فوتبــال 11

سه شنبه، 22 مرداد 1398 ساعت ۲۳:۳۰
( 3 - 3 )
2 - 3
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 0 0 (0) 38 مدافع 0
الکس تلیس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سرجیو اولیویرا 0 (0) 0 0 0 (0) 49 هافبک 0
په‌په 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ایوان مارکانو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خسوس کورونا 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مهاجم 0
دنیلو پریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
شویا ناکاجیما 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
موسی مارگا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
لوئیس دیاز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
متئوس اوریبه 0 (0) 0 0 0 (0) 41 هافبک 0
Ze Luis 0 (0) 0 0 0 (0) 52 مهاجم 0
وینسنت ابوبکر 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مهاجم 0
Matvey Safonov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Sergei Petrov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ruslan Kambolov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aleksandr Martynovich 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اوروش اسپاهیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رمی کابلا 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
تونی ویلنا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مارکوس برگ 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
Magomed-Shapi Suleymanov 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
Maciel Wanderson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Jon Gudni Fjoluson 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مدافع 0
Dmitri Stotskiy 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مدافع 0
Ivan Ignatyev 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس تلیس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
سرجیو اولیویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
په‌په 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ایوان مارکانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خسوس کورونا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
دنیلو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
شویا ناکاجیما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
موسی مارگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوئیس دیاز 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
متئوس اوریبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ze Luis 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
وینسنت ابوبکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Matvey Safonov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sergei Petrov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ruslan Kambolov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandr Martynovich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اوروش اسپاهیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رمی کابلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تونی ویلنا 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
مارکوس برگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Magomed-Shapi Suleymanov 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Maciel Wanderson 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Jon Gudni Fjoluson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dmitri Stotskiy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Ignatyev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آگوستین مارچسین 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رنزو ساراویا 0 0 0 0 0 مدافع 0
الکس تلیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
سرجیو اولیویرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
په‌په 0 0 0 0 0 مدافع 0
ایوان مارکانو 0 0 0 0 0 مدافع 0
خسوس کورونا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دنیلو پریرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
شویا ناکاجیما 0 0 0 0 0 مهاجم 0
موسی مارگا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوئیس دیاز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
متئوس اوریبه 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ze Luis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
وینسنت ابوبکر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matvey Safonov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sergei Petrov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ruslan Kambolov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandr Martynovich 0 0 0 0 0 مدافع 0
اوروش اسپاهیچ 0 0 0 0 0 مدافع 0
رمی کابلا 0 0 0 0 0 هافبک 0
تونی ویلنا 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارکوس برگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Magomed-Shapi Suleymanov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Maciel Wanderson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jon Gudni Fjoluson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dmitri Stotskiy 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Ignatyev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الکس تلیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سرجیو اولیویرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
په‌په 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ایوان مارکانو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خسوس کورونا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دنیلو پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
شویا ناکاجیما 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
موسی مارگا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوئیس دیاز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
متئوس اوریبه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ze Luis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
وینسنت ابوبکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matvey Safonov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Sergei Petrov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ruslan Kambolov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aleksandr Martynovich 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اوروش اسپاهیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رمی کابلا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تونی ویلنا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارکوس برگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Magomed-Shapi Suleymanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Maciel Wanderson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jon Gudni Fjoluson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dmitri Stotskiy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ivan Ignatyev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11