فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گابریل 0 (0) 1 29 3 (2) 90 دروازه‌بان 6.94
مارکو کالدرونی 0 (0) 1 25 6 (4) 90 مدافع 6.93
لوکا روستینی 0 (0) 0 22 2 (0) 90 مدافع 6.22
فابیو لوچونی 0 (0) 1 26 4 (4) 90 مدافع 7.02
پاناگیوتیس تاچسیدیس 1 (0) 1 27 4 (1) 90 هافبک 6.84
Jacopo Petriccione 1 (0) 1 27 8 (2) 90 هافبک 5.87
مارکو مانکوسو 3 (2) 0 14 6 (0) 90 هافبک 6.81
کوما باباکار 1 (1) 2 18 12 (4) 90 مهاجم 6.79
Biagio Meccariello 0 (0) 3 27 8 (4) 72 مدافع 6.56
دیگو فاریاس 2 (0) 0 10 3 (0) 45 مهاجم 6.26
Zan Majer 1 (1) 5 19 12 (5) 58 هافبک 6.72
آندره‌آ تابانلی 0 (0) 0 4 7 (2) 32 هافبک 6.11
آندره‌آ ریسپولی 0 (0) 0 6 0 (0) 18 مدافع 6.35
جانلوکا لاپادولا 1 (1) 1 10 13 (8) 45 مهاجم 6.62
وویژیک شزنی 0 (0) 0 16 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.02
الکس ساندرو 2 (0) 3 61 22 (12) 90 مدافع 7.5
ماتیس د لیخت 1 (1) 1 68 6 (4) 90 مدافع 6.32
لئوناردو بونوچی 2 (0) 1 71 7 (5) 90 مدافع 6.59
میرالم پیانیچ 0 (0) 1 55 4 (4) 67 هافبک 7.28
رودریگو بنتانکور 1 (0) 3 62 16 (9) 90 هافبک 7.4
فدریکو برناردسکی 5 (0) 0 36 4 (1) 90 هافبک 6.77
گونزالو ایگواین 5 (1) 0 26 4 (1) 90 مهاجم 6.56
دنیلو 0 (0) 0 57 3 (1) 58 مدافع 6.46
امره جان 2 (0) 2 52 7 (5) 72 هافبک 6.91
پائولو دیبالا 6 (2) 0 72 6 (4) 90 مهاجم 7.54
خوان کوادرادو 0 (0) 1 36 3 (3) 32 مدافع 7
آدرین ربیو 0 (0) 0 12 0 (0) 18 هافبک 6.32
سامی خدیرا 1 (0) 1 10 6 (3) 23 هافبک 6.69
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گابریل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.94
مارکو کالدرونی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
لوکا روستینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
فابیو لوچونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.02
پاناگیوتیس تاچسیدیس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.84
Jacopo Petriccione 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.87
مارکو مانکوسو 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.81
کوما باباکار 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
Biagio Meccariello 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.56
دیگو فاریاس 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
Zan Majer 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
آندره‌آ تابانلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.11
آندره‌آ ریسپولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.35
جانلوکا لاپادولا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
الکس ساندرو 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.5
ماتیس د لیخت 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
لئوناردو بونوچی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.59
میرالم پیانیچ 0 (0) 2 (2) 0 0 1 0 هافبک 7.28
رودریگو بنتانکور 1 (0) 6 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.4
فدریکو برناردسکی 5 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.77
گونزالو ایگواین 5 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
دنیلو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
امره جان 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
پائولو دیبالا 6 (2) 2 (2) 1 0 0 2 مهاجم 7.54
خوان کوادرادو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
آدرین ربیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.32
سامی خدیرا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گابریل 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.94
مارکو کالدرونی 1 2 1 2 0 مدافع 6.93
لوکا روستینی 4 1 0 1 0 مدافع 6.22
فابیو لوچونی 6 1 1 0 0 مدافع 7.02
پاناگیوتیس تاچسیدیس 2 2 1 1 0 هافبک 6.84
Jacopo Petriccione 1 1 1 1 1 هافبک 5.87
مارکو مانکوسو 1 1 0 1 0 هافبک 6.81
کوما باباکار 5 0 2 2 0 مهاجم 6.79
Biagio Meccariello 1 0 3 0 0 مدافع 6.56
دیگو فاریاس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.26
Zan Majer 0 1 5 2 0 هافبک 6.72
آندره‌آ تابانلی 2 0 0 0 0 هافبک 6.11
آندره‌آ ریسپولی 0 1 0 0 0 مدافع 6.35
جانلوکا لاپادولا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.62
وویژیک شزنی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
الکس ساندرو 1 2 3 1 0 مدافع 7.5
ماتیس د لیخت 2 0 1 2 1 مدافع 6.32
لئوناردو بونوچی 1 1 1 0 0 مدافع 6.59
میرالم پیانیچ 1 0 1 0 0 هافبک 7.28
رودریگو بنتانکور 0 2 3 1 0 هافبک 7.4
فدریکو برناردسکی 0 0 0 1 0 هافبک 6.77
گونزالو ایگواین 0 0 0 1 0 مهاجم 6.56
دنیلو 1 0 0 2 0 مدافع 6.46
امره جان 1 1 2 1 0 هافبک 6.91
پائولو دیبالا 0 1 0 3 0 مهاجم 7.54
خوان کوادرادو 0 1 1 0 0 مدافع 7
آدرین ربیو 0 0 0 0 0 هافبک 6.32
سامی خدیرا 0 0 1 2 0 هافبک 6.69
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گابریل 29 (12) 42% 0 0 21 (5) 0 دروازه‌بان 6.94
مارکو کالدرونی 25 (21) 84% 1 1 4 (3) 0 مدافع 6.93
لوکا روستینی 22 (14) 63% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.22
فابیو لوچونی 26 (20) 76% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7.02
پاناگیوتیس تاچسیدیس 27 (19) 70% 1 1 4 (3) 0 هافبک 6.84
Jacopo Petriccione 27 (26) 96% 0 2 4 (3) 0 هافبک 5.87
مارکو مانکوسو 14 (10) 71% 2 1 2 (0) 0 هافبک 6.81
کوما باباکار 18 (13) 72% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.79
Biagio Meccariello 27 (20) 74% 1 1 5 (3) 0 مدافع 6.56
دیگو فاریاس 10 (6) 60% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.26
Zan Majer 19 (14) 73% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.72
آندره‌آ تابانلی 4 (3) 75% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.11
آندره‌آ ریسپولی 6 (4) 66% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.35
جانلوکا لاپادولا 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.62
وویژیک شزنی 16 (15) 93% 0 0 4 (3) 0 دروازه‌بان 7.02
الکس ساندرو 61 (52) 85% 1 3 7 (3) 1 مدافع 7.5
ماتیس د لیخت 68 (64) 94% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.32
لئوناردو بونوچی 71 (62) 87% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.59
میرالم پیانیچ 55 (51) 92% 1 1 4 (4) 0 هافبک 7.28
رودریگو بنتانکور 62 (53) 86% 3 7 4 (2) 0 هافبک 7.4
فدریکو برناردسکی 36 (30) 83% 3 7 2 (1) 1 هافبک 6.77
گونزالو ایگواین 26 (22) 84% 0 0 4 (3) 0 مهاجم 6.56
دنیلو 57 (53) 93% 2 2 2 (1) 0 مدافع 6.46
امره جان 52 (48) 92% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.91
پائولو دیبالا 72 (60) 83% 3 3 7 (7) 0 مهاجم 7.54
خوان کوادرادو 36 (31) 86% 3 1 2 (2) 0 مدافع 7
آدرین ربیو 12 (11) 91% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.32
سامی خدیرا 10 (8) 80% 1 3 1 (1) 0 هافبک 6.69
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11