فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تیتاس کراپیکاس 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Luca Vignali 0 (0) 0 22 3 (0) 45 مدافع 0
Claudio Terzi 1 (0) 0 41 1 (1) 90 مدافع 0
Elio Capradossi 2 (2) 2 33 8 (7) 90 مدافع 0
Giulio Maggiore 2 (0) 0 17 6 (2) 61 هافبک 0
Paolo Bartolomei 2 (1) 2 45 12 (3) 90 هافبک 0
Matteo Ricci 2 (1) 6 54 10 (8) 81 هافبک 0
Simone Bastoni 0 (0) 8 59 20 (15) 90 مدافع 0
Emmanuel Gyasi 0 (0) 0 14 15 (3) 90 مهاجم 0
Delano Burgzorg 2 (2) 3 21 10 (6) 90 مهاجم 0
فدریکو ریچی 2 (1) 2 29 16 (7) 90 مهاجم 0
Juan Ramos 1 (0) 1 17 3 (2) 45 مدافع 0
Leonardo Benedetti 1 (0) 1 7 1 (1) 9 هافبک 0
لوکا مورا 0 (0) 0 17 3 (0) 29 هافبک 0
Guglielmo Vicario 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
الئاندرو رزی 1 (1) 3 35 5 (3) 90 مدافع 0
Norbert Gyömbér 0 (0) 1 87 9 (6) 90 مدافع 0
Filippo Sgarbi 0 (0) 1 77 7 (5) 90 مدافع 0
Mardochee Nzita 0 (0) 1 35 9 (2) 90 مدافع 0
ولاد دراگومیر 0 (0) 4 19 9 (7) 70 هافبک 0
Marco Carraro 0 (0) 3 41 12 (8) 90 هافبک 0
Christian Capone 2 (0) 2 18 7 (3) 81 مهاجم 0
Cristian Buonaiuto 4 (3) 1 37 12 (7) 90 مهاجم 0
دیگو فالچینلی 1 (0) 0 12 19 (4) 62 مهاجم 0
Christian Kouan 2 (0) 2 41 9 (6) 90 هافبک 0
Paolo Fernandes 0 (0) 0 12 6 (1) 20 هافبک 0
فدریکو ملکیوری 0 (0) 0 2 1 (1) 9 مهاجم 0
پیترو لملو 1 (1) 0 5 3 (0) 28 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تیتاس کراپیکاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luca Vignali 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Claudio Terzi 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Elio Capradossi 2 (2) 0 (0) 1 0 0 1 مدافع 0
Giulio Maggiore 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Paolo Bartolomei 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matteo Ricci 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Simone Bastoni 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Emmanuel Gyasi 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Delano Burgzorg 2 (2) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فدریکو ریچی 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Juan Ramos 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Leonardo Benedetti 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا مورا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Guglielmo Vicario 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الئاندرو رزی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Norbert Gyömbér 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Filippo Sgarbi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mardochee Nzita 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ولاد دراگومیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Carraro 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Christian Capone 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Cristian Buonaiuto 4 (3) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 0
دیگو فالچینلی 1 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Kouan 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Paolo Fernandes 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو ملکیوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پیترو لملو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تیتاس کراپیکاس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luca Vignali 2 1 0 2 0 مدافع 0
Claudio Terzi 6 2 0 0 0 مدافع 0
Elio Capradossi 5 2 2 0 0 مدافع 0
Giulio Maggiore 0 1 0 3 0 هافبک 0
Paolo Bartolomei 2 3 2 3 0 هافبک 0
Matteo Ricci 0 0 6 1 0 هافبک 0
Simone Bastoni 3 1 8 1 0 مدافع 0
Emmanuel Gyasi 0 0 0 3 0 مهاجم 0
Delano Burgzorg 4 0 3 0 0 مهاجم 0
فدریکو ریچی 0 2 2 5 0 مهاجم 0
Juan Ramos 1 0 1 1 0 مدافع 0
Leonardo Benedetti 0 0 1 0 0 هافبک 0
لوکا مورا 2 0 0 1 0 هافبک 0
Guglielmo Vicario 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الئاندرو رزی 2 1 3 2 0 مدافع 0
Norbert Gyömbér 4 2 1 2 0 مدافع 0
Filippo Sgarbi 2 0 1 0 0 مدافع 0
Mardochee Nzita 0 4 1 2 0 مدافع 0
ولاد دراگومیر 1 2 4 1 1 هافبک 0
Marco Carraro 0 1 3 1 0 هافبک 0
Christian Capone 0 0 2 0 0 مهاجم 0
Cristian Buonaiuto 0 0 1 1 0 مهاجم 0
دیگو فالچینلی 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Christian Kouan 2 2 2 2 0 هافبک 0
Paolo Fernandes 0 0 0 1 0 هافبک 0
فدریکو ملکیوری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پیترو لملو 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تیتاس کراپیکاس 19 (9) 47% 0 0 15 (6) 0 دروازه‌بان 0
Luca Vignali 22 (14) 63% 0 1 4 (0) 0 مدافع 0
Claudio Terzi 41 (31) 75% 0 0 16 (13) 0 مدافع 0
Elio Capradossi 33 (27) 81% 0 0 8 (8) 0 مدافع 0
Giulio Maggiore 17 (15) 88% 1 0 2 (1) 0 هافبک 0
Paolo Bartolomei 45 (35) 77% 0 3 6 (1) 0 هافبک 0
Matteo Ricci 54 (46) 85% 1 1 9 (5) 0 هافبک 0
Simone Bastoni 59 (44) 75% 0 6 10 (5) 0 مدافع 0
Emmanuel Gyasi 14 (13) 92% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Delano Burgzorg 21 (14) 66% 3 2 1 (0) 0 مهاجم 0
فدریکو ریچی 29 (20) 69% 1 1 4 (2) 0 مهاجم 0
Juan Ramos 17 (10) 58% 0 0 2 (0) 0 مدافع 0
Leonardo Benedetti 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکا مورا 17 (12) 70% 0 0 4 (4) 0 هافبک 0
Guglielmo Vicario 40 (31) 77% 0 0 19 (10) 0 دروازه‌بان 0
الئاندرو رزی 35 (27) 77% 2 5 5 (1) 0 مدافع 0
Norbert Gyömbér 87 (69) 79% 1 1 10 (4) 0 مدافع 0
Filippo Sgarbi 77 (68) 88% 0 0 11 (7) 0 مدافع 0
Mardochee Nzita 35 (30) 85% 1 1 7 (4) 0 مدافع 0
ولاد دراگومیر 19 (16) 84% 1 2 0 (0) 0 هافبک 0
Marco Carraro 41 (33) 80% 1 0 10 (8) 1 هافبک 0
Christian Capone 18 (15) 83% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 0
Cristian Buonaiuto 37 (30) 81% 1 8 8 (6) 0 مهاجم 0
دیگو فالچینلی 12 (8) 66% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Christian Kouan 41 (34) 82% 1 2 7 (3) 0 هافبک 0
Paolo Fernandes 12 (8) 66% 0 3 2 (1) 0 هافبک 0
فدریکو ملکیوری 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پیترو لملو 5 (2) 40% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11