فوتبــال 11

یکشنبه، 24 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارکو سیلوستری 0 (0) 0 25 3 (3) 90 دروازه‌بان 6.65
امیر رحمانی 0 (0) 0 14 4 (1) 79 مدافع 6.3
ماراش کومبولا 0 (0) 4 30 9 (6) 90 مدافع 7.33
داویده فارائونی 0 (0) 2 21 8 (6) 90 مدافع 6.7
سفیان امرابط 0 (0) 2 22 14 (6) 90 هافبک 6.33
میگل ولوزو 3 (0) 4 37 10 (8) 90 هافبک 7.16
دارکو لازوویچ 1 (0) 2 28 6 (3) 90 هافبک 6.81
ماتیا زاکانی 1 (1) 1 15 11 (3) 79 هافبک 6.46
ماریوش استپینسکی 0 (0) 0 3 5 (0) 21 مهاجم 4.13
کورای گونتر 0 (0) 1 31 5 (3) 90 مدافع 5.99
والریو وره 3 (0) 0 20 10 (5) 67 هافبک 6.98
جنارو توتینو 0 (0) 0 3 3 (1) 11 مهاجم 6.33
متئو پسینا 0 (0) 1 8 5 (3) 23 هافبک 6.35
ساموئل دی کارمین 0 (0) 1 3 5 (2) 11 مهاجم 6.33
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.88
داویده کالابریا 1 (0) 3 78 8 (6) 89 مدافع 7.09
متئو موساکیو 0 (0) 3 91 7 (7) 90 مدافع 7.99
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 99 5 (3) 90 مدافع 7.36
ریکاردو رودریگز 0 (0) 2 70 7 (2) 90 مدافع 6.66
فرانک کسیه 3 (0) 1 35 11 (5) 90 هافبک 6.67
هاکان چالهان‌اوغلو 4 (2) 1 63 13 (6) 90 هافبک 7.22
سوسو 5 (1) 2 65 7 (2) 90 مهاجم 7.05
کریستوف پیاتک 4 (1) 1 16 10 (4) 90 مهاجم 7.07
لوکاس بییا 0 (0) 1 52 12 (6) 90 هافبک 6.79
لوکاس پاکیتا 0 (0) 1 28 13 (5) 45 هافبک 6.15
آنته ربیچ 0 (0) 1 13 5 (2) 45 مهاجم 6.06
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارکو سیلوستری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.65
امیر رحمانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
ماراش کومبولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.33
داویده فارائونی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
سفیان امرابط 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.33
میگل ولوزو 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.16
دارکو لازوویچ 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.81
ماتیا زاکانی 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.46
ماریوش استپینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 4.13
کورای گونتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.99
والریو وره 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.98
جنارو توتینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
متئو پسینا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.35
ساموئل دی کارمین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
داویده کالابریا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.09
متئو موساکیو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.99
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.36
ریکاردو رودریگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 3 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.67
هاکان چالهان‌اوغلو 4 (2) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.22
سوسو 5 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
کریستوف پیاتک 4 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.07
لوکاس بییا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.79
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.15
آنته ربیچ 0 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.06
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارکو سیلوستری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.65
امیر رحمانی 2 0 0 1 0 مدافع 6.3
ماراش کومبولا 4 4 4 2 0 مدافع 7.33
داویده فارائونی 1 0 2 0 0 مدافع 6.7
سفیان امرابط 2 1 2 2 0 هافبک 6.33
میگل ولوزو 2 2 4 2 0 هافبک 7.16
دارکو لازوویچ 4 2 2 0 0 هافبک 6.81
ماتیا زاکانی 0 1 1 0 0 هافبک 6.46
ماریوش استپینسکی 0 0 0 3 0 مهاجم 4.13
کورای گونتر 4 1 1 2 1 مدافع 5.99
والریو وره 4 1 0 0 0 هافبک 6.98
جنارو توتینو 0 1 0 0 0 مهاجم 6.33
متئو پسینا 0 0 1 0 0 هافبک 6.35
ساموئل دی کارمین 0 0 1 1 0 مهاجم 6.33
جانلوئیجی دوناروما 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
داویده کالابریا 1 1 3 1 0 مدافع 7.09
متئو موساکیو 2 3 3 0 0 مدافع 7.99
آلسیو رومانیولی 4 3 0 0 0 مدافع 7.36
ریکاردو رودریگز 0 1 2 1 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 0 1 1 1 0 هافبک 6.67
هاکان چالهان‌اوغلو 1 0 1 3 0 هافبک 7.22
سوسو 0 0 2 2 0 مهاجم 7.05
کریستوف پیاتک 1 1 1 2 0 مهاجم 7.07
لوکاس بییا 0 1 1 4 0 هافبک 6.79
لوکاس پاکیتا 0 0 1 2 0 هافبک 6.15
آنته ربیچ 0 0 1 1 0 مهاجم 6.06
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارکو سیلوستری 25 (10) 40% 0 0 22 (7) 0 دروازه‌بان 6.65
امیر رحمانی 14 (10) 71% 1 0 6 (2) 0 مدافع 6.3
ماراش کومبولا 30 (23) 76% 0 0 9 (5) 0 مدافع 7.33
داویده فارائونی 21 (15) 71% 1 5 3 (2) 0 مدافع 6.7
سفیان امرابط 22 (17) 77% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.33
میگل ولوزو 37 (29) 78% 0 2 4 (1) 0 هافبک 7.16
دارکو لازوویچ 28 (20) 71% 1 1 2 (2) 0 هافبک 6.81
ماتیا زاکانی 15 (9) 60% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.46
ماریوش استپینسکی 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 4.13
کورای گونتر 31 (21) 67% 0 0 4 (1) 0 مدافع 5.99
والریو وره 20 (18) 90% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.98
جنارو توتینو 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
متئو پسینا 8 (3) 37% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.35
ساموئل دی کارمین 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
جانلوئیجی دوناروما 19 (16) 84% 0 0 7 (4) 0 دروازه‌بان 6.88
داویده کالابریا 78 (72) 92% 2 4 6 (4) 0 مدافع 7.09
متئو موساکیو 91 (86) 94% 4 0 6 (4) 0 مدافع 7.99
آلسیو رومانیولی 99 (95) 96% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.36
ریکاردو رودریگز 70 (62) 89% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 35 (27) 77% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.67
هاکان چالهان‌اوغلو 63 (57) 91% 1 2 2 (2) 0 هافبک 7.22
سوسو 65 (54) 83% 4 6 5 (3) 1 مهاجم 7.05
کریستوف پیاتک 16 (11) 68% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 7.07
لوکاس بییا 52 (46) 88% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.79
لوکاس پاکیتا 28 (21) 75% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.15
آنته ربیچ 13 (12) 92% 0 1 3 (2) 0 مهاجم 6.06
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11