فوتبــال 11

یکشنبه، 10 آذر 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارکو سیلوستری 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.02
Salvatore Bocchetti 0 (0) 0 64 15 (10) 90 مدافع 7.06
کورای گونتر 0 (0) 1 60 4 (1) 90 مدافع 5.59
امیر رحمانی 2 (0) 2 53 8 (6) 90 مدافع 6.54
دارکو لازوویچ 1 (0) 1 37 8 (4) 90 هافبک 6.36
متئو پسینا 0 (0) 1 39 6 (2) 70 هافبک 6.11
سفیان امرابط 0 (0) 0 50 13 (9) 90 هافبک 6.9
داویده فارائونی 3 (2) 1 33 2 (2) 90 هافبک 8.12
ماتیا زاکانی 0 (0) 0 35 6 (6) 80 مهاجم 7.44
والریو وره 1 (0) 1 18 4 (1) 65 هافبک 6.01
ساموئل دی کارمین 0 (0) 0 16 12 (5) 90 مهاجم 6.41
میگل ولوزو 0 (0) 1 16 4 (2) 20 هافبک 6.7
ادی سالسدو 1 (0) 0 0 4 (1) 25 مهاجم 6.22
جام‌پائولو پاتزینی 0 (0) 0 4 0 (0) 10 مهاجم 6.2
پائو لوپز 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.39
الکساندر کلاروف 1 (0) 0 38 4 (1) 90 مدافع 6.56
کریس اسمالینگ 1 (0) 0 14 8 (5) 90 مدافع 7.04
جانلوکا مانچینی 0 (0) 0 37 12 (3) 90 مدافع 6.25
جردن ورتو 1 (0) 0 37 5 (2) 90 هافبک 6.59
آمادو دیاوارا 1 (1) 3 38 10 (6) 90 هافبک 6.97
جاستین کلایورت 1 (1) 0 7 3 (1) 35 هافبک 6.95
لورنزو پلگرینی 3 (1) 0 23 12 (4) 90 هافبک 7.27
چنگیز اوندر 2 (0) 0 15 5 (1) 67 مهاجم 5.98
ادین ژکو 0 (0) 1 26 13 (6) 86 مهاجم 6.96
داویده سانتون 0 (0) 2 29 10 (6) 90 مدافع 6.73
فدریکو فازیو 0 (0) 0 2 0 (0) 8 مدافع 6.23
هنریک مخیتاریان 1 (1) 0 8 1 (0) 23 هافبک 6.98
دیگو پروتی 1 (1) 1 21 3 (2) 55 مهاجم 7.83
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارکو سیلوستری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.02
Salvatore Bocchetti 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
کورای گونتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.59
امیر رحمانی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.54
دارکو لازوویچ 1 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.36
متئو پسینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.11
سفیان امرابط 0 (0) 6 (6) 0 0 0 0 هافبک 6.9
داویده فارائونی 3 (2) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 8.12
ماتیا زاکانی 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.44
والریو وره 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.01
ساموئل دی کارمین 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
میگل ولوزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
ادی سالسدو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
جام‌پائولو پاتزینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
پائو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.39
الکساندر کلاروف 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.56
کریس اسمالینگ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
جانلوکا مانچینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
جردن ورتو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.59
آمادو دیاوارا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.97
جاستین کلایورت 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 6.95
لورنزو پلگرینی 3 (1) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.27
چنگیز اوندر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.98
ادین ژکو 0 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مهاجم 6.96
داویده سانتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.23
هنریک مخیتاریان 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.98
دیگو پروتی 1 (1) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 7.83
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارکو سیلوستری 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.02
Salvatore Bocchetti 8 5 0 1 0 مدافع 7.06
کورای گونتر 3 2 1 2 1 مدافع 5.59
امیر رحمانی 5 0 2 1 0 مدافع 6.54
دارکو لازوویچ 0 0 1 0 0 هافبک 6.36
متئو پسینا 0 0 1 1 0 هافبک 6.11
سفیان امرابط 0 1 0 2 0 هافبک 6.9
داویده فارائونی 1 0 1 1 0 هافبک 8.12
ماتیا زاکانی 0 0 0 0 0 مهاجم 7.44
والریو وره 0 0 1 1 0 هافبک 6.01
ساموئل دی کارمین 0 0 0 2 0 مهاجم 6.41
میگل ولوزو 0 2 1 1 0 هافبک 6.7
ادی سالسدو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.22
جام‌پائولو پاتزینی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
پائو لوپز 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.39
الکساندر کلاروف 1 0 0 0 0 مدافع 6.56
کریس اسمالینگ 9 2 0 0 0 مدافع 7.04
جانلوکا مانچینی 7 0 0 6 0 مدافع 6.25
جردن ورتو 2 1 0 0 0 هافبک 6.59
آمادو دیاوارا 1 2 3 3 0 هافبک 6.97
جاستین کلایورت 0 0 0 0 0 هافبک 6.95
لورنزو پلگرینی 0 2 0 3 0 هافبک 7.27
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 مهاجم 5.98
ادین ژکو 1 0 1 0 0 مهاجم 6.96
داویده سانتون 0 1 2 1 0 مدافع 6.73
فدریکو فازیو 0 0 0 0 0 مدافع 6.23
هنریک مخیتاریان 0 0 0 0 0 هافبک 6.98
دیگو پروتی 1 0 1 1 0 مهاجم 7.83
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارکو سیلوستری 25 (14) 56% 0 0 14 (3) 0 دروازه‌بان 6.02
Salvatore Bocchetti 64 (56) 88% 0 0 1 (0) 0 مدافع 7.06
کورای گونتر 60 (55) 91% 0 0 3 (1) 0 مدافع 5.59
امیر رحمانی 53 (42) 80% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.54
دارکو لازوویچ 37 (32) 86% 0 8 3 (2) 0 هافبک 6.36
متئو پسینا 39 (25) 64% 0 4 6 (0) 0 هافبک 6.11
سفیان امرابط 50 (47) 94% 0 2 4 (3) 0 هافبک 6.9
داویده فارائونی 33 (22) 66% 3 8 6 (3) 2 هافبک 8.12
ماتیا زاکانی 35 (27) 77% 3 3 1 (0) 1 مهاجم 7.44
والریو وره 18 (15) 83% 0 1 3 (1) 0 هافبک 6.01
ساموئل دی کارمین 16 (14) 87% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.41
میگل ولوزو 16 (15) 93% 1 1 1 (0) 0 هافبک 6.7
ادی سالسدو 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.22
جام‌پائولو پاتزینی 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
پائو لوپز 35 (18) 51% 0 0 25 (8) 0 دروازه‌بان 6.39
الکساندر کلاروف 38 (31) 81% 1 5 6 (3) 1 مدافع 6.56
کریس اسمالینگ 14 (9) 64% 1 0 1 (0) 0 مدافع 7.04
جانلوکا مانچینی 37 (29) 78% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.25
جردن ورتو 37 (33) 89% 0 1 6 (2) 0 هافبک 6.59
آمادو دیاوارا 38 (24) 63% 0 0 9 (3) 0 هافبک 6.97
جاستین کلایورت 7 (5) 71% 1 2 0 (0) 0 هافبک 6.95
لورنزو پلگرینی 23 (18) 78% 2 7 3 (2) 1 هافبک 7.27
چنگیز اوندر 15 (9) 60% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 5.98
ادین ژکو 26 (16) 61% 1 0 4 (3) 0 مهاجم 6.96
داویده سانتون 29 (24) 82% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.73
فدریکو فازیو 2 (1) 50% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.23
هنریک مخیتاریان 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.98
دیگو پروتی 21 (20) 95% 2 0 0 (0) 1 مهاجم 7.83
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11