فوتبــال 11

یکشنبه، 28 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.16
آندره‌آ کونتی 0 (0) 1 65 5 (1) 90 مدافع 6.09
متئو موساکیو 0 (0) 0 70 3 (1) 90 مدافع 6.46
آلسیو رومانیولی 0 (0) 3 65 8 (7) 90 مدافع 7.28
تئو هرناندز 1 (1) 3 67 17 (9) 90 مدافع 7.17
فرانک کسیه 1 (0) 2 72 6 (5) 80 هافبک 6.81
لوکاس بییا 1 (0) 0 57 8 (1) 90 هافبک 6.63
لوکاس پاکیتا 3 (0) 0 32 9 (4) 67 هافبک 6.83
سوسو 2 (2) 0 48 11 (2) 90 مهاجم 7.4
رافائل لیائو 4 (1) 0 22 4 (2) 67 مهاجم 6.82
هاکان چالهان‌اوغلو 6 (1) 2 57 10 (6) 90 هافبک 9.5
آنته ربیچ 1 (0) 0 9 3 (3) 10 مهاجم 6.51
راده کرونیچ 0 (0) 1 19 7 (6) 23 هافبک 7.05
کریستوف پیاتک 3 (1) 0 7 6 (4) 23 مهاجم 7.08
گابریل 0 (0) 1 24 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.24
فابیو لوچونی 1 (0) 0 20 7 (5) 90 مدافع 6.81
لوکا روستینی 0 (0) 1 44 4 (2) 90 مدافع 6.44
مارکو کالدرونی 1 (1) 3 23 7 (5) 90 مدافع 7.49
پاناگیوتیس تاچسیدیس 2 (0) 2 52 16 (4) 90 هافبک 6.18
Zan Majer 0 (0) 0 28 4 (0) 64 هافبک 6.2
مارکو مانکوسو 2 (0) 2 16 11 (3) 90 هافبک 6.31
Filippo Falco 2 (1) 0 22 4 (1) 46 مهاجم 6.41
کوما باباکار 4 (3) 0 11 4 (3) 82 مهاجم 7.07
Biagio Meccariello 0 (0) 3 37 11 (5) 90 مدافع 6.9
آندره‌آ تابانلی 0 (0) 4 22 14 (11) 90 هافبک 7.27
Jacopo Petriccione 0 (0) 0 12 4 (2) 26 هافبک 6.96
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 2 1 (0) 8 مهاجم 6.21
دیگو فاریاس 1 (1) 1 17 9 (3) 44 مهاجم 6.54
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.16
آندره‌آ کونتی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.28
تئو هرناندز 1 (1) 6 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.17
فرانک کسیه 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.81
لوکاس بییا 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.63
لوکاس پاکیتا 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.83
سوسو 2 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.4
رافائل لیائو 4 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
هاکان چالهان‌اوغلو 6 (1) 3 (3) 1 1 0 0 هافبک 9.5
آنته ربیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
راده کرونیچ 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.05
کریستوف پیاتک 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.08
گابریل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.24
فابیو لوچونی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
لوکا روستینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
مارکو کالدرونی 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.49
پاناگیوتیس تاچسیدیس 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.18
Zan Majer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
مارکو مانکوسو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
Filippo Falco 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
کوما باباکار 4 (3) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.07
Biagio Meccariello 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
آندره‌آ تابانلی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.27
Jacopo Petriccione 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 6.96
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
دیگو فاریاس 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.16
آندره‌آ کونتی 1 4 1 2 1 مدافع 6.09
متئو موساکیو 2 2 0 1 0 مدافع 6.46
آلسیو رومانیولی 5 2 3 0 0 مدافع 7.28
تئو هرناندز 1 2 3 2 0 مدافع 7.17
فرانک کسیه 0 0 2 0 0 هافبک 6.81
لوکاس بییا 1 0 0 3 0 هافبک 6.63
لوکاس پاکیتا 0 2 0 2 0 هافبک 6.83
سوسو 0 1 0 2 0 مهاجم 7.4
رافائل لیائو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.82
هاکان چالهان‌اوغلو 1 1 2 0 0 هافبک 9.5
آنته ربیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.51
راده کرونیچ 0 0 1 1 0 هافبک 7.05
کریستوف پیاتک 0 0 0 0 0 مهاجم 7.08
گابریل 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 7.24
فابیو لوچونی 9 1 0 0 0 مدافع 6.81
لوکا روستینی 5 1 1 1 0 مدافع 6.44
مارکو کالدرونی 1 2 3 1 0 مدافع 7.49
پاناگیوتیس تاچسیدیس 0 1 2 3 0 هافبک 6.18
Zan Majer 0 1 0 2 0 هافبک 6.2
مارکو مانکوسو 0 2 2 0 0 هافبک 6.31
Filippo Falco 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
کوما باباکار 2 0 0 0 0 مهاجم 7.07
Biagio Meccariello 1 1 3 2 0 مدافع 6.9
آندره‌آ تابانلی 3 1 4 0 0 هافبک 7.27
Jacopo Petriccione 1 0 0 1 0 هافبک 6.96
جانلوکا لاپادولا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.21
دیگو فاریاس 0 0 1 1 0 مهاجم 6.54
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 20 (13) 65% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 7.16
آندره‌آ کونتی 65 (60) 92% 1 2 1 (0) 0 مدافع 6.09
متئو موساکیو 70 (64) 92% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.46
آلسیو رومانیولی 65 (60) 92% 2 0 5 (5) 0 مدافع 7.28
تئو هرناندز 67 (58) 87% 1 6 2 (2) 0 مدافع 7.17
فرانک کسیه 72 (63) 88% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.81
لوکاس بییا 57 (49) 86% 2 0 8 (5) 0 هافبک 6.63
لوکاس پاکیتا 32 (28) 87% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.83
سوسو 48 (41) 85% 5 8 3 (2) 0 مهاجم 7.4
رافائل لیائو 22 (16) 72% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.82
هاکان چالهان‌اوغلو 57 (47) 83% 5 6 3 (1) 1 هافبک 9.5
آنته ربیچ 9 (7) 77% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.51
راده کرونیچ 19 (16) 84% 2 0 0 (0) 0 هافبک 7.05
کریستوف پیاتک 7 (4) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.08
گابریل 24 (17) 70% 0 0 13 (6) 0 دروازه‌بان 7.24
فابیو لوچونی 20 (14) 70% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.81
لوکا روستینی 44 (31) 70% 0 0 11 (4) 0 مدافع 6.44
مارکو کالدرونی 23 (11) 47% 0 4 7 (1) 0 مدافع 7.49
پاناگیوتیس تاچسیدیس 52 (36) 69% 1 1 8 (4) 0 هافبک 6.18
Zan Majer 28 (27) 96% 0 2 3 (3) 0 هافبک 6.2
مارکو مانکوسو 16 (13) 81% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.31
Filippo Falco 22 (17) 77% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.41
کوما باباکار 11 (8) 72% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 7.07
Biagio Meccariello 37 (25) 67% 2 2 7 (4) 0 مدافع 6.9
آندره‌آ تابانلی 22 (19) 86% 0 1 2 (1) 0 هافبک 7.27
Jacopo Petriccione 12 (10) 83% 3 1 1 (1) 0 هافبک 6.96
جانلوکا لاپادولا 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.21
دیگو فاریاس 17 (10) 58% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.54
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11