فوتبــال 11

شنبه، 23 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکس مرت 0 (0) 0 28 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.37
کالیدو کولیبالی 0 (0) 4 91 10 (6) 90 مدافع 7.75
جووانی دی‌لورنزو 0 (0) 3 59 8 (7) 90 مدافع 7.91
پیوتر زیلینسکی 2 (0) 1 68 13 (5) 90 هافبک 6.74
فابیان رویز 2 (1) 1 97 7 (5) 90 هافبک 7.55
خوزه کایخون 2 (1) 1 80 4 (1) 90 مهاجم 7
دریس مرتنز 7 (2) 0 24 3 (0) 80 مهاجم 8.77
نیکولا ماکسیمویچ 0 (0) 1 61 3 (2) 90 مدافع 6.97
ماریو روی 3 (0) 0 77 6 (3) 90 مدافع 7.16
الیف الماس 4 (1) 1 57 8 (5) 76 هافبک 7.2
ایروینگ لوزانو 1 (0) 0 12 7 (2) 65 مهاجم 6.32
Amin Younes 1 (0) 0 17 1 (0) 10 مهاجم 6.86
لورنزو اینسینیه 3 (1) 1 15 3 (1) 14 مهاجم 6.3
فرناندو یورنته 1 (0) 0 6 1 (1) 25 مهاجم 6.87
امیل آئودرو 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.97
آلبین اکدال 1 (0) 5 50 12 (8) 90 هافبک 6.82
کارول لینتی 1 (0) 2 26 6 (3) 90 هافبک 6.37
جانلوکا کاپراری 1 (0) 0 23 11 (1) 68 مهاجم 6.04
فابیو کوالیارلا 3 (0) 0 17 4 (1) 90 مهاجم 6.25
امیلیانو ریگونی 1 (1) 2 29 8 (5) 79 مهاجم 6.83
الکس فراری 1 (1) 4 33 8 (5) 90 مدافع 6.95
جیسون موریو 0 (0) 1 33 5 (1) 90 مدافع 6.21
واسکو رجینی 0 (0) 2 16 2 (2) 66 مدافع 6.58
بارتوش برشینسکی 0 (0) 0 36 6 (2) 90 مدافع 6.27
نیکولا مورو 0 (0) 0 20 5 (2) 90 مدافع 6.27
فابیو دپائولی 0 (0) 0 6 1 (1) 11 مدافع 6.46
مهدی لریس 1 (0) 1 11 4 (3) 24 هافبک 6.44
مانولو گابیادینی 1 (0) 0 5 3 (2) 22 مهاجم 6.62
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکس مرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
کالیدو کولیبالی 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.75
جووانی دی‌لورنزو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.91
پیوتر زیلینسکی 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.74
فابیان رویز 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.55
خوزه کایخون 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7
دریس مرتنز 7 (2) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 8.77
نیکولا ماکسیمویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
ماریو روی 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
الیف الماس 4 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.2
ایروینگ لوزانو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
Amin Younes 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.86
لورنزو اینسینیه 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.3
فرناندو یورنته 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.87
امیل آئودرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
آلبین اکدال 1 (0) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.82
کارول لینتی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
جانلوکا کاپراری 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.04
فابیو کوالیارلا 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
امیلیانو ریگونی 1 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.83
الکس فراری 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
جیسون موریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.21
واسکو رجینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.58
بارتوش برشینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
نیکولا مورو 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.27
فابیو دپائولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
مهدی لریس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.44
مانولو گابیادینی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکس مرت 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
کالیدو کولیبالی 2 2 4 0 0 مدافع 7.75
جووانی دی‌لورنزو 3 0 3 0 0 مدافع 7.91
پیوتر زیلینسکی 0 0 1 1 0 هافبک 6.74
فابیان رویز 0 2 1 1 0 هافبک 7.55
خوزه کایخون 1 0 1 0 0 مهاجم 7
دریس مرتنز 0 0 0 1 0 مهاجم 8.77
نیکولا ماکسیمویچ 2 1 1 1 0 مدافع 6.97
ماریو روی 2 2 0 1 0 مدافع 7.16
الیف الماس 1 0 1 1 0 هافبک 7.2
ایروینگ لوزانو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.32
Amin Younes 0 0 0 0 0 مهاجم 6.86
لورنزو اینسینیه 0 1 1 0 0 مهاجم 6.3
فرناندو یورنته 0 0 0 0 0 مهاجم 6.87
امیل آئودرو 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
آلبین اکدال 4 1 5 0 0 هافبک 6.82
کارول لینتی 1 2 2 1 0 هافبک 6.37
جانلوکا کاپراری 0 0 0 5 0 مهاجم 6.04
فابیو کوالیارلا 0 1 0 0 0 مهاجم 6.25
امیلیانو ریگونی 0 1 2 0 0 مهاجم 6.83
الکس فراری 4 2 4 3 0 مدافع 6.95
جیسون موریو 4 1 1 1 0 مدافع 6.21
واسکو رجینی 1 0 2 0 0 مدافع 6.58
بارتوش برشینسکی 1 0 0 0 0 مدافع 6.27
نیکولا مورو 2 1 0 0 0 مدافع 6.27
فابیو دپائولی 0 0 0 0 0 مدافع 6.46
مهدی لریس 1 0 1 0 0 هافبک 6.44
مانولو گابیادینی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.62
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکس مرت 28 (25) 89% 0 0 5 (2) 0 دروازه‌بان 7.37
کالیدو کولیبالی 91 (84) 92% 2 0 7 (4) 0 مدافع 7.75
جووانی دی‌لورنزو 59 (54) 91% 3 4 8 (6) 0 مدافع 7.91
پیوتر زیلینسکی 68 (62) 91% 1 1 1 (0) 0 هافبک 6.74
فابیان رویز 97 (92) 95% 1 0 2 (1) 0 هافبک 7.55
خوزه کایخون 80 (71) 89% 3 9 4 (4) 0 مهاجم 7
دریس مرتنز 24 (21) 87% 3 5 3 (2) 0 مهاجم 8.77
نیکولا ماکسیمویچ 61 (61) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.97
ماریو روی 77 (62) 81% 2 3 7 (2) 0 مدافع 7.16
الیف الماس 57 (52) 92% 1 0 2 (0) 0 هافبک 7.2
ایروینگ لوزانو 12 (9) 75% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.32
Amin Younes 17 (16) 94% 2 0 0 (0) 1 مهاجم 6.86
لورنزو اینسینیه 15 (10) 66% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.3
فرناندو یورنته 6 (6) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.87
امیل آئودرو 28 (19) 67% 0 0 14 (5) 0 دروازه‌بان 6.97
آلبین اکدال 50 (47) 94% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.82
کارول لینتی 26 (23) 88% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.37
جانلوکا کاپراری 23 (18) 78% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.04
فابیو کوالیارلا 17 (11) 64% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 6.25
امیلیانو ریگونی 29 (23) 79% 3 3 0 (0) 0 مهاجم 6.83
الکس فراری 33 (22) 66% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.95
جیسون موریو 33 (27) 81% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.21
واسکو رجینی 16 (11) 68% 1 0 2 (0) 0 مدافع 6.58
بارتوش برشینسکی 36 (30) 83% 0 1 2 (0) 0 مدافع 6.27
نیکولا مورو 20 (14) 70% 2 2 4 (0) 0 مدافع 6.27
فابیو دپائولی 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.46
مهدی لریس 11 (7) 63% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.44
مانولو گابیادینی 5 (3) 60% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.62
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11