فوتبــال 11

شنبه، 11 آبان 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 8.31
لیانکو 0 (0) 0 24 2 (1) 90 مدافع 6.52
آرماندو ایتزو 0 (0) 0 30 11 (5) 90 مدافع 6.37
کریستین آنسالدی 2 (1) 2 21 13 (5) 90 مدافع 6.65
سوالیو میت 1 (0) 1 18 13 (7) 90 هافبک 6.8
دنیله بازلی 0 (0) 1 28 5 (1) 85 هافبک 6.25
اولا آینا 0 (0) 1 19 11 (4) 90 مدافع 6.25
آندره‌آ بلوتی 1 (1) 1 23 28 (18) 90 مهاجم 7.2
سیمونه وردی 1 (0) 0 19 7 (1) 80 هافبک 6.38
Gleison Bremer 2 (1) 0 12 6 (2) 90 مدافع 6.32
توماس رینکون 1 (1) 2 21 9 (6) 74 هافبک 6.91
ساشا لوکیچ 0 (0) 0 4 3 (1) 10 هافبک 6.29
وینچنزو میلیکو 0 (0) 0 1 2 (1) 11 مهاجم 6.3
سیمونه زازا 1 (0) 1 4 5 (1) 16 مهاجم 6.28
وویژیک شزنی 0 (0) 0 18 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.66
ماتیس د لیخت 3 (2) 0 36 12 (7) 90 مدافع 8.19
لئوناردو بونوچی 1 (1) 4 45 11 (8) 90 مدافع 7.59
خوان کوادرادو 0 (0) 4 54 21 (12) 90 مدافع 7.66
بلیز ماتویدی 1 (0) 2 27 7 (3) 90 هافبک 6.68
فدریکو برناردسکی 1 (0) 1 14 9 (2) 67 مهاجم 6.09
کریستیانو رونالدو 7 (3) 0 27 8 (4) 90 مهاجم 6.96
پائولو دیبالا 3 (1) 0 19 3 (0) 60 مهاجم 6.5
میرالم پیانیچ 0 (0) 3 54 9 (5) 90 هافبک 7.54
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 3 50 12 (8) 90 مدافع 7.22
رودریگو بنتانکور 0 (0) 1 29 13 (5) 76 هافبک 7.13
سامی خدیرا 0 (0) 1 8 4 (3) 14 هافبک 6.56
آرون رمزی 1 (1) 1 6 4 (4) 23 هافبک 6.85
گونزالو ایگواین 2 (2) 0 7 2 (1) 30 مهاجم 7.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.31
لیانکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.52
آرماندو ایتزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
کریستین آنسالدی 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.65
سوالیو میت 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.8
دنیله بازلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.25
اولا آینا 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.25
آندره‌آ بلوتی 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.2
سیمونه وردی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
Gleison Bremer 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
توماس رینکون 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
ساشا لوکیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
وینچنزو میلیکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
سیمونه زازا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.66
ماتیس د لیخت 3 (2) 0 (0) 1 0 0 1 مدافع 8.19
لئوناردو بونوچی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.59
خوان کوادرادو 0 (0) 6 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.66
بلیز ماتویدی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.68
فدریکو برناردسکی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
کریستیانو رونالدو 7 (3) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.96
پائولو دیبالا 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.54
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.22
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.13
سامی خدیرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
آرون رمزی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.85
گونزالو ایگواین 2 (2) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سالواتوره سیریگو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.31
لیانکو 4 0 0 0 0 مدافع 6.52
آرماندو ایتزو 1 2 0 3 0 مدافع 6.37
کریستین آنسالدی 1 1 2 4 0 مدافع 6.65
سوالیو میت 0 0 1 0 0 هافبک 6.8
دنیله بازلی 0 0 1 2 0 هافبک 6.25
اولا آینا 3 0 1 1 0 مدافع 6.25
آندره‌آ بلوتی 0 0 1 3 0 مهاجم 7.2
سیمونه وردی 0 0 0 1 0 هافبک 6.38
Gleison Bremer 3 0 0 2 0 مدافع 6.32
توماس رینکون 2 0 2 2 0 هافبک 6.91
ساشا لوکیچ 0 0 0 2 0 هافبک 6.29
وینچنزو میلیکو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.3
سیمونه زازا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.28
وویژیک شزنی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.66
ماتیس د لیخت 7 2 0 3 0 مدافع 8.19
لئوناردو بونوچی 0 1 4 0 0 مدافع 7.59
خوان کوادرادو 4 0 4 2 0 مدافع 7.66
بلیز ماتویدی 0 0 2 2 0 هافبک 6.68
فدریکو برناردسکی 0 0 1 3 0 مهاجم 6.09
کریستیانو رونالدو 3 0 0 1 0 مهاجم 6.96
پائولو دیبالا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.5
میرالم پیانیچ 0 2 3 0 0 هافبک 7.54
ماتیا دی‌شیلیو 1 2 3 0 0 مدافع 7.22
رودریگو بنتانکور 2 0 1 4 0 هافبک 7.13
سامی خدیرا 1 0 1 0 0 هافبک 6.56
آرون رمزی 0 0 1 0 0 هافبک 6.85
گونزالو ایگواین 1 0 0 1 0 مهاجم 7.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سالواتوره سیریگو 33 (21) 63% 0 0 29 (18) 0 دروازه‌بان 8.31
لیانکو 24 (17) 70% 0 0 11 (6) 0 مدافع 6.52
آرماندو ایتزو 30 (20) 66% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.37
کریستین آنسالدی 21 (19) 90% 1 7 3 (2) 0 مدافع 6.65
سوالیو میت 18 (13) 72% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.8
دنیله بازلی 28 (25) 89% 2 2 0 (0) 0 هافبک 6.25
اولا آینا 19 (16) 84% 1 2 0 (0) 0 مدافع 6.25
آندره‌آ بلوتی 23 (10) 43% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 7.2
سیمونه وردی 19 (11) 57% 2 9 5 (0) 0 هافبک 6.38
Gleison Bremer 12 (9) 75% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.32
توماس رینکون 21 (19) 90% 0 1 7 (6) 0 هافبک 6.91
ساشا لوکیچ 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.29
وینچنزو میلیکو 1 (1) 100% 0 4 0 (0) 0 مهاجم 6.3
سیمونه زازا 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.28
وویژیک شزنی 18 (15) 83% 0 0 8 (5) 0 دروازه‌بان 7.66
ماتیس د لیخت 36 (29) 80% 0 0 8 (7) 0 مدافع 8.19
لئوناردو بونوچی 45 (38) 84% 0 0 8 (5) 0 مدافع 7.59
خوان کوادرادو 54 (43) 79% 2 1 12 (7) 0 مدافع 7.66
بلیز ماتویدی 27 (21) 77% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.68
فدریکو برناردسکی 14 (9) 64% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.09
کریستیانو رونالدو 27 (22) 81% 1 2 3 (1) 0 مهاجم 6.96
پائولو دیبالا 19 (19) 100% 1 4 2 (2) 0 مهاجم 6.5
میرالم پیانیچ 54 (46) 85% 6 0 6 (5) 0 هافبک 7.54
ماتیا دی‌شیلیو 50 (41) 82% 0 1 7 (4) 0 مدافع 7.22
رودریگو بنتانکور 29 (26) 89% 3 5 2 (2) 0 هافبک 7.13
سامی خدیرا 8 (7) 87% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.56
آرون رمزی 6 (5) 83% 1 2 0 (0) 0 هافبک 6.85
گونزالو ایگواین 7 (6) 85% 1 1 1 (1) 1 مهاجم 7.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11