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Al-Zaqan 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Al-Hassan 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Gustav Wikheim 2 (1) 7 (5) 0 0 0 0 هافبک 0
Mohammed Majrashi 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohammed Al Saeed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Munther Nakhli 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Mitchell Te Vrede 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hassoun 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس لیما 0 (0) 4 (3) 0 1 0 0 مدافع 0
عبدالفتاح عسیری 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Josef De Souza 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 0 (0) 8 (7) 0 0 0 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 2 (1) 5 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
عمر سوما 3 (1) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 0
Mohammed Al-Majhad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین المقهوی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ماکسیم کوال 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Matias Aguirregaray 0 1 0 1 0 مدافع 0
آندره پینتو 3 0 1 0 0 مدافع 0
Ali Al Awjami 2 3 2 0 0 مدافع 0
Mohammed Naji 0 3 4 0 0 مدافع 0
Marwane Saadane 0 0 0 1 0 مدافع 0
Mohammed Al-Fuhaid 0 1 3 4 0 هافبک 0
Ali Al-Zaqan 0 1 3 1 0 هافبک 0
Ali Al-Hassan 3 0 1 1 0 هافبک 0
Gustav Wikheim 0 0 0 1 0 هافبک 0
Mohammed Majrashi 1 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohammed Al Saeed 0 0 0 0 0 هافبک 0
Munther Nakhli 1 0 0 0 0 هافبک 0
Mitchell Te Vrede 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد العویس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hassoun 3 1 6 1 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 4 1 2 2 0 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 4 0 6 0 0 مدافع 0
لوکاس لیما 1 0 3 0 0 مدافع 0
عبدالفتاح عسیری 0 0 1 1 0 هافبک 0
Nouh Al-Mousa 2 1 2 2 0 هافبک 0
Josef De Souza 3 1 2 4 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 0 0 0 1 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 0 0 0 1 0 مهاجم 0
عمر سوما 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohammed Al-Majhad 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین المقهوی 0 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ماکسیم کوال 19 (10) 52% 0 0 13 (4) 0 دروازه‌بان 0
Matias Aguirregaray 16 (11) 68% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
آندره پینتو 21 (15) 71% 1 0 8 (3) 0 مدافع 0
Ali Al Awjami 33 (28) 84% 0 1 7 (4) 0 مدافع 0
Mohammed Naji 33 (20) 60% 1 2 9 (4) 0 مدافع 0
Marwane Saadane 50 (47) 94% 3 0 8 (6) 0 مدافع 0
Mohammed Al-Fuhaid 34 (28) 82% 0 0 8 (4) 0 هافبک 0
Ali Al-Zaqan 15 (12) 80% 0 1 2 (1) 0 هافبک 0
Ali Al-Hassan 48 (39) 81% 1 2 9 (5) 0 هافبک 0
Gustav Wikheim 18 (15) 83% 3 2 0 (0) 0 هافبک 0
Mohammed Majrashi 22 (19) 86% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Mohammed Al Saeed 3 (3) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Munther Nakhli 11 (10) 90% 2 4 4 (3) 0 هافبک 0
Mitchell Te Vrede 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد العویس 19 (18) 94% 0 0 4 (3) 0 دروازه‌بان 0
Hassoun 33 (26) 78% 1 0 7 (2) 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 43 (38) 88% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 64 (50) 78% 0 0 11 (3) 0 مدافع 0
لوکاس لیما 54 (43) 79% 2 2 10 (7) 1 مدافع 0
عبدالفتاح عسیری 23 (14) 60% 0 4 1 (0) 0 هافبک 0
Nouh Al-Mousa 46 (40) 87% 0 0 7 (4) 0 هافبک 0
Josef De Souza 44 (42) 95% 1 0 4 (3) 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 37 (27) 73% 0 5 5 (3) 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 26 (19) 73% 1 0 3 (2) 0 مهاجم 0
عمر سوما 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mohammed Al-Majhad 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین المقهوی 12 (10) 83% 1 1 2 (2) 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11