فوتبــال 11

چهارشنبه، 27 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Álvaro Fernández 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
پدرو لوپز 0 (0) 0 41 8 (1) 90 مدافع 0
خورخه پولیدو 3 (0) 0 76 11 (6) 90 مدافع 0
ژوزو 1 (0) 2 73 10 (7) 90 مدافع 0
خاوی گالان 1 (0) 3 57 24 (16) 90 مدافع 0
میکل ریکو 2 (0) 0 25 2 (0) 57 هافبک 0
پدرو موسکرا 2 (1) 4 78 22 (9) 90 هافبک 0
Eugeni Valderrama 0 (0) 1 57 8 (7) 78 هافبک 0
سرخیو گومز 3 (0) 0 45 6 (3) 90 هافبک 0
شینجی اوکازاکی 4 (3) 0 12 14 (4) 90 مهاجم 0
ایوی لوپز 2 (1) 2 15 7 (3) 45 مهاجم 0
خایمه سوانه 0 (0) 0 14 1 (1) 12 هافبک 0
کریستو گونزالس 1 (0) 0 8 2 (0) 33 مهاجم 0
Dani Escriche 2 (1) 1 8 5 (3) 45 مهاجم 0
Tomeu Nadal 0 (0) 0 28 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alberto Benito 0 (0) 2 17 10 (3) 90 مدافع 0
Alvaro Arroyo 0 (0) 2 25 8 (4) 90 مدافع 0
Jose Antonio Caro 0 (0) 1 18 4 (2) 90 مدافع 0
Fran Garcia 1 (0) 1 31 6 (5) 90 مدافع 0
Eddy Silvestre 0 (0) 3 25 10 (5) 90 هافبک 0
روبرتو اولابه 1 (0) 3 36 11 (5) 75 هافبک 0
Nestor Susaeta 1 (1) 1 36 5 (2) 90 هافبک 0
Manuel Fuster 1 (0) 2 15 12 (8) 66 هافبک 0
Pedro Sánchez 0 (0) 4 16 19 (8) 57 هافبک 0
Roman Zozulya 4 (1) 1 23 18 (10) 90 مهاجم 0
دیگو باری 0 (0) 1 4 4 (2) 15 هافبک 0
کریم آزاموم 0 (0) 1 3 4 (2) 24 هافبک 0
Javi Acuña 0 (0) 0 10 8 (4) 33 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Álvaro Fernández 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پدرو لوپز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خورخه پولیدو 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژوزو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خاوی گالان 1 (0) 9 (7) 0 0 0 0 مدافع 0
میکل ریکو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 0
پدرو موسکرا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Eugeni Valderrama 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
سرخیو گومز 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
شینجی اوکازاکی 4 (3) 2 (1) 0 0 0 2 مهاجم 0
ایوی لوپز 2 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
خایمه سوانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستو گونزالس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
Dani Escriche 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tomeu Nadal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alberto Benito 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alvaro Arroyo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jose Antonio Caro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fran Garcia 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
Eddy Silvestre 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
روبرتو اولابه 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nestor Susaeta 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Manuel Fuster 1 (0) 2 (2) 0 0 1 0 هافبک 0
Pedro Sánchez 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Roman Zozulya 4 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
دیگو باری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریم آزاموم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Javi Acuña 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Álvaro Fernández 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پدرو لوپز 2 0 0 2 1 مدافع 0
خورخه پولیدو 2 2 0 2 0 مدافع 0
ژوزو 1 1 2 1 0 مدافع 0
خاوی گالان 0 1 3 2 0 مدافع 0
میکل ریکو 0 0 0 0 0 هافبک 0
پدرو موسکرا 1 0 4 2 0 هافبک 0
Eugeni Valderrama 0 0 1 0 0 هافبک 0
سرخیو گومز 0 1 0 1 0 هافبک 0
شینجی اوکازاکی 0 0 0 2 0 مهاجم 0
ایوی لوپز 1 0 2 1 0 مهاجم 0
خایمه سوانه 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستو گونزالس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dani Escriche 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Tomeu Nadal 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alberto Benito 9 0 2 3 0 مدافع 0
Alvaro Arroyo 8 2 2 1 0 مدافع 0
Jose Antonio Caro 4 1 1 0 0 مدافع 0
Fran Garcia 0 2 1 0 0 مدافع 0
Eddy Silvestre 3 1 3 2 0 هافبک 0
روبرتو اولابه 3 1 3 1 0 هافبک 0
Nestor Susaeta 0 1 1 1 0 هافبک 0
Manuel Fuster 0 0 2 3 0 هافبک 0
Pedro Sánchez 0 0 4 4 0 هافبک 0
Roman Zozulya 1 0 1 4 0 مهاجم 0
دیگو باری 1 0 1 1 0 هافبک 0
کریم آزاموم 0 0 1 2 0 هافبک 0
Javi Acuña 0 1 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Álvaro Fernández 23 (22) 95% 0 0 3 (2) 0 دروازه‌بان 0
پدرو لوپز 41 (37) 90% 1 4 0 (0) 1 مدافع 0
خورخه پولیدو 76 (71) 94% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
ژوزو 73 (68) 93% 1 0 7 (4) 0 مدافع 0
خاوی گالان 57 (47) 82% 2 6 3 (3) 1 مدافع 0
میکل ریکو 25 (17) 68% 0 1 4 (2) 0 هافبک 0
پدرو موسکرا 78 (73) 93% 5 7 10 (9) 1 هافبک 0
Eugeni Valderrama 57 (47) 82% 4 3 6 (5) 1 هافبک 0
سرخیو گومز 45 (33) 73% 2 7 5 (4) 0 هافبک 0
شینجی اوکازاکی 12 (11) 91% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 0
ایوی لوپز 15 (12) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
خایمه سوانه 14 (14) 100% 0 1 1 (1) 0 هافبک 0
کریستو گونزالس 8 (8) 100% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 0
Dani Escriche 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tomeu Nadal 28 (15) 53% 0 0 26 (13) 0 دروازه‌بان 0
Alberto Benito 17 (8) 47% 0 2 3 (0) 0 مدافع 0
Alvaro Arroyo 25 (18) 72% 0 0 10 (3) 0 مدافع 0
Jose Antonio Caro 18 (15) 83% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Fran Garcia 31 (25) 80% 1 2 2 (1) 0 مدافع 0
Eddy Silvestre 25 (21) 84% 0 0 5 (2) 0 هافبک 0
روبرتو اولابه 36 (26) 72% 0 1 5 (2) 0 هافبک 0
Nestor Susaeta 36 (33) 91% 2 1 8 (6) 0 هافبک 0
Manuel Fuster 15 (10) 66% 1 1 3 (0) 0 هافبک 0
Pedro Sánchez 16 (7) 43% 1 1 4 (0) 1 هافبک 0
Roman Zozulya 23 (14) 60% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 0
دیگو باری 4 (3) 75% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
کریم آزاموم 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Javi Acuña 10 (8) 80% 2 2 1 (0) 1 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11