فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ionuţ Radu 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.37
Domenico Criscito 0 (0) 1 5 2 (1) 11 مدافع 6.63
کریستین زاپاتا 2 (0) 1 60 8 (5) 90 مدافع 6.82
Cristian Romero 2 (1) 0 58 17 (10) 90 مدافع 6.85
لوکاس لراگر 2 (1) 1 31 11 (3) 88 هافبک 6.53
ایوان رادووانوویچ 1 (0) 0 53 2 (1) 90 هافبک 6.35
لاس شونه 3 (2) 0 60 8 (3) 90 هافبک 6.84
پائولو گیلیونه 2 (1) 1 28 8 (3) 90 هافبک 6.39
کریستین کوامه 0 (0) 0 30 8 (5) 90 مهاجم 6.9
Marko Pajač 1 (1) 2 25 9 (5) 90 هافبک 7.43
آندره‌آ پینامونتی 1 (0) 1 14 13 (4) 73 مهاجم 6.31
داویده بیراسکی 0 (0) 0 18 3 (0) 45 مدافع 4.63
Andrea Favilli 0 (0) 0 8 2 (2) 17 مهاجم 6.51
گوران پاندف 0 (0) 0 4 1 (1) 10 مهاجم 6.33
تئو هرناندز 1 (1) 2 36 8 (6) 90 مدافع 7.65
آلسیو رومانیولی 0 (0) 2 44 8 (4) 90 مدافع 6.75
لئو دوارته 1 (0) 2 34 7 (3) 90 مدافع 6.8
داویده کالابریا 0 (0) 2 50 9 (4) 79 مدافع 5.4
فرانک کسیه 2 (1) 1 42 6 (2) 90 هافبک 6.85
سوسو 3 (2) 0 31 8 (6) 90 مهاجم 7.13
کریستوف پیاتک 0 (0) 0 18 5 (4) 45 مهاجم 6.56
لوکاس بییا 0 (0) 3 49 13 (7) 90 هافبک 6.96
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 17 3 (1) 45 هافبک 6.17
جاکومو بوناونتورا 1 (1) 0 29 7 (4) 81 هافبک 6.66
په‌په رینا 0 (0) 0 29 2 (1) 90 دروازه‌بان 7
لوکاس پاکیتا 0 (0) 1 23 10 (5) 45 هافبک 6.69
رافائل لیائو 1 (1) 0 16 5 (2) 45 مهاجم 6.8
آندره‌آ کونتی 0 (0) 0 3 1 (0) 9 مدافع 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ionuţ Radu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.37
Domenico Criscito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
کریستین زاپاتا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.82
Cristian Romero 2 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.85
لوکاس لراگر 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
ایوان رادووانوویچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.35
لاس شونه 3 (2) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 6.84
پائولو گیلیونه 2 (1) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.39
کریستین کوامه 0 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مهاجم 6.9
Marko Pajač 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.43
آندره‌آ پینامونتی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
داویده بیراسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.63
Andrea Favilli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
گوران پاندف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
تئو هرناندز 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.65
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.75
لئو دوارته 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
داویده کالابریا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.4
فرانک کسیه 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.85
سوسو 3 (2) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.13
کریستوف پیاتک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
لوکاس بییا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.96
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
جاکومو بوناونتورا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
په‌په رینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.69
رافائل لیائو 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
آندره‌آ کونتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ionuţ Radu 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.37
Domenico Criscito 2 0 1 1 0 مدافع 6.63
کریستین زاپاتا 4 3 1 1 0 مدافع 6.82
Cristian Romero 1 4 0 4 0 مدافع 6.85
لوکاس لراگر 1 0 1 5 0 هافبک 6.53
ایوان رادووانوویچ 0 0 0 0 0 هافبک 6.35
لاس شونه 0 0 0 3 0 هافبک 6.84
پائولو گیلیونه 0 0 1 2 0 هافبک 6.39
کریستین کوامه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.9
Marko Pajač 1 3 2 1 0 هافبک 7.43
آندره‌آ پینامونتی 0 0 1 3 0 مهاجم 6.31
داویده بیراسکی 0 0 0 3 1 مدافع 4.63
Andrea Favilli 0 0 0 0 0 مهاجم 6.51
گوران پاندف 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
تئو هرناندز 1 3 2 1 0 مدافع 7.65
آلسیو رومانیولی 5 0 2 2 0 مدافع 6.75
لئو دوارته 3 0 2 0 0 مدافع 6.8
داویده کالابریا 4 1 2 3 0 مدافع 5.4
فرانک کسیه 1 0 1 1 0 هافبک 6.85
سوسو 0 0 0 0 0 مهاجم 7.13
کریستوف پیاتک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.56
لوکاس بییا 2 1 3 3 0 هافبک 6.96
هاکان چالهان‌اوغلو 0 1 0 0 0 هافبک 6.17
جاکومو بوناونتورا 0 0 0 1 0 هافبک 6.66
په‌په رینا 1 0 0 1 1 دروازه‌بان 7
لوکاس پاکیتا 0 1 1 1 0 هافبک 6.69
رافائل لیائو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.8
آندره‌آ کونتی 0 0 0 0 0 مدافع 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ionuţ Radu 27 (22) 81% 0 0 11 (6) 0 دروازه‌بان 6.37
Domenico Criscito 5 (3) 60% 1 0 2 (1) 0 مدافع 6.63
کریستین زاپاتا 60 (57) 95% 0 0 5 (5) 0 مدافع 6.82
Cristian Romero 58 (49) 84% 1 0 7 (5) 0 مدافع 6.85
لوکاس لراگر 31 (27) 87% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.53
ایوان رادووانوویچ 53 (42) 80% 1 1 13 (7) 0 هافبک 6.35
لاس شونه 60 (54) 90% 1 4 5 (3) 0 هافبک 6.84
پائولو گیلیونه 28 (24) 85% 0 8 4 (3) 0 هافبک 6.39
کریستین کوامه 30 (21) 70% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 6.9
Marko Pajač 25 (17) 68% 1 9 5 (3) 1 هافبک 7.43
آندره‌آ پینامونتی 14 (13) 92% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.31
داویده بیراسکی 18 (14) 77% 0 1 4 (1) 0 مدافع 4.63
Andrea Favilli 8 (4) 50% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 6.51
گوران پاندف 4 (3) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.33
تئو هرناندز 36 (28) 77% 1 0 3 (1) 0 مدافع 7.65
آلسیو رومانیولی 44 (37) 84% 0 0 10 (9) 0 مدافع 6.75
لئو دوارته 34 (31) 91% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.8
داویده کالابریا 50 (43) 86% 1 2 4 (1) 0 مدافع 5.4
فرانک کسیه 42 (38) 90% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.85
سوسو 31 (24) 77% 0 5 3 (3) 0 مهاجم 7.13
کریستوف پیاتک 18 (14) 77% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.56
لوکاس بییا 49 (45) 91% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.96
هاکان چالهان‌اوغلو 17 (14) 82% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.17
جاکومو بوناونتورا 29 (24) 82% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.66
په‌په رینا 29 (21) 72% 0 0 16 (8) 0 دروازه‌بان 7
لوکاس پاکیتا 23 (18) 78% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.69
رافائل لیائو 16 (13) 81% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.8
آندره‌آ کونتی 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11