فوتبــال 11

یکشنبه، 19 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جوئل روبلس 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.74
الکس مورنو 3 (3) 1 31 14 (8) 90 مدافع 6.86
زهیر فدال 0 (0) 0 29 5 (1) 63 مدافع 6.21
عیسی ماندی 0 (0) 3 48 8 (4) 90 مدافع 6.8
امرسون 3 (0) 4 38 24 (13) 90 مدافع 7.07
مارک بارترا 1 (0) 0 21 9 (6) 69 مدافع 6.44
آندرس گواردادو 0 (0) 0 27 3 (1) 77 هافبک 6.28
سرخیو کانالس 0 (0) 1 65 14 (5) 90 هافبک 6.89
نبیل فکیر 2 (0) 2 31 16 (8) 90 هافبک 7.13
لورن مورون 5 (2) 0 17 9 (6) 90 مهاجم 7.65
سیدنی 0 (0) 1 73 8 (6) 90 مدافع 6.92
خواکین سانچز 2 (0) 1 16 6 (3) 27 مهاجم 6.94
کریستین تیو 2 (0) 0 12 1 (0) 21 مهاجم 6.25
بورخا ایگلسیاس 0 (0) 0 4 5 (1) 13 مهاجم 6.25
توماش واچلیک 0 (0) 0 25 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.44
سرخیو رگیلون 0 (0) 4 35 16 (8) 90 مدافع 6.79
Jules Kounde 1 (0) 1 42 3 (2) 90 مدافع 6.48
دیگو کارلوس 0 (0) 1 27 9 (7) 90 مدافع 7.05
خسوس ناواس 0 (0) 6 41 12 (7) 90 مدافع 7.39
فرناندو 0 (0) 3 25 11 (6) 90 هافبک 7.04
اور بانگا 2 (0) 1 49 11 (6) 75 هافبک 7.64
لوکاس اوکامپوس 3 (3) 4 19 18 (6) 90 مهاجم 7.69
نولیتو 1 (1) 2 22 5 (3) 70 مهاجم 6.99
الیور تورس 0 (0) 1 24 7 (3) 51 هافبک 6.25
لوک دی‌یونگ 3 (2) 0 26 21 (9) 90 مهاجم 7.6
خوان جردن 0 (0) 1 13 2 (1) 15 هافبک 6.57
نمانیا گودلی 0 (0) 0 3 1 (0) 20 هافبک 6.3
فرانکو وازکز 0 (0) 0 21 5 (1) 39 هافبک 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جوئل روبلس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.74
الکس مورنو 3 (3) 3 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.86
زهیر فدال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.21
عیسی ماندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
امرسون 3 (0) 4 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.07
مارک بارترا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.44
آندرس گواردادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
سرخیو کانالس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.89
نبیل فکیر 2 (0) 7 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.13
لورن مورون 5 (2) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.65
سیدنی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.92
خواکین سانچز 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.94
کریستین تیو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
بورخا ایگلسیاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
توماش واچلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
سرخیو رگیلون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
Jules Kounde 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
دیگو کارلوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
خسوس ناواس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
فرناندو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
اور بانگا 2 (0) 4 (4) 0 1 0 0 هافبک 7.64
لوکاس اوکامپوس 3 (3) 7 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.69
نولیتو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
الیور تورس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.25
لوک دی‌یونگ 3 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
خوان جردن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
نمانیا گودلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
فرانکو وازکز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جوئل روبلس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.74
الکس مورنو 1 2 1 2 0 مدافع 6.86
زهیر فدال 6 1 0 1 0 مدافع 6.21
عیسی ماندی 1 3 3 1 0 مدافع 6.8
امرسون 2 1 4 2 0 مدافع 7.07
مارک بارترا 1 0 0 0 0 مدافع 6.44
آندرس گواردادو 1 0 0 1 0 هافبک 6.28
سرخیو کانالس 0 0 1 2 0 هافبک 6.89
نبیل فکیر 0 2 2 2 0 هافبک 7.13
لورن مورون 0 0 0 0 0 مهاجم 7.65
سیدنی 4 2 1 0 0 مدافع 6.92
خواکین سانچز 0 0 1 0 0 مهاجم 6.94
کریستین تیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
بورخا ایگلسیاس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.25
توماش واچلیک 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
سرخیو رگیلون 2 0 4 4 0 مدافع 6.79
Jules Kounde 2 0 1 0 0 مدافع 6.48
دیگو کارلوس 7 1 1 2 0 مدافع 7.05
خسوس ناواس 3 1 6 0 0 مدافع 7.39
فرناندو 8 0 3 2 0 هافبک 7.04
اور بانگا 0 1 1 1 0 هافبک 7.64
لوکاس اوکامپوس 3 0 4 2 0 مهاجم 7.69
نولیتو 0 1 2 1 0 مهاجم 6.99
الیور تورس 0 0 1 2 0 هافبک 6.25
لوک دی‌یونگ 0 1 0 3 0 مهاجم 7.6
خوان جردن 0 1 1 1 0 هافبک 6.57
نمانیا گودلی 2 0 0 0 0 هافبک 6.3
فرانکو وازکز 2 0 0 3 0 هافبک 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جوئل روبلس 34 (21) 61% 0 0 22 (9) 0 دروازه‌بان 6.74
الکس مورنو 31 (24) 77% 1 6 2 (0) 0 مدافع 6.86
زهیر فدال 29 (25) 86% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.21
عیسی ماندی 48 (44) 91% 2 0 7 (6) 0 مدافع 6.8
امرسون 38 (27) 71% 1 0 5 (4) 1 مدافع 7.07
مارک بارترا 21 (16) 76% 0 1 3 (0) 0 مدافع 6.44
آندرس گواردادو 27 (20) 74% 1 1 5 (3) 0 هافبک 6.28
سرخیو کانالس 65 (55) 85% 4 9 5 (5) 0 هافبک 6.89
نبیل فکیر 31 (25) 80% 3 3 0 (0) 0 هافبک 7.13
لورن مورون 17 (11) 64% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.65
سیدنی 73 (64) 88% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.92
خواکین سانچز 16 (13) 81% 1 5 1 (0) 1 مهاجم 6.94
کریستین تیو 12 (10) 83% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.25
بورخا ایگلسیاس 4 (3) 75% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.25
توماش واچلیک 25 (10) 40% 0 0 21 (7) 0 دروازه‌بان 7.44
سرخیو رگیلون 35 (27) 77% 0 4 4 (2) 0 مدافع 6.79
Jules Kounde 42 (37) 88% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.48
دیگو کارلوس 27 (19) 70% 1 1 9 (3) 0 مدافع 7.05
خسوس ناواس 41 (36) 87% 2 5 5 (3) 0 مدافع 7.39
فرناندو 25 (20) 80% 0 0 2 (1) 0 هافبک 7.04
اور بانگا 49 (41) 83% 1 7 6 (4) 1 هافبک 7.64
لوکاس اوکامپوس 19 (13) 68% 2 3 3 (0) 0 مهاجم 7.69
نولیتو 22 (16) 72% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 6.99
الیور تورس 24 (19) 79% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.25
لوک دی‌یونگ 26 (17) 65% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 7.6
خوان جردن 13 (11) 84% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.57
نمانیا گودلی 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
فرانکو وازکز 21 (19) 90% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11