فوتبــال 11

جمعه، 08 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 33 1 (0) 90 دروازه‌بان 7.17
میتچل دایکس 0 (0) 0 42 5 (2) 90 مدافع 7.29
استفانو دنس‌ویل 0 (0) 1 36 8 (5) 90 مدافع 7.31
دنیلو 0 (0) 1 47 14 (9) 90 مدافع 7.18
تاکهیرو تومیاسو 1 (0) 1 41 12 (8) 90 مدافع 7.61
آندره‌آ پولی 2 (1) 1 33 14 (8) 71 هافبک 7.08
نیکولا سانسونه 3 (1) 2 39 19 (11) 90 مهاجم 7.89
روبرتو سوریانو 4 (2) 2 35 14 (7) 90 هافبک 7.26
ریکاردو اورسولینی 6 (3) 1 34 12 (7) 90 مهاجم 8.12
گری مدل 1 (0) 2 61 13 (7) 81 هافبک 7.01
ماتیا دسترو 5 (2) 0 7 9 (5) 63 مهاجم 7.18
رودریگو پالاسیو 0 (0) 0 5 6 (1) 9 مهاجم 6.47
بلریم ژمایلی 1 (0) 1 18 2 (2) 19 هافبک 6.72
فدریکو سانتاندر 0 (0) 1 9 7 (4) 27 مهاجم 6.51
اتریت بریشا 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.49
فیلیپه 0 (0) 1 25 6 (3) 90 مدافع 6.49
فرانچسکو ویکاری 1 (0) 0 27 10 (4) 90 مدافع 7.68
فدریکو دی‌فرانچسکو 1 (0) 0 13 17 (7) 81 مهاجم 6.79
یاسمین کورتیچ 3 (0) 0 36 13 (4) 90 هافبک 6.64
سیمونه میسیرولی 0 (0) 3 34 16 (8) 90 هافبک 6.81
مارکو دی‌الساندرو 0 (0) 1 23 4 (2) 90 هافبک 6.45
آندره‌آ پتانیا 1 (0) 1 31 17 (7) 90 مهاجم 6.53
Igor Júlio 0 (0) 3 29 9 (4) 83 مدافع 6.9
تیاگو چیونک 0 (0) 2 35 18 (9) 90 مدافع 6.46
ماتیا والوتی 1 (0) 2 13 15 (7) 64 هافبک 6.58
نناد تامویچ 0 (0) 2 4 2 (2) 15 مدافع 6.5
میرکو والدیفیوری 0 (0) 0 9 5 (1) 26 هافبک 6
سرجیو فلوکاری 2 (1) 0 8 4 (2) 9 مهاجم 6.64
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
میتچل دایکس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.29
استفانو دنس‌ویل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.31
دنیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
تاکهیرو تومیاسو 1 (0) 7 (5) 0 0 0 0 مدافع 7.61
آندره‌آ پولی 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.08
نیکولا سانسونه 3 (1) 4 (3) 0 0 0 1 مهاجم 7.89
روبرتو سوریانو 4 (2) 0 (0) 1 0 0 3 هافبک 7.26
ریکاردو اورسولینی 6 (3) 6 (3) 0 1 0 2 مهاجم 8.12
گری مدل 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.01
ماتیا دسترو 5 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 7.18
رودریگو پالاسیو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
بلریم ژمایلی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
فدریکو سانتاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
اتریت بریشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.49
فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
فرانچسکو ویکاری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.68
فدریکو دی‌فرانچسکو 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
یاسمین کورتیچ 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.64
سیمونه میسیرولی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.81
مارکو دی‌الساندرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
آندره‌آ پتانیا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.53
Igor Júlio 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
تیاگو چیونک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.46
ماتیا والوتی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.58
نناد تامویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
میرکو والدیفیوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
سرجیو فلوکاری 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
میتچل دایکس 3 1 0 1 0 مدافع 7.29
استفانو دنس‌ویل 6 1 1 0 0 مدافع 7.31
دنیلو 6 1 1 3 0 مدافع 7.18
تاکهیرو تومیاسو 1 2 1 0 0 مدافع 7.61
آندره‌آ پولی 0 0 1 2 0 هافبک 7.08
نیکولا سانسونه 0 0 2 2 0 مهاجم 7.89
روبرتو سوریانو 0 1 2 1 0 هافبک 7.26
ریکاردو اورسولینی 1 1 1 0 0 مهاجم 8.12
گری مدل 3 2 2 2 0 هافبک 7.01
ماتیا دسترو 0 0 0 1 0 مهاجم 7.18
رودریگو پالاسیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.47
بلریم ژمایلی 0 0 1 0 0 هافبک 6.72
فدریکو سانتاندر 0 0 1 1 0 مهاجم 6.51
اتریت بریشا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.49
فیلیپه 0 0 1 0 0 مدافع 6.49
فرانچسکو ویکاری 5 1 0 2 0 مدافع 7.68
فدریکو دی‌فرانچسکو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.79
یاسمین کورتیچ 1 1 0 0 0 هافبک 6.64
سیمونه میسیرولی 2 4 3 2 0 هافبک 6.81
مارکو دی‌الساندرو 1 1 1 0 0 هافبک 6.45
آندره‌آ پتانیا 0 0 1 2 0 مهاجم 6.53
Igor Júlio 1 2 3 1 0 مدافع 6.9
تیاگو چیونک 2 1 2 4 0 مدافع 6.46
ماتیا والوتی 1 0 2 2 0 هافبک 6.58
نناد تامویچ 1 1 2 0 0 مدافع 6.5
میرکو والدیفیوری 0 0 0 0 0 هافبک 6
سرجیو فلوکاری 0 0 0 0 0 مهاجم 6.64
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 33 (23) 69% 0 0 20 (10) 0 دروازه‌بان 7.17
میتچل دایکس 42 (37) 88% 2 5 1 (0) 1 مدافع 7.29
استفانو دنس‌ویل 36 (30) 83% 0 0 5 (1) 0 مدافع 7.31
دنیلو 47 (36) 76% 0 0 9 (2) 0 مدافع 7.18
تاکهیرو تومیاسو 41 (32) 78% 1 2 5 (1) 0 مدافع 7.61
آندره‌آ پولی 33 (28) 84% 1 0 0 (0) 1 هافبک 7.08
نیکولا سانسونه 39 (34) 87% 5 11 0 (0) 2 مهاجم 7.89
روبرتو سوریانو 35 (28) 80% 1 2 1 (0) 0 هافبک 7.26
ریکاردو اورسولینی 34 (26) 76% 5 6 1 (1) 2 مهاجم 8.12
گری مدل 61 (55) 90% 1 0 4 (2) 0 هافبک 7.01
ماتیا دسترو 7 (4) 57% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.18
رودریگو پالاسیو 5 (3) 60% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.47
بلریم ژمایلی 18 (16) 88% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.72
فدریکو سانتاندر 9 (7) 77% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.51
اتریت بریشا 38 (20) 52% 0 0 28 (10) 0 دروازه‌بان 7.49
فیلیپه 25 (20) 80% 0 1 5 (1) 0 مدافع 6.49
فرانچسکو ویکاری 27 (19) 70% 0 0 7 (1) 0 مدافع 7.68
فدریکو دی‌فرانچسکو 13 (10) 76% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 6.79
یاسمین کورتیچ 36 (28) 77% 3 3 1 (0) 0 هافبک 6.64
سیمونه میسیرولی 34 (26) 76% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.81
مارکو دی‌الساندرو 23 (16) 69% 1 1 3 (0) 1 هافبک 6.45
آندره‌آ پتانیا 31 (20) 64% 2 2 3 (0) 0 مهاجم 6.53
Igor Júlio 29 (21) 72% 1 1 1 (0) 0 مدافع 6.9
تیاگو چیونک 35 (19) 55% 0 1 12 (6) 0 مدافع 6.46
ماتیا والوتی 13 (10) 76% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.58
نناد تامویچ 4 (2) 50% 0 1 2 (0) 0 مدافع 6.5
میرکو والدیفیوری 9 (7) 77% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6
سرجیو فلوکاری 8 (7) 87% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.64
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11