فوتبــال 11

شنبه، 11 آبان 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 44 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.47
الکساندر کلاروف 4 (2) 2 37 5 (4) 90 مدافع 6.88
کریس اسمالینگ 0 (0) 0 25 3 (1) 90 مدافع 7.03
جانلوکا مانچینی 1 (1) 3 44 10 (5) 90 مدافع 7.2
جردن ورتو 2 (2) 1 36 5 (3) 90 هافبک 7.68
خاویر پاستوره 2 (0) 3 47 15 (5) 89 هافبک 7
جاستین کلایورت 5 (0) 1 13 7 (4) 77 مهاجم 6.85
نیکولا زانیولو 3 (1) 1 21 15 (7) 81 هافبک 7.62
ادین ژکو 0 (0) 0 27 14 (7) 90 مهاجم 6.76
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 0 33 10 (6) 90 مدافع 7.18
Yildirim Mert Cetin 0 (0) 3 35 10 (7) 89 مدافع 4.99
داویده سانتون 0 (0) 0 2 1 (1) 8 مدافع 6.38
چنگیز اوندر 0 (0) 0 6 1 (1) 9 مهاجم 6.49
دیگو پروتی 0 (0) 0 5 6 (2) 13 مهاجم 6.36
الکس مرت 0 (0) 0 23 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.47
کالیدو کولیبالی 0 (0) 1 102 12 (5) 90 مدافع 6.43
جووانی دی‌لورنزو 1 (1) 1 51 8 (4) 90 مدافع 6.64
لورنزو اینسینیه 2 (1) 2 32 7 (3) 83 مهاجم 6.86
پیوتر زیلینسکی 3 (0) 2 52 14 (8) 90 هافبک 6.98
فابیان رویز 1 (0) 3 53 8 (5) 90 هافبک 6.75
خوزه کایخون 1 (1) 0 13 5 (1) 58 هافبک 5.81
آرکادیوش میلیک 5 (1) 0 21 5 (1) 90 مهاجم 7.13
کوستاس مانولاس 0 (0) 2 51 7 (2) 90 مدافع 6.31
ماریو روی 0 (0) 1 62 11 (9) 90 مدافع 6.11
دریس مرتنز 3 (0) 1 18 10 (3) 65 مهاجم 6.71
ایروینگ لوزانو 0 (0) 0 10 5 (3) 32 مهاجم 6.92
فرناندو یورنته 0 (0) 0 8 5 (2) 25 مهاجم 6.4
Amin Younes 0 (0) 1 7 4 (2) 14 مهاجم 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.47
الکساندر کلاروف 4 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
کریس اسمالینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
جانلوکا مانچینی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.2
جردن ورتو 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.68
خاویر پاستوره 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
جاستین کلایورت 5 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.85
نیکولا زانیولو 3 (1) 7 (4) 1 0 0 0 هافبک 7.62
ادین ژکو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 4 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.18
Yildirim Mert Cetin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.99
داویده سانتون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.38
چنگیز اوندر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
دیگو پروتی 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
الکس مرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.47
کالیدو کولیبالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.43
جووانی دی‌لورنزو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.64
لورنزو اینسینیه 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.86
پیوتر زیلینسکی 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.98
فابیان رویز 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.75
خوزه کایخون 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.81
آرکادیوش میلیک 5 (1) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.13
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
ماریو روی 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.11
دریس مرتنز 3 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
ایروینگ لوزانو 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 6.92
فرناندو یورنته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
Amin Younes 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائو لوپز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.47
الکساندر کلاروف 2 2 2 0 0 مدافع 6.88
کریس اسمالینگ 3 0 0 1 0 مدافع 7.03
جانلوکا مانچینی 1 2 3 3 0 مدافع 7.2
جردن ورتو 3 2 1 1 0 هافبک 7.68
خاویر پاستوره 1 2 3 5 0 هافبک 7
جاستین کلایورت 0 0 1 1 0 مهاجم 6.85
نیکولا زانیولو 1 0 1 3 0 هافبک 7.62
ادین ژکو 0 2 0 2 0 مهاجم 6.76
لئوناردو اسپیناتزولا 4 1 0 3 0 مدافع 7.18
Yildirim Mert Cetin 1 1 3 2 0 مدافع 4.99
داویده سانتون 0 0 0 0 0 مدافع 6.38
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.49
دیگو پروتی 0 0 0 2 0 مهاجم 6.36
الکس مرت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.47
کالیدو کولیبالی 4 2 1 2 0 مدافع 6.43
جووانی دی‌لورنزو 3 1 1 1 0 مدافع 6.64
لورنزو اینسینیه 0 0 2 1 0 مهاجم 6.86
پیوتر زیلینسکی 1 1 2 1 0 هافبک 6.98
فابیان رویز 1 1 3 1 0 هافبک 6.75
خوزه کایخون 0 0 0 1 1 هافبک 5.81
آرکادیوش میلیک 2 0 0 1 0 مهاجم 7.13
کوستاس مانولاس 3 0 2 1 0 مدافع 6.31
ماریو روی 1 1 1 1 1 مدافع 6.11
دریس مرتنز 1 0 1 3 0 مهاجم 6.71
ایروینگ لوزانو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.92
فرناندو یورنته 0 0 0 1 0 مهاجم 6.4
Amin Younes 0 0 1 0 0 مهاجم 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائو لوپز 44 (27) 61% 0 0 31 (14) 0 دروازه‌بان 6.47
الکساندر کلاروف 37 (29) 78% 2 8 5 (2) 0 مدافع 6.88
کریس اسمالینگ 25 (21) 84% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.03
جانلوکا مانچینی 44 (34) 77% 1 0 5 (2) 0 مدافع 7.2
جردن ورتو 36 (33) 91% 2 5 3 (3) 0 هافبک 7.68
خاویر پاستوره 47 (37) 78% 2 1 3 (1) 0 هافبک 7
جاستین کلایورت 13 (12) 92% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.85
نیکولا زانیولو 21 (18) 85% 1 1 2 (2) 0 هافبک 7.62
ادین ژکو 27 (15) 55% 1 1 2 (1) 0 مهاجم 6.76
لئوناردو اسپیناتزولا 33 (27) 81% 1 2 7 (5) 0 مدافع 7.18
Yildirim Mert Cetin 35 (29) 82% 0 0 5 (2) 0 مدافع 4.99
داویده سانتون 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.38
چنگیز اوندر 6 (5) 83% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.49
دیگو پروتی 5 (4) 80% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.36
الکس مرت 23 (22) 95% 0 0 1 (0) 0 دروازه‌بان 7.47
کالیدو کولیبالی 102 (89) 87% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.43
جووانی دی‌لورنزو 51 (41) 80% 0 1 6 (3) 0 مدافع 6.64
لورنزو اینسینیه 32 (22) 68% 4 3 2 (2) 0 مهاجم 6.86
پیوتر زیلینسکی 52 (49) 94% 2 0 5 (3) 0 هافبک 6.98
فابیان رویز 53 (40) 76% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.75
خوزه کایخون 13 (10) 76% 1 0 0 (0) 0 هافبک 5.81
آرکادیوش میلیک 21 (20) 95% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 7.13
کوستاس مانولاس 51 (47) 92% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.31
ماریو روی 62 (42) 68% 0 4 11 (3) 0 مدافع 6.11
دریس مرتنز 18 (14) 77% 3 6 0 (0) 1 مهاجم 6.71
ایروینگ لوزانو 10 (6) 60% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.92
فرناندو یورنته 8 (7) 87% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
Amin Younes 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11