فوتبــال 11

یکشنبه، 19 آبان 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داوید سوریا 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.81
داکونام جنی 0 (0) 1 30 8 (4) 90 مدافع 7.16
آلان نیوم 0 (0) 2 31 6 (2) 90 مدافع 6.57
جیسون 2 (1) 2 22 16 (5) 74 مهاجم 6.82
نمانیا ماکسیموویچ 1 (1) 1 23 14 (8) 90 هافبک 6.86
مائورو آرامباری 2 (2) 5 30 19 (13) 90 هافبک 7.59
مارک کوکورلا 0 (0) 2 56 10 (8) 90 مدافع 7.42
خورخه مولینا 2 (0) 0 27 18 (7) 85 مهاجم 6.47
لئاندرو کابررا 0 (0) 0 43 7 (3) 90 مدافع 6.71
کندی 3 (0) 1 25 10 (5) 81 مدافع 6.62
آنخل 4 (1) 0 12 15 (3) 90 مهاجم 6.65
جیمی ماتا 0 (0) 0 9 4 (1) 16 مهاجم 6.21
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 0 2 0 (0) 9 هافبک 6.27
انریک گایگو 0 (0) 0 0 4 (2) 8 مهاجم 6.33
روبن مارتینز 0 (0) 0 0 1 (1) 19 دروازه‌بان 6.78
ناچو ویدال 0 (0) 0 17 13 (6) 58 مدافع 6.38
آریدانه هرناندز 0 (0) 2 22 5 (5) 90 مدافع 7.34
داوید گارسیا 1 (1) 1 32 19 (13) 90 مدافع 7.75
پرویس استوپینان 0 (0) 6 24 14 (10) 90 مدافع 7.58
روبرتو تورس 2 (0) 0 30 2 (2) 90 هافبک 6.66
اویر 0 (0) 1 28 18 (6) 90 مدافع 6.31
روبن گارسیا 1 (0) 6 38 17 (9) 90 هافبک 7.04
مارک کاردونا 0 (0) 0 16 10 (2) 82 مهاجم 5.98
فاکوندو رونکاگلیا 0 (0) 2 31 13 (8) 90 مدافع 7.13
دارکو براشاناس 0 (0) 2 32 14 (5) 90 هافبک 6.54
فران مریدا 0 (0) 0 0 1 (1) 8 هافبک 6.39
سرخیو هررا 0 (0) 0 23 0 (0) 71 دروازه‌بان 7.14
برندون توماس 0 (0) 0 6 4 (2) 32 مهاجم 6.16
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داوید سوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.81
داکونام جنی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
آلان نیوم 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
جیسون 2 (1) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
نمانیا ماکسیموویچ 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.86
مائورو آرامباری 2 (2) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.59
مارک کوکورلا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.42
خورخه مولینا 2 (0) 2 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.47
لئاندرو کابررا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
کندی 3 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.62
آنخل 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
جیمی ماتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
انریک گایگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
روبن مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ناچو ویدال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.38
آریدانه هرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.34
داوید گارسیا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.75
پرویس استوپینان 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.58
روبرتو تورس 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.66
اویر 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
روبن گارسیا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
مارک کاردونا 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.98
فاکوندو رونکاگلیا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.13
دارکو براشاناس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
فران مریدا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.39
سرخیو هررا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.14
برندون توماس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.16
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داوید سوریا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.81
داکونام جنی 3 3 1 2 0 مدافع 7.16
آلان نیوم 0 0 2 0 0 مدافع 6.57
جیسون 0 2 2 2 0 مهاجم 6.82
نمانیا ماکسیموویچ 2 1 1 1 0 هافبک 6.86
مائورو آرامباری 0 1 5 3 0 هافبک 7.59
مارک کوکورلا 0 1 2 1 0 مدافع 7.42
خورخه مولینا 2 0 0 2 0 مهاجم 6.47
لئاندرو کابررا 2 1 0 1 0 مدافع 6.71
کندی 0 2 1 1 0 مدافع 6.62
آنخل 0 0 0 2 0 مهاجم 6.65
جیمی ماتا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.21
فرانسیسکو پورتیو 0 0 0 0 0 هافبک 6.27
انریک گایگو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
روبن مارتینز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
ناچو ویدال 1 1 0 1 0 مدافع 6.38
آریدانه هرناندز 4 1 2 0 0 مدافع 7.34
داوید گارسیا 7 1 1 4 0 مدافع 7.75
پرویس استوپینان 1 2 6 1 0 مدافع 7.58
روبرتو تورس 1 2 0 0 0 هافبک 6.66
اویر 5 0 1 2 0 مدافع 6.31
روبن گارسیا 1 1 6 1 0 هافبک 7.04
مارک کاردونا 1 0 0 1 0 مهاجم 5.98
فاکوندو رونکاگلیا 2 2 2 2 0 مدافع 7.13
دارکو براشاناس 1 0 2 3 0 هافبک 6.54
فران مریدا 0 0 0 0 0 هافبک 6.39
سرخیو هررا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.14
برندون توماس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.16
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داوید سوریا 26 (5) 19% 0 0 25 (4) 0 دروازه‌بان 6.81
داکونام جنی 30 (20) 66% 1 0 9 (5) 0 مدافع 7.16
آلان نیوم 31 (17) 54% 0 3 11 (4) 0 مدافع 6.57
جیسون 22 (14) 63% 2 10 1 (0) 0 مهاجم 6.82
نمانیا ماکسیموویچ 23 (16) 69% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.86
مائورو آرامباری 30 (22) 73% 0 1 5 (2) 0 هافبک 7.59
مارک کوکورلا 56 (37) 66% 3 1 7 (1) 0 مدافع 7.42
خورخه مولینا 27 (20) 74% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
لئاندرو کابررا 43 (25) 58% 0 0 23 (11) 0 مدافع 6.71
کندی 25 (19) 76% 1 3 2 (0) 1 مدافع 6.62
آنخل 12 (10) 83% 1 3 3 (2) 1 مهاجم 6.65
جیمی ماتا 9 (6) 66% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.21
فرانسیسکو پورتیو 2 (1) 50% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.27
انریک گایگو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
روبن مارتینز 0 (0) 0 0 0 7 (0) 0 دروازه‌بان 6.78
ناچو ویدال 17 (8) 47% 0 1 2 (0) 0 مدافع 6.38
آریدانه هرناندز 22 (12) 54% 0 0 11 (6) 0 مدافع 7.34
داوید گارسیا 32 (20) 62% 0 0 10 (5) 0 مدافع 7.75
پرویس استوپینان 24 (12) 50% 0 2 4 (1) 0 مدافع 7.58
روبرتو تورس 30 (20) 66% 0 2 6 (3) 0 هافبک 6.66
اویر 28 (14) 50% 0 1 9 (3) 0 مدافع 6.31
روبن گارسیا 38 (26) 68% 1 3 5 (3) 0 هافبک 7.04
مارک کاردونا 16 (11) 68% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 5.98
فاکوندو رونکاگلیا 31 (14) 45% 0 0 7 (2) 0 مدافع 7.13
دارکو براشاناس 32 (22) 68% 0 1 3 (1) 0 هافبک 6.54
فران مریدا 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.39
سرخیو هررا 23 (11) 47% 0 0 22 (10) 0 دروازه‌بان 7.14
برندون توماس 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.16
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11