فوتبــال 11

سه شنبه، 05 اردیبهشت 1396 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الساندرو لاکوبوچی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Francesco Belli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Simone Benedetti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Luca Ceccarelli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Simone Sini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marco Moscati 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simone Palermo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simone Pecorini 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مدافع 0
Luca Tremolada 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
Andrea Catellani 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
فرانچسکو کاپوتو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Manuel Di Paola 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
نیکولا زانیولو 0 (0) 0 0 0 (0) 29 هافبک 0
Francesco Puntoriere 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 0
کارلو پینسولیو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Matteo Bruscagin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mauro Coppolaro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pol García 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Constantin Nica 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مدافع 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
MacDonald Mariga 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Riccardo Maciucca 0 (0) 0 0 0 (0) 51 مدافع 0
Pietro De Giorgio 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Antonio Di Nardo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Alessandro De Vitis 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Luca Di Matteo 0 (0) 0 0 0 (0) 39 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الساندرو لاکوبوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Belli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Simone Benedetti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Ceccarelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Simone Sini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Moscati 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Palermo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Pecorini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Tremolada 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea Catellani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو کاپوتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Di Paola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولا زانیولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Francesco Puntoriere 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلو پینسولیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Matteo Bruscagin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mauro Coppolaro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pol García 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Constantin Nica 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
MacDonald Mariga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Maciucca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pietro De Giorgio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Di Nardo 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro De Vitis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luca Di Matteo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الساندرو لاکوبوچی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Belli 0 0 0 0 0 مدافع 0
Simone Benedetti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Ceccarelli 0 0 0 0 0 مدافع 0
Simone Sini 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Moscati 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Palermo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Pecorini 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Tremolada 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea Catellani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو کاپوتو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Di Paola 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولا زانیولو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Francesco Puntoriere 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلو پینسولیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Matteo Bruscagin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mauro Coppolaro 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pol García 0 0 0 0 0 مدافع 0
Constantin Nica 0 0 0 0 0 مدافع 0
Filippo Bandinelli 0 0 0 0 0 هافبک 0
MacDonald Mariga 0 0 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Maciucca 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pietro De Giorgio 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Di Nardo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro De Vitis 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luca Di Matteo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الساندرو لاکوبوچی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Francesco Belli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Simone Benedetti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luca Ceccarelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Simone Sini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marco Moscati 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simone Palermo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simone Pecorini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luca Tremolada 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andrea Catellani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرانچسکو کاپوتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Manuel Di Paola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکولا زانیولو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Francesco Puntoriere 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارلو پینسولیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Matteo Bruscagin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mauro Coppolaro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pol García 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Constantin Nica 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Filippo Bandinelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
MacDonald Mariga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Riccardo Maciucca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pietro De Giorgio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Antonio Di Nardo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alessandro De Vitis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luca Di Matteo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11