فوتبــال 11

شنبه، 09 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 38 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.18
ریکاردو رودریگز 0 (0) 1 57 5 (4) 90 مدافع 7.35
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 59 4 (1) 90 مدافع 7.18
متئو موساکیو 0 (0) 0 65 4 (3) 90 مدافع 6.83
داویده کالابریا 0 (0) 3 76 11 (5) 90 مدافع 6.84
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 2 47 8 (6) 90 هافبک 7.1
فرانک کسیه 2 (0) 1 60 10 (6) 90 هافبک 7.26
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (1) 0 31 10 (4) 65 هافبک 7.64
سوسو 2 (0) 1 46 10 (5) 90 مهاجم 8.02
سامو کاستیخو 2 (0) 4 16 19 (12) 80 مهاجم 7.16
آندره سیلوا 2 (0) 2 12 11 (5) 61 مهاجم 6.46
کریستوف پیاتک 3 (3) 0 3 11 (3) 29 مهاجم 6.64
لوکاس پاکیتا 2 (0) 3 8 10 (4) 25 هافبک 6.58
فابیو بورینی 1 (0) 1 5 5 (3) 10 مهاجم 6.37
Jesse Joronen 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.89
برونو مارتلا 0 (0) 0 5 1 (0) 14 مدافع 6.01
Jhon Chancellor 0 (0) 4 42 13 (11) 90 مدافع 7.23
Andrea Cistana 0 (0) 2 37 13 (8) 90 مدافع 7.03
استفانو سابلی 2 (1) 3 41 6 (6) 90 مدافع 7.08
دنیله دسنا 1 (0) 3 20 15 (4) 90 هافبک 5.91
ساندرو تونالی 1 (0) 1 37 16 (3) 90 هافبک 5.97
Dimitri Bisoli 1 (0) 5 25 17 (6) 90 هافبک 6.03
Nikolas Špalek 0 (0) 0 14 2 (1) 76 هافبک 6.13
آلفردو دوناروما 0 (0) 0 17 6 (1) 90 مهاجم 6.15
Ernesto Torregrossa 1 (0) 0 9 8 (7) 45 مهاجم 6.71
Florian Aye 0 (0) 1 11 12 (6) 45 مهاجم 6.64
آلش متئو 0 (0) 4 25 10 (4) 76 مدافع 6.54
Luca Tremolada 0 (0) 0 5 0 (0) 14 هافبک 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.18
ریکاردو رودریگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.35
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
متئو موساکیو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.83
داویده کالابریا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.84
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
فرانک کسیه 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.26
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 7.64
سوسو 2 (0) 6 (3) 0 1 0 0 مهاجم 8.02
سامو کاستیخو 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.16
آندره سیلوا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
کریستوف پیاتک 3 (3) 0 (0) 0 0 0 2 مهاجم 6.64
لوکاس پاکیتا 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.58
فابیو بورینی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
Jesse Joronen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
برونو مارتلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.01
Jhon Chancellor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
Andrea Cistana 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
استفانو سابلی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.08
دنیله دسنا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.91
ساندرو تونالی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.97
Dimitri Bisoli 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.03
Nikolas Špalek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
آلفردو دوناروما 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
Ernesto Torregrossa 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
Florian Aye 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
آلش متئو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.54
Luca Tremolada 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.18
ریکاردو رودریگز 2 3 1 1 0 مدافع 7.35
آلسیو رومانیولی 4 0 0 2 0 مدافع 7.18
متئو موساکیو 0 1 0 0 0 مدافع 6.83
داویده کالابریا 3 0 3 1 0 مدافع 6.84
اسماعیل بن‌ناصر 0 1 2 1 0 هافبک 7.1
فرانک کسیه 0 1 1 1 0 هافبک 7.26
هاکان چالهان‌اوغلو 0 2 0 3 0 هافبک 7.64
سوسو 0 0 1 0 0 مهاجم 8.02
سامو کاستیخو 0 2 4 2 0 مهاجم 7.16
آندره سیلوا 0 0 2 1 0 مهاجم 6.46
کریستوف پیاتک 0 0 0 2 0 مهاجم 6.64
لوکاس پاکیتا 0 0 3 0 0 هافبک 6.58
فابیو بورینی 0 0 1 0 0 مهاجم 6.37
Jesse Joronen 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
برونو مارتلا 0 0 0 0 0 مدافع 6.01
Jhon Chancellor 6 2 4 0 0 مدافع 7.23
Andrea Cistana 3 1 2 1 0 مدافع 7.03
استفانو سابلی 2 2 3 2 0 مدافع 7.08
دنیله دسنا 0 0 3 3 0 هافبک 5.91
ساندرو تونالی 3 0 1 3 0 هافبک 5.97
Dimitri Bisoli 4 1 5 2 0 هافبک 6.03
Nikolas Špalek 0 0 0 1 0 هافبک 6.13
آلفردو دوناروما 0 0 0 1 0 مهاجم 6.15
Ernesto Torregrossa 2 0 0 1 0 مهاجم 6.71
Florian Aye 3 0 1 1 0 مهاجم 6.64
آلش متئو 1 0 4 3 0 مدافع 6.54
Luca Tremolada 0 0 0 0 0 هافبک 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 38 (25) 65% 0 0 22 (9) 0 دروازه‌بان 7.18
ریکاردو رودریگز 57 (47) 83% 1 3 12 (6) 0 مدافع 7.35
آلسیو رومانیولی 59 (55) 94% 1 0 14 (13) 1 مدافع 7.18
متئو موساکیو 65 (58) 89% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.83
داویده کالابریا 76 (59) 78% 1 2 10 (3) 0 مدافع 6.84
اسماعیل بن‌ناصر 47 (42) 89% 1 0 2 (2) 0 هافبک 7.1
فرانک کسیه 60 (54) 90% 3 1 0 (0) 1 هافبک 7.26
هاکان چالهان‌اوغلو 31 (26) 83% 1 4 3 (3) 0 هافبک 7.64
سوسو 46 (42) 91% 4 12 7 (7) 1 مهاجم 8.02
سامو کاستیخو 16 (12) 75% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 7.16
آندره سیلوا 12 (9) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.46
کریستوف پیاتک 3 (3) 100% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.64
لوکاس پاکیتا 8 (7) 87% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.58
فابیو بورینی 5 (3) 60% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.37
Jesse Joronen 22 (14) 63% 0 0 12 (4) 0 دروازه‌بان 6.89
برونو مارتلا 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.01
Jhon Chancellor 42 (37) 88% 0 0 9 (6) 0 مدافع 7.23
Andrea Cistana 37 (32) 86% 0 0 4 (1) 0 مدافع 7.03
استفانو سابلی 41 (24) 58% 1 2 6 (0) 1 مدافع 7.08
دنیله دسنا 20 (16) 80% 0 0 3 (1) 0 هافبک 5.91
ساندرو تونالی 37 (26) 70% 1 3 3 (0) 0 هافبک 5.97
Dimitri Bisoli 25 (17) 68% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.03
Nikolas Špalek 14 (8) 57% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.13
آلفردو دوناروما 17 (10) 58% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.15
Ernesto Torregrossa 9 (4) 44% 0 0 4 (2) 0 مهاجم 6.71
Florian Aye 11 (7) 63% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.64
آلش متئو 25 (21) 84% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.54
Luca Tremolada 5 (3) 60% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11