فوتبــال 11

شنبه، 09 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۱۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رئیس ام‌بولی 0 (0) 0 27 3 (3) 90 دروازه‌بان 0
Saad Al Khayri 0 (0) 7 16 17 (9) 76 مدافع 0
سدریک یمبره 1 (0) 2 17 6 (4) 90 مدافع 0
Filip Kiss 0 (0) 3 34 6 (4) 90 هافبک 0
اوسامه حدادی 1 (1) 2 30 9 (6) 90 مدافع 0
Ibrahim Mahnashi 0 (0) 3 31 7 (6) 90 هافبک 0
محمد الکویکبی 1 (1) 2 38 15 (7) 90 هافبک 0
صالح العمری 1 (0) 0 14 4 (3) 45 هافبک 0
Rogerinho 2 (1) 0 25 10 (3) 90 هافبک 0
Souleymane Doukara 2 (0) 0 9 1 (0) 72 مهاجم 0
Hamed Alghamdi 2 (0) 1 57 2 (1) 90 هافبک 0
Saleh Al Qumayzi 0 (0) 1 5 3 (2) 14 مدافع 0
نعیم سلیتی 2 (1) 0 23 5 (3) 45 هافبک 0
Hazzaa Al-Hazzaa 2 (0) 1 8 3 (1) 18 مهاجم 0
یاسر المسیلیم 0 (0) 0 14 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 1 30 7 (4) 90 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 0 (0) 1 26 7 (4) 83 مدافع 0
اروین زوکانوویچ 0 (0) 0 27 3 (2) 90 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 4 43 11 (6) 90 مدافع 0
علی الاسمری 0 (0) 3 52 10 (5) 79 هافبک 0
Josef De Souza 0 (0) 3 38 6 (3) 90 هافبک 0
Elvis Sarić 0 (0) 0 21 5 (2) 61 هافبک 0
Sultan Mandash 0 (0) 0 12 7 (0) 56 هافبک 0
Tafaris Djaniny 3 (0) 0 20 15 (4) 90 مهاجم 0
عمر سوما 7 (4) 0 15 7 (4) 90 مهاجم 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 1 11 2 (1) 11 هافبک 0
حسین المقهوی 0 (0) 0 21 4 (1) 34 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 1 (1) 0 17 7 (3) 29 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رئیس ام‌بولی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 دروازه‌بان 0
Saad Al Khayri 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
سدریک یمبره 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Filip Kiss 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اوسامه حدادی 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Mahnashi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد الکویکبی 1 (1) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
صالح العمری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rogerinho 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Souleymane Doukara 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hamed Alghamdi 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Saleh Al Qumayzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نعیم سلیتی 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Hazzaa Al-Hazzaa 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یاسر المسیلیم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اروین زوکانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی الاسمری 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Josef De Souza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Elvis Sarić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sultan Mandash 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 3 (0) 4 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
عمر سوما 7 (4) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین المقهوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رئیس ام‌بولی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saad Al Khayri 7 1 7 2 0 مدافع 0
سدریک یمبره 5 1 2 0 0 مدافع 0
Filip Kiss 5 0 3 2 0 هافبک 0
اوسامه حدادی 2 0 2 0 0 مدافع 0
Ibrahim Mahnashi 0 1 3 0 0 هافبک 0
محمد الکویکبی 0 2 2 1 0 هافبک 0
صالح العمری 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rogerinho 0 1 0 1 0 هافبک 0
Souleymane Doukara 1 0 0 0 0 مهاجم 0
Hamed Alghamdi 2 0 1 0 0 هافبک 0
Saleh Al Qumayzi 0 1 1 0 0 مدافع 0
نعیم سلیتی 0 0 0 2 0 هافبک 0
Hazzaa Al-Hazzaa 0 0 1 1 0 مهاجم 0
یاسر المسیلیم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 9 3 1 1 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 6 2 1 3 0 مدافع 0
اروین زوکانوویچ 6 0 0 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 2 0 4 2 0 مدافع 0
علی الاسمری 1 1 3 3 0 هافبک 0
Josef De Souza 5 1 3 1 0 هافبک 0
Elvis Sarić 0 0 0 1 0 هافبک 0
Sultan Mandash 0 0 0 3 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 1 0 0 0 0 مهاجم 0
عمر سوما 0 1 0 0 0 مهاجم 0
Nouh Al-Mousa 0 0 1 1 0 هافبک 0
حسین المقهوی 1 0 0 1 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 0 0 1 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رئیس ام‌بولی 27 (20) 74% 1 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 0
Saad Al Khayri 16 (11) 68% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
سدریک یمبره 17 (10) 58% 0 0 2 (0) 0 مدافع 0
Filip Kiss 34 (29) 85% 0 0 7 (4) 0 هافبک 0
اوسامه حدادی 30 (22) 73% 2 5 4 (2) 0 مدافع 0
Ibrahim Mahnashi 31 (28) 90% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
محمد الکویکبی 38 (27) 71% 3 5 7 (4) 0 هافبک 0
صالح العمری 14 (4) 28% 1 1 3 (0) 0 هافبک 0
Rogerinho 25 (17) 68% 1 2 2 (0) 0 هافبک 0
Souleymane Doukara 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hamed Alghamdi 57 (53) 93% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
Saleh Al Qumayzi 5 (5) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
نعیم سلیتی 23 (19) 82% 1 1 2 (2) 0 هافبک 0
Hazzaa Al-Hazzaa 8 (7) 87% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یاسر المسیلیم 14 (10) 71% 0 0 8 (4) 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 30 (26) 86% 1 1 4 (2) 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 26 (22) 84% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
اروین زوکانوویچ 27 (21) 77% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 43 (36) 83% 1 2 6 (4) 0 مدافع 0
علی الاسمری 52 (45) 86% 2 0 4 (2) 0 هافبک 0
Josef De Souza 38 (38) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
Elvis Sarić 21 (18) 85% 1 1 1 (0) 0 هافبک 0
Sultan Mandash 12 (7) 58% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 20 (15) 75% 1 6 1 (1) 1 مهاجم 0
عمر سوما 15 (10) 66% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 0
Nouh Al-Mousa 11 (8) 72% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
حسین المقهوی 21 (18) 85% 0 4 2 (1) 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 17 (13) 76% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11