فوتبــال 11

یکشنبه، 28 مهر 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
نرئو چامپان 0 (0) 0 21 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
Juanjo 0 (0) 1 27 7 (4) 90 مدافع 0
Carlos Hernández 0 (0) 0 35 5 (3) 90 مدافع 0
Christian Fernandez 0 (0) 0 41 9 (7) 90 مدافع 0
Mossa 0 (0) 0 57 5 (2) 90 مدافع 0
Sergio Tejera 2 (0) 1 40 8 (5) 89 هافبک 0
Emmanuel Gonzalez 0 (0) 0 53 10 (5) 90 هافبک 0
Marco Sangalli 1 (0) 1 32 21 (7) 90 مهاجم 0
Borja Sanchez 1 (1) 1 26 8 (4) 63 هافبک 0
Saúl Berjón 1 (0) 2 50 14 (3) 80 مهاجم 0
Alfredo Ortuño 2 (2) 1 17 11 (5) 90 مهاجم 0
ادگار بارکناس 2 (1) 0 9 2 (0) 10 مهاجم 0
Edu Cortina 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Joselu 0 (0) 0 4 3 (1) 27 مهاجم 0
Juan Carlos 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
پابلو مافئو 0 (0) 2 22 12 (10) 90 مدافع 0
پدرو آلکالا 2 (1) 2 35 10 (6) 90 مدافع 0
خوانپه 0 (0) 1 42 6 (5) 90 مدافع 0
یوهان موخیکا 0 (0) 4 35 14 (9) 76 مدافع 0
الکس گایار 3 (0) 2 14 6 (3) 67 مهاجم 0
بورخا گارسیا 1 (1) 0 41 11 (8) 90 هافبک 0
الکس گرانی 0 (0) 0 9 3 (0) 17 هافبک 0
جرارد گومبائو 0 (0) 1 27 3 (1) 68 هافبک 0
Marc Gual 3 (1) 1 25 12 (6) 90 مهاجم 0
کریستین استوانی 2 (1) 0 14 19 (5) 90 مهاجم 0
Brian Olivan 0 (0) 0 8 0 (0) 14 مدافع 0
Jairo Izquierdo Gonzalez 1 (0) 0 2 4 (3) 23 مهاجم 0
Pape Maly Diamanka 0 (0) 2 13 4 (2) 22 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
نرئو چامپان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Juanjo 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Hernández 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Fernandez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mossa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Tejera 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Emmanuel Gonzalez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Sangalli 1 (0) 2 (1) 0 2 0 0 مهاجم 0
Borja Sanchez 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Saúl Berjón 1 (0) 2 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Alfredo Ortuño 2 (2) 1 (1) 2 1 0 0 مهاجم 0
ادگار بارکناس 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Edu Cortina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Joselu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Juan Carlos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پابلو مافئو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
پدرو آلکالا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوانپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یوهان موخیکا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس گایار 3 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
بورخا گارسیا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
الکس گرانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جرارد گومبائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Gual 3 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
کریستین استوانی 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Brian Olivan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jairo Izquierdo Gonzalez 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Pape Maly Diamanka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
نرئو چامپان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Juanjo 2 0 1 1 0 مدافع 0
Carlos Hernández 4 1 0 1 0 مدافع 0
Christian Fernandez 5 1 0 2 0 مدافع 0
Mossa 3 0 0 1 0 مدافع 0
Sergio Tejera 0 2 1 3 0 هافبک 0
Emmanuel Gonzalez 3 1 0 2 0 هافبک 0
Marco Sangalli 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Borja Sanchez 1 2 1 0 0 هافبک 0
Saúl Berjón 0 0 2 3 0 مهاجم 0
Alfredo Ortuño 2 0 1 0 0 مهاجم 0
ادگار بارکناس 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Edu Cortina 0 0 0 0 0 هافبک 0
Joselu 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Juan Carlos 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پابلو مافئو 4 1 2 2 0 مدافع 0
پدرو آلکالا 2 0 2 3 0 مدافع 0
خوانپه 5 0 1 0 0 مدافع 0
یوهان موخیکا 1 0 4 3 0 مدافع 0
الکس گایار 0 0 2 1 0 مهاجم 0
بورخا گارسیا 0 1 0 0 0 هافبک 0
الکس گرانی 1 0 0 3 0 هافبک 0
جرارد گومبائو 0 1 1 2 0 هافبک 0
Marc Gual 0 1 1 0 0 مهاجم 0
کریستین استوانی 1 0 0 7 0 مهاجم 0
Brian Olivan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jairo Izquierdo Gonzalez 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Pape Maly Diamanka 0 0 2 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
نرئو چامپان 21 (11) 52% 0 0 16 (6) 0 دروازه‌بان 0
Juanjo 27 (23) 85% 0 1 6 (4) 0 مدافع 0
Carlos Hernández 35 (25) 71% 0 0 9 (2) 0 مدافع 0
Christian Fernandez 41 (33) 80% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
Mossa 57 (47) 82% 2 4 5 (3) 0 مدافع 0
Sergio Tejera 40 (32) 80% 0 2 6 (3) 0 هافبک 0
Emmanuel Gonzalez 53 (44) 83% 0 0 8 (6) 0 هافبک 0
Marco Sangalli 32 (26) 81% 4 0 1 (1) 2 مهاجم 0
Borja Sanchez 26 (17) 65% 0 2 4 (4) 0 هافبک 0
Saúl Berjón 50 (43) 86% 1 5 8 (6) 0 مهاجم 0
Alfredo Ortuño 17 (15) 88% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
ادگار بارکناس 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Edu Cortina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Joselu 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Juan Carlos 21 (10) 47% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 0
پابلو مافئو 22 (16) 72% 0 0 9 (4) 0 مدافع 0
پدرو آلکالا 35 (21) 60% 0 0 12 (3) 0 مدافع 0
خوانپه 42 (27) 65% 0 0 12 (2) 0 مدافع 0
یوهان موخیکا 35 (29) 82% 1 8 7 (4) 0 مدافع 0
الکس گایار 14 (12) 85% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بورخا گارسیا 41 (33) 80% 3 7 3 (2) 0 هافبک 0
الکس گرانی 9 (7) 77% 0 1 2 (0) 0 هافبک 0
جرارد گومبائو 27 (21) 77% 0 0 4 (4) 0 هافبک 0
Marc Gual 25 (13) 52% 1 1 2 (0) 0 مهاجم 0
کریستین استوانی 14 (12) 85% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Brian Olivan 8 (7) 87% 0 4 3 (2) 0 مدافع 0
Jairo Izquierdo Gonzalez 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Pape Maly Diamanka 13 (10) 76% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11