فوتبــال 11

یکشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.3
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 1 72 6 (2) 80 هافبک 6.6
کریس اسمالینگ 0 (0) 0 83 14 (10) 90 مدافع 7.4
الکساندر کلاروف 2 (0) 0 59 5 (2) 90 مدافع 6.7
جردن ورتو 1 (0) 0 66 7 (3) 90 هافبک 7.2
برایان کریستانته 2 (0) 2 62 10 (3) 90 هافبک 6.6
نیکولا زانیولو 5 (4) 2 20 15 (5) 90 هافبک 7.3
جاستین کلایورت 0 (0) 2 37 12 (6) 90 مهاجم 7
ادین ژکو 5 (1) 0 18 14 (8) 90 مهاجم 6.9
جانلوکا مانچینی 1 (0) 3 92 20 (15) 90 مدافع 6.9
آمادو دیاوارا 1 (1) 1 16 5 (4) 30 هافبک 6.7
داویده سانتون 0 (0) 1 9 3 (2) 10 مدافع 6.6
میرکو آنتونوچی 3 (0) 3 15 3 (3) 44 مهاجم 6.9
نیکولا کالینیچ 1 (0) 0 9 7 (4) 16 مهاجم 6.8
رابین اولسن 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.4
فابریتزیو کاچاتوره 1 (0) 2 29 6 (4) 90 مدافع 6.6
لوکا چپیتلی 0 (0) 0 31 10 (4) 90 مدافع 6
لوکا پلگرینی 0 (0) 0 16 5 (2) 81 مدافع 6.3
ناهیتان مندز 1 (0) 1 21 10 (4) 90 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 1 (0) 2 19 8 (5) 75 هافبک 6.6
جووانی سیمئونه 1 (0) 1 11 10 (4) 59 مهاجم 6.3
ژوآئو پدرو 3 (1) 0 17 23 (8) 90 هافبک 7.1
فابیو پیزاکانه 0 (0) 3 29 13 (9) 89 مدافع 7
مارکو روگ 0 (0) 1 22 12 (4) 90 هافبک 6
لوکا چیگارینی 0 (0) 1 40 8 (2) 90 هافبک 6.3
لوکاس کاسترو 1 (1) 1 11 6 (2) 31 هافبک 6.3
آرتور آیونیتا 0 (0) 1 9 4 (3) 15 هافبک 6.5
فدریکو ماتیلو 0 (0) 1 0 6 (3) 9 هافبک 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
کریس اسمالینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
الکساندر کلاروف 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
جردن ورتو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.2
برایان کریستانته 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
نیکولا زانیولو 5 (4) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.3
جاستین کلایورت 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7
ادین ژکو 5 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.9
جانلوکا مانچینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
آمادو دیاوارا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
داویده سانتون 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
میرکو آنتونوچی 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
نیکولا کالینیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
رابین اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
فابریتزیو کاچاتوره 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
لوکا چپیتلی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
لوکا پلگرینی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.3
ناهیتان مندز 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
جووانی سیمئونه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
ژوآئو پدرو 3 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.1
فابیو پیزاکانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
مارکو روگ 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6
لوکا چیگارینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
لوکاس کاسترو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
آرتور آیونیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
فدریکو ماتیلو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائو لوپز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
لئوناردو اسپیناتزولا 0 3 1 1 0 هافبک 6.6
کریس اسمالینگ 4 2 0 2 0 مدافع 7.4
الکساندر کلاروف 1 1 0 1 0 مدافع 6.7
جردن ورتو 0 2 0 1 0 هافبک 7.2
برایان کریستانته 0 0 2 1 0 هافبک 6.6
نیکولا زانیولو 0 1 2 3 0 هافبک 7.3
جاستین کلایورت 0 0 2 0 0 مهاجم 7
ادین ژکو 1 0 0 2 0 مهاجم 6.9
جانلوکا مانچینی 1 3 3 4 1 مدافع 6.9
آمادو دیاوارا 0 2 1 1 0 هافبک 6.7
داویده سانتون 0 0 1 0 0 مدافع 6.6
میرکو آنتونوچی 0 0 3 0 0 مهاجم 6.9
نیکولا کالینیچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.8
رابین اولسن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
فابریتزیو کاچاتوره 2 0 2 0 0 مدافع 6.6
لوکا چپیتلی 5 1 0 1 0 مدافع 6
لوکا پلگرینی 2 0 0 1 0 مدافع 6.3
ناهیتان مندز 0 1 1 1 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 3 1 2 0 0 هافبک 6.6
جووانی سیمئونه 1 0 1 1 0 مهاجم 6.3
ژوآئو پدرو 0 0 0 2 0 هافبک 7.1
فابیو پیزاکانه 6 2 3 1 0 مدافع 7
مارکو روگ 0 1 1 0 0 هافبک 6
لوکا چیگارینی 1 1 1 2 0 هافبک 6.3
لوکاس کاسترو 2 0 1 2 0 هافبک 6.3
آرتور آیونیتا 2 0 1 0 0 هافبک 6.5
فدریکو ماتیلو 1 2 1 0 0 هافبک 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائو لوپز 19 (17) 89% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 6.3
لئوناردو اسپیناتزولا 72 (57) 79% 0 2 5 (1) 0 هافبک 6.6
کریس اسمالینگ 83 (75) 90% 1 0 9 (9) 0 مدافع 7.4
الکساندر کلاروف 59 (52) 88% 1 10 8 (4) 0 مدافع 6.7
جردن ورتو 66 (59) 90% 3 4 10 (9) 0 هافبک 7.2
برایان کریستانته 62 (49) 79% 2 0 8 (5) 0 هافبک 6.6
نیکولا زانیولو 20 (15) 75% 2 1 2 (2) 1 هافبک 7.3
جاستین کلایورت 37 (30) 81% 2 2 2 (1) 0 مهاجم 7
ادین ژکو 18 (13) 72% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.9
جانلوکا مانچینی 92 (80) 87% 0 0 12 (8) 0 مدافع 6.9
آمادو دیاوارا 16 (12) 75% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.7
داویده سانتون 9 (9) 100% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.6
میرکو آنتونوچی 15 (12) 80% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.9
نیکولا کالینیچ 9 (5) 55% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.8
رابین اولسن 32 (13) 41% 0 0 25 (7) 0 دروازه‌بان 7.4
فابریتزیو کاچاتوره 29 (21) 72% 0 3 4 (1) 0 مدافع 6.6
لوکا چپیتلی 31 (24) 77% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6
لوکا پلگرینی 16 (10) 62% 0 2 0 (0) 0 مدافع 6.3
ناهیتان مندز 21 (14) 66% 1 1 4 (1) 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 19 (11) 57% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.6
جووانی سیمئونه 11 (6) 54% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
ژوآئو پدرو 17 (13) 76% 0 0 3 (2) 0 هافبک 7.1
فابیو پیزاکانه 29 (24) 82% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7
مارکو روگ 22 (16) 72% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6
لوکا چیگارینی 40 (29) 72% 2 2 10 (2) 0 هافبک 6.3
لوکاس کاسترو 11 (8) 72% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.3
آرتور آیونیتا 9 (6) 66% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.5
فدریکو ماتیلو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11