فوتبــال 11

یکشنبه، 05 آبان 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.93
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 6 40 13 (9) 77 مدافع 7.07
جانلوکا مانچینی 2 (0) 0 32 8 (3) 90 مدافع 6.36
کریس اسمالینگ 1 (0) 2 26 8 (6) 90 مدافع 6.83
الکساندر کلاروف 1 (0) 2 43 8 (6) 90 مدافع 6.68
خاویر پاستوره 4 (1) 4 37 15 (10) 90 هافبک 7.24
جردن ورتو 0 (0) 2 37 4 (2) 90 هافبک 7.39
نیکولا زانیولو 3 (3) 0 13 11 (3) 83 هافبک 7.1
دیگو پروتی 0 (0) 2 16 9 (7) 53 مهاجم 7.25
ادین ژکو 1 (1) 0 27 15 (10) 90 مهاجم 7.63
فدریکو فازیو 0 (0) 1 37 8 (7) 90 مدافع 7.9
Yildirim Mert Cetin 0 (0) 0 4 2 (2) 13 مدافع 6.46
داویده سانتون 0 (0) 0 0 2 (0) 13 مدافع 6.19
میرکو آنتونوچی 0 (0) 1 6 4 (2) 37 مهاجم 6.41
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.64
متئو موساکیو 0 (0) 1 75 10 (2) 90 مدافع 6.09
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 82 5 (1) 90 مدافع 6.54
تئو هرناندز 1 (1) 1 58 14 (7) 90 مدافع 7.75
لوکاس پاکیتا 1 (0) 0 12 12 (3) 63 هافبک 6.08
لوکاس بییا 1 (1) 2 29 8 (2) 72 هافبک 6.23
فرانک کسیه 0 (0) 3 47 10 (5) 90 هافبک 6.45
سوسو 2 (1) 0 28 2 (1) 90 مهاجم 6.62
رافائل لیائو 2 (0) 1 21 17 (5) 90 مهاجم 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 5 (1) 1 33 8 (4) 90 هافبک 6.86
آندره‌آ کونتی 0 (0) 1 23 6 (4) 52 مدافع 5.96
داویده کالابریا 0 (0) 0 19 5 (2) 38 مدافع 6.53
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 15 5 (2) 18 هافبک 6.4
کریستوف پیاتک 0 (0) 0 4 5 (2) 27 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.07
جانلوکا مانچینی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.36
کریس اسمالینگ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.83
الکساندر کلاروف 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.68
خاویر پاستوره 4 (1) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 7.24
جردن ورتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.39
نیکولا زانیولو 3 (3) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.1
دیگو پروتی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.25
ادین ژکو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.63
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.9
Yildirim Mert Cetin 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.46
داویده سانتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.19
میرکو آنتونوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.64
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.54
تئو هرناندز 1 (1) 7 (3) 1 0 0 0 مدافع 7.75
لوکاس پاکیتا 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.08
لوکاس بییا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.23
فرانک کسیه 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.45
سوسو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
رافائل لیائو 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 5 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.86
آندره‌آ کونتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.96
داویده کالابریا 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مدافع 6.53
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.4
کریستوف پیاتک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائو لوپز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
لئوناردو اسپیناتزولا 4 0 6 0 0 مدافع 7.07
جانلوکا مانچینی 2 2 0 2 0 مدافع 6.36
کریس اسمالینگ 1 2 2 0 0 مدافع 6.83
الکساندر کلاروف 0 0 2 1 0 مدافع 6.68
خاویر پاستوره 3 2 4 1 0 هافبک 7.24
جردن ورتو 0 0 2 1 0 هافبک 7.39
نیکولا زانیولو 0 0 0 3 0 هافبک 7.1
دیگو پروتی 3 0 2 0 0 مهاجم 7.25
ادین ژکو 0 0 0 1 0 مهاجم 7.63
فدریکو فازیو 12 6 1 0 0 مدافع 7.9
Yildirim Mert Cetin 1 0 0 0 0 مدافع 6.46
داویده سانتون 0 0 0 2 0 مدافع 6.19
میرکو آنتونوچی 1 2 1 2 0 مهاجم 6.41
جانلوئیجی دوناروما 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.64
متئو موساکیو 1 2 1 2 0 مدافع 6.09
آلسیو رومانیولی 4 1 0 1 0 مدافع 6.54
تئو هرناندز 1 5 1 2 0 مدافع 7.75
لوکاس پاکیتا 0 1 0 1 0 هافبک 6.08
لوکاس بییا 1 1 2 4 0 هافبک 6.23
فرانک کسیه 0 2 3 1 0 هافبک 6.45
سوسو 0 1 0 0 0 مهاجم 6.62
رافائل لیائو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 0 0 1 2 0 هافبک 6.86
آندره‌آ کونتی 0 0 1 0 0 مدافع 5.96
داویده کالابریا 0 0 0 1 0 مدافع 6.53
اسماعیل بن‌ناصر 0 0 0 2 0 هافبک 6.4
کریستوف پیاتک 0 0 0 1 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائو لوپز 29 (21) 72% 0 0 18 (10) 0 دروازه‌بان 6.93
لئوناردو اسپیناتزولا 40 (32) 80% 1 2 6 (3) 0 مدافع 7.07
جانلوکا مانچینی 32 (29) 90% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.36
کریس اسمالینگ 26 (23) 88% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.83
الکساندر کلاروف 43 (35) 81% 0 1 7 (4) 0 مدافع 6.68
خاویر پاستوره 37 (30) 81% 0 1 5 (3) 0 هافبک 7.24
جردن ورتو 37 (33) 89% 3 5 5 (4) 2 هافبک 7.39
نیکولا زانیولو 13 (12) 92% 0 1 2 (2) 0 هافبک 7.1
دیگو پروتی 16 (12) 75% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.25
ادین ژکو 27 (16) 59% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 7.63
فدریکو فازیو 37 (31) 83% 0 0 10 (8) 0 مدافع 7.9
Yildirim Mert Cetin 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.46
داویده سانتون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.19
میرکو آنتونوچی 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
جانلوئیجی دوناروما 31 (28) 90% 0 0 3 (1) 0 دروازه‌بان 6.64
متئو موساکیو 75 (68) 91% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.09
آلسیو رومانیولی 82 (80) 97% 0 0 4 (4) 0 مدافع 6.54
تئو هرناندز 58 (46) 80% 1 5 4 (1) 0 مدافع 7.75
لوکاس پاکیتا 12 (9) 75% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.08
لوکاس بییا 29 (26) 89% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.23
فرانک کسیه 47 (39) 83% 1 0 8 (4) 0 هافبک 6.45
سوسو 28 (23) 82% 1 6 2 (2) 0 مهاجم 6.62
رافائل لیائو 21 (15) 71% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 33 (29) 87% 2 7 3 (1) 0 هافبک 6.86
آندره‌آ کونتی 23 (17) 73% 0 0 4 (1) 0 مدافع 5.96
داویده کالابریا 19 (9) 47% 1 3 5 (0) 0 مدافع 6.53
اسماعیل بن‌ناصر 15 (14) 93% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.4
کریستوف پیاتک 4 (4) 100% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11