فوتبــال 11

دوشنبه، 08 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 12 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.78
ریکاردو گایولو 1 (0) 0 21 1 (0) 45 مدافع 6.12
برونو آلوز 3 (0) 2 43 9 (8) 90 مدافع 6.95
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 0 45 9 (2) 90 مدافع 6.09
آنتونینو باریلا 0 (0) 1 23 10 (2) 66 هافبک 6.61
هرنانی 3 (0) 1 24 7 (1) 78 هافبک 6.34
جروینیو 3 (2) 0 20 9 (3) 90 مهاجم 6.63
Dejan Kulusevski 2 (1) 0 36 14 (5) 90 مهاجم 8.23
وینسنت لائورینی 0 (0) 2 33 14 (6) 90 مدافع 5.92
متئو اسکوتزارلا 1 (0) 2 63 6 (4) 90 هافبک 7.77
آندریاس کرنلیوس 4 (1) 0 18 19 (11) 90 مهاجم 7.74
روبرتو اینگلسه 2 (1) 0 2 2 (1) 12 مهاجم 7.14
جوزپه پتزلا 0 (0) 2 21 5 (2) 45 مدافع 6.34
Juraj Kucka 2 (0) 1 14 4 (3) 24 هافبک 6.53
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.78
Gleison Bremer 0 (0) 0 18 8 (2) 29 مدافع 4.46
آرماندو ایتزو 1 (1) 2 44 7 (3) 90 مدافع 6.47
توماس رینکون 0 (0) 1 50 15 (6) 90 هافبک 6.05
دنیله بازلی 0 (0) 7 55 13 (10) 90 هافبک 7.36
سیمونه وردی 2 (2) 2 24 7 (5) 59 مهاجم 7.87
آندره‌آ بلوتی 2 (2) 2 16 18 (12) 87 مهاجم 7.97
نیکولاس انکولو 0 (0) 1 29 5 (3) 90 مدافع 6.74
کریستین آنسالدی 2 (1) 2 34 5 (4) 81 مدافع 7.66
اولا آینا 0 (0) 1 40 6 (3) 90 مدافع 6.66
سوالیو میت 1 (0) 2 28 13 (8) 59 هافبک 6.52
دیگو لاکسالت 0 (0) 2 4 7 (3) 31 هافبک 6.14
کوفی جیجی 0 (0) 1 4 2 (1) 9 مدافع 6.33
سیمونه زازا 0 (0) 0 2 3 (1) 9 مهاجم 6.17
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ریکاردو گایولو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
برونو آلوز 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
آنتونینو باریلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
هرنانی 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
جروینیو 3 (2) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 6.63
Dejan Kulusevski 2 (1) 5 (3) 1 1 0 0 مهاجم 8.23
وینسنت لائورینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.92
متئو اسکوتزارلا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.77
آندریاس کرنلیوس 4 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.74
روبرتو اینگلسه 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.14
جوزپه پتزلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.34
Juraj Kucka 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
Gleison Bremer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.46
آرماندو ایتزو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.47
توماس رینکون 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.05
دنیله بازلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.36
سیمونه وردی 2 (2) 4 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.87
آندره‌آ بلوتی 2 (2) 0 (0) 1 0 1 0 مهاجم 7.97
نیکولاس انکولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.74
کریستین آنسالدی 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مدافع 7.66
اولا آینا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
سوالیو میت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.52
دیگو لاکسالت 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.14
کوفی جیجی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.33
سیمونه زازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوئیجی سپه 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ریکاردو گایولو 1 0 0 0 0 مدافع 6.12
برونو آلوز 4 1 2 0 0 مدافع 6.95
سیمونه یاکاپونی 2 0 0 3 0 مدافع 6.09
آنتونینو باریلا 0 2 1 3 0 هافبک 6.61
هرنانی 1 1 1 2 0 هافبک 6.34
جروینیو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.63
Dejan Kulusevski 0 0 0 3 0 مهاجم 8.23
وینسنت لائورینی 3 0 2 1 1 مدافع 5.92
متئو اسکوتزارلا 1 3 2 1 0 هافبک 7.77
آندریاس کرنلیوس 1 0 0 2 0 مهاجم 7.74
روبرتو اینگلسه 0 0 0 0 0 مهاجم 7.14
جوزپه پتزلا 0 1 2 1 0 مدافع 6.34
Juraj Kucka 0 0 1 0 0 هافبک 6.53
سالواتوره سیریگو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
Gleison Bremer 0 1 0 3 1 مدافع 4.46
آرماندو ایتزو 3 2 2 1 0 مدافع 6.47
توماس رینکون 1 0 1 4 0 هافبک 6.05
دنیله بازلی 1 1 7 0 0 هافبک 7.36
سیمونه وردی 0 0 2 0 0 مهاجم 7.87
آندره‌آ بلوتی 2 0 2 0 0 مهاجم 7.97
نیکولاس انکولو 8 4 1 0 0 مدافع 6.74
کریستین آنسالدی 3 0 2 0 0 مدافع 7.66
اولا آینا 3 3 1 2 0 مدافع 6.66
سوالیو میت 3 1 2 3 0 هافبک 6.52
دیگو لاکسالت 0 0 2 1 0 هافبک 6.14
کوفی جیجی 0 1 1 0 0 مدافع 6.33
سیمونه زازا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.17
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوئیجی سپه 12 (10) 83% 0 0 5 (3) 0 دروازه‌بان 6.78
ریکاردو گایولو 21 (16) 76% 1 0 2 (1) 0 مدافع 6.12
برونو آلوز 43 (34) 79% 0 2 13 (9) 0 مدافع 6.95
سیمونه یاکاپونی 45 (38) 84% 0 0 13 (9) 0 مدافع 6.09
آنتونینو باریلا 23 (18) 78% 3 1 1 (0) 0 هافبک 6.61
هرنانی 24 (21) 87% 0 1 2 (2) 0 هافبک 6.34
جروینیو 20 (15) 75% 3 1 1 (0) 1 مهاجم 6.63
Dejan Kulusevski 36 (29) 80% 4 2 0 (0) 1 مهاجم 8.23
وینسنت لائورینی 33 (27) 81% 0 9 4 (1) 0 مدافع 5.92
متئو اسکوتزارلا 63 (50) 80% 4 9 9 (5) 0 هافبک 7.77
آندریاس کرنلیوس 18 (12) 66% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.74
روبرتو اینگلسه 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.14
جوزپه پتزلا 21 (16) 76% 0 3 1 (0) 0 مدافع 6.34
Juraj Kucka 14 (13) 92% 0 1 3 (3) 0 هافبک 6.53
سالواتوره سیریگو 27 (16) 59% 0 0 22 (11) 0 دروازه‌بان 6.78
Gleison Bremer 18 (17) 94% 1 0 3 (3) 0 مدافع 4.46
آرماندو ایتزو 44 (35) 79% 0 1 6 (4) 0 مدافع 6.47
توماس رینکون 50 (43) 86% 1 0 5 (1) 0 هافبک 6.05
دنیله بازلی 55 (46) 83% 1 5 8 (6) 0 هافبک 7.36
سیمونه وردی 24 (18) 75% 2 1 3 (3) 2 مهاجم 7.87
آندره‌آ بلوتی 16 (12) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 7.97
نیکولاس انکولو 29 (26) 89% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.74
کریستین آنسالدی 34 (27) 79% 1 10 8 (3) 0 مدافع 7.66
اولا آینا 40 (32) 80% 0 4 6 (4) 0 مدافع 6.66
سوالیو میت 28 (23) 82% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.52
دیگو لاکسالت 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.14
کوفی جیجی 4 (3) 75% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.33
سیمونه زازا 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.17
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11