فوتبــال 11

پنجشنبه، 23 آبان 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Mohamed Faisal 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Hussain Yoosuf 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Akram Abdul Ghanee 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ahmed Nooman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Haisham Hassan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Hamzath Mohamed 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aisam Ibrahim 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مدافع 0
Ibrahim Mahudhee Hussain 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Hussain Nihan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ali Fasir 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
Abdulla Asadhulla 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
Ali Ashfaq 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مهاجم 0
Ahmed Rizuvan 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
Hassan Naiz 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مهاجم 0
نیل اتریچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Luke Woodland 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
Justin Baas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alvaro Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Carli de Murga 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Daisuke Sato 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مدافع 0
Patrick Reichelt 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
John-Patrick Strauss 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Stephan Schrock 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Iain Ramsay 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mark Hartmann 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
Curt Dizon 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Mike Ott 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Ángel Guirado 0 (0) 0 0 0 (0) 25 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Mohamed Faisal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hussain Yoosuf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Akram Abdul Ghanee 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ahmed Nooman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Haisham Hassan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hamzath Mohamed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aisam Ibrahim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Mahudhee Hussain 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hussain Nihan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Fasir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdulla Asadhulla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Ashfaq 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Rizuvan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hassan Naiz 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
نیل اتریچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luke Woodland 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Justin Baas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alvaro Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carli de Murga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Daisuke Sato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Reichelt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
John-Patrick Strauss 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Stephan Schrock 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Iain Ramsay 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Mark Hartmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Curt Dizon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mike Ott 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ángel Guirado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Mohamed Faisal 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hussain Yoosuf 0 0 0 0 0 مدافع 0
Akram Abdul Ghanee 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ahmed Nooman 0 0 0 0 0 مدافع 0
Haisham Hassan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Hamzath Mohamed 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aisam Ibrahim 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Mahudhee Hussain 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hussain Nihan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Fasir 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdulla Asadhulla 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Ashfaq 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Rizuvan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hassan Naiz 0 0 0 0 0 مهاجم 0
نیل اتریچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luke Woodland 0 0 0 0 0 هافبک 0
Justin Baas 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alvaro Silva 0 0 0 0 0 مدافع 0
Carli de Murga 0 0 0 0 0 مدافع 0
Daisuke Sato 0 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Reichelt 0 0 0 0 0 مهاجم 0
John-Patrick Strauss 0 0 0 0 0 مدافع 0
Stephan Schrock 0 0 0 0 0 هافبک 0
Iain Ramsay 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mark Hartmann 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Curt Dizon 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mike Ott 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ángel Guirado 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Mohamed Faisal 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Hussain Yoosuf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Akram Abdul Ghanee 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ahmed Nooman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Haisham Hassan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Hamzath Mohamed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aisam Ibrahim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ibrahim Mahudhee Hussain 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hussain Nihan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ali Fasir 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Abdulla Asadhulla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ali Ashfaq 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ahmed Rizuvan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hassan Naiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
نیل اتریچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Luke Woodland 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Justin Baas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alvaro Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Carli de Murga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Daisuke Sato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Patrick Reichelt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
John-Patrick Strauss 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Stephan Schrock 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Iain Ramsay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mark Hartmann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Curt Dizon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mike Ott 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ángel Guirado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11