فوتبــال 11

یکشنبه، 03 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۳۰
Dacia Arena (24,584)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
خوان موسو 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.71
سمیر 0 (0) 1 29 9 (6) 90 مدافع 7.16
ویلیام اکونگ 1 (0) 1 44 5 (3) 90 مدافع 7.3
رودریگو بکائو 1 (1) 1 39 15 (8) 90 مدافع 8.36
ینس لارسن 1 (0) 1 34 8 (3) 90 مدافع 6.82
رولاندو ماندراگورا 3 (1) 1 44 7 (3) 90 هافبک 6.91
ایگناسیو پوستو 1 (0) 0 20 15 (5) 71 مهاجم 6.56
کوین لازانیا 4 (1) 0 12 7 (2) 90 مهاجم 6.68
Mato Jajalo 3 (2) 5 41 12 (6) 90 هافبک 7.13
جوزپه پتزلا 0 (0) 0 35 3 (2) 81 مدافع 6.91
سکو فوفانا 3 (1) 2 21 11 (7) 71 هافبک 7.4
رودریگو دپل 0 (0) 0 3 0 (0) 19 هافبک 6.97
کن سما 0 (0) 0 0 1 (0) 9 هافبک 6.2
ایلیا نستوروفسکی 0 (0) 0 7 1 (0) 19 مهاجم 6.32
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 21 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.03
ریکاردو رودریگز 0 (0) 2 57 7 (6) 90 مدافع 7.05
آلسیو رومانیولی 2 (0) 2 98 7 (6) 90 مدافع 7.06
متئو موساکیو 0 (0) 1 100 4 (2) 90 مدافع 7.07
داویده کالابریا 1 (0) 4 63 7 (4) 90 مدافع 6.63
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 1 53 12 (6) 90 هافبک 6.65
کریستوف پیاتک 4 (0) 0 7 12 (3) 90 مهاجم 6.22
سوسو 2 (0) 0 31 7 (4) 90 مهاجم 6.61
فابیو بورینی 1 (0) 1 19 8 (2) 60 مهاجم 6.2
سامو کاستیخو 1 (0) 1 19 11 (5) 75 مهاجم 6.75
لوکاس پاکیتا 1 (0) 2 42 13 (9) 76 هافبک 6.89
فرانک کسیه 0 (0) 0 14 3 (0) 30 هافبک 5.96
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 11 0 (0) 14 هافبک 6.31
رافائل لیائو 0 (0) 0 3 2 (1) 15 مهاجم 6.27
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
خوان موسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.71
سمیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
ویلیام اکونگ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
رودریگو بکائو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8.36
ینس لارسن 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.82
رولاندو ماندراگورا 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
ایگناسیو پوستو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
کوین لازانیا 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.68
Mato Jajalo 3 (2) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.13
جوزپه پتزلا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.91
سکو فوفانا 3 (1) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.4
رودریگو دپل 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.97
کن سما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
ایلیا نستوروفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.03
ریکاردو رودریگز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
آلسیو رومانیولی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.07
داویده کالابریا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.65
کریستوف پیاتک 4 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
سوسو 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
فابیو بورینی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
سامو کاستیخو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.75
لوکاس پاکیتا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.89
فرانک کسیه 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.96
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
رافائل لیائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
خوان موسو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.71
سمیر 0 3 1 1 0 مدافع 7.16
ویلیام اکونگ 7 1 1 0 0 مدافع 7.3
رودریگو بکائو 3 4 1 3 0 مدافع 8.36
ینس لارسن 2 0 1 0 0 مدافع 6.82
رولاندو ماندراگورا 0 0 1 1 0 هافبک 6.91
ایگناسیو پوستو 0 0 0 4 0 مهاجم 6.56
کوین لازانیا 0 1 0 4 0 مهاجم 6.68
Mato Jajalo 1 2 5 2 0 هافبک 7.13
جوزپه پتزلا 3 1 0 0 0 مدافع 6.91
سکو فوفانا 0 0 2 0 0 هافبک 7.4
رودریگو دپل 0 0 0 0 0 هافبک 6.97
کن سما 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
ایلیا نستوروفسکی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.32
جانلوئیجی دوناروما 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.03
ریکاردو رودریگز 5 1 2 0 0 مدافع 7.05
آلسیو رومانیولی 8 0 2 0 0 مدافع 7.06
متئو موساکیو 2 1 1 1 0 مدافع 7.07
داویده کالابریا 2 1 4 1 0 مدافع 6.63
هاکان چالهان‌اوغلو 3 0 1 2 0 هافبک 6.65
کریستوف پیاتک 2 0 0 3 0 مهاجم 6.22
سوسو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.61
فابیو بورینی 2 0 1 1 0 مهاجم 6.2
سامو کاستیخو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.75
لوکاس پاکیتا 5 0 2 0 0 هافبک 6.89
فرانک کسیه 0 0 0 1 0 هافبک 5.96
اسماعیل بن‌ناصر 0 0 0 0 0 هافبک 6.31
رافائل لیائو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.27
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
خوان موسو 24 (17) 70% 0 0 21 (14) 0 دروازه‌بان 6.71
سمیر 29 (27) 93% 1 0 1 (0) 0 مدافع 7.16
ویلیام اکونگ 44 (37) 84% 0 0 9 (4) 0 مدافع 7.3
رودریگو بکائو 39 (35) 89% 0 1 2 (1) 0 مدافع 8.36
ینس لارسن 34 (24) 70% 1 7 6 (2) 0 مدافع 6.82
رولاندو ماندراگورا 44 (37) 84% 2 3 10 (5) 0 هافبک 6.91
ایگناسیو پوستو 20 (16) 80% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 6.56
کوین لازانیا 12 (9) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.68
Mato Jajalo 41 (35) 85% 0 2 5 (3) 0 هافبک 7.13
جوزپه پتزلا 35 (25) 71% 1 7 1 (1) 0 مدافع 6.91
سکو فوفانا 21 (19) 90% 3 0 4 (4) 0 هافبک 7.4
رودریگو دپل 3 (3) 100% 1 3 0 (0) 0 هافبک 6.97
کن سما 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
ایلیا نستوروفسکی 7 (6) 85% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.32
جانلوئیجی دوناروما 21 (16) 76% 0 0 7 (3) 0 دروازه‌بان 7.03
ریکاردو رودریگز 57 (54) 94% 0 1 1 (1) 0 مدافع 7.05
آلسیو رومانیولی 98 (92) 94% 0 0 6 (4) 0 مدافع 7.06
متئو موساکیو 100 (91) 91% 3 0 5 (3) 0 مدافع 7.07
داویده کالابریا 63 (57) 90% 1 2 4 (2) 0 مدافع 6.63
هاکان چالهان‌اوغلو 53 (42) 80% 1 3 2 (0) 0 هافبک 6.65
کریستوف پیاتک 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.22
سوسو 31 (23) 74% 4 9 1 (0) 0 مهاجم 6.61
فابیو بورینی 19 (15) 78% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.2
سامو کاستیخو 19 (18) 94% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.75
لوکاس پاکیتا 42 (33) 78% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.89
فرانک کسیه 14 (13) 92% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.96
اسماعیل بن‌ناصر 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.31
رافائل لیائو 3 (3) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.27
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11