فوتبــال 11

پنجشنبه، 18 مهر 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان چونلینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Wang Gang 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Linpeng Zhang 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Zhu Chenjie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Shuai Li 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ZhongGuo Chi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Junmin Hao 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
الکیسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Xi Wu 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
وو لی 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
Xu Yang 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Nicholas Yennaris 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Xizhe Zhang 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Wei Shihao 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مهاجم 0
Sean Evans 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alex Lee 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nate Lee 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jason Cunliffe 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Shawn Nicklaw 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Travis Nicklaw 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mark Chargualaf 0 (0) 0 0 0 (0) 86 هافبک 0
Dylan Naputi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Michael Crowley 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Joseph Ciochetto 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مدافع 0
Marcus Lopez 0 (0) 0 0 0 (0) 34 مهاجم 0
Isiah Lagutang 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
John Landa Matkin 0 (0) 0 0 0 (0) 26 هافبک 0
Devan Mendiola 0 (0) 0 0 0 (0) 56 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان چونلینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Wang Gang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Linpeng Zhang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Zhu Chenjie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Shuai Li 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ZhongGuo Chi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Junmin Hao 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکیسون 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Xi Wu 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
وو لی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Xu Yang 0 (0) 0 (0) 4 0 0 0 مهاجم 0
Nicholas Yennaris 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Xizhe Zhang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Wei Shihao 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sean Evans 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alex Lee 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nate Lee 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jason Cunliffe 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Shawn Nicklaw 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Travis Nicklaw 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mark Chargualaf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dylan Naputi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Crowley 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Joseph Ciochetto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marcus Lopez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Isiah Lagutang 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
John Landa Matkin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Devan Mendiola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان چونلینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Wang Gang 0 0 0 0 0 مدافع 0
Linpeng Zhang 0 0 0 0 0 مدافع 0
Zhu Chenjie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Shuai Li 0 0 0 0 0 مدافع 0
ZhongGuo Chi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Junmin Hao 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکیسون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Xi Wu 0 0 0 0 0 هافبک 0
وو لی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Xu Yang 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nicholas Yennaris 0 0 0 0 0 هافبک 0
Xizhe Zhang 0 0 0 0 0 هافبک 0
Wei Shihao 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sean Evans 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alex Lee 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nate Lee 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jason Cunliffe 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Shawn Nicklaw 0 0 0 0 0 مدافع 0
Travis Nicklaw 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mark Chargualaf 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dylan Naputi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Crowley 0 0 0 0 0 مدافع 0
Joseph Ciochetto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marcus Lopez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Isiah Lagutang 0 0 0 0 0 هافبک 0
John Landa Matkin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Devan Mendiola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان چونلینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Wang Gang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Linpeng Zhang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Zhu Chenjie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Shuai Li 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ZhongGuo Chi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Junmin Hao 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکیسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Xi Wu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
وو لی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Xu Yang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nicholas Yennaris 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Xizhe Zhang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Wei Shihao 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sean Evans 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Alex Lee 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nate Lee 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jason Cunliffe 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Shawn Nicklaw 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Travis Nicklaw 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mark Chargualaf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dylan Naputi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michael Crowley 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Joseph Ciochetto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marcus Lopez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Isiah Lagutang 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
John Landa Matkin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Devan Mendiola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11