فوتبــال 11

شنبه، 18 آبان 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فرناندو پاچکو 0 (0) 0 26 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.89
روبن دوئارته 0 (0) 1 39 3 (2) 90 مدافع 7.23
ویکتور لاگواردیا 2 (0) 0 35 8 (3) 90 مدافع 6.86
مارتین آگیرگابیریا 1 (0) 3 44 11 (6) 90 مدافع 6.88
لوئیس ریوخا 0 (0) 0 7 10 (1) 61 مهاجم 6.41
مانو گارسیا 2 (0) 0 40 16 (8) 90 هافبک 6.67
الکس ویدال 1 (1) 0 33 10 (3) 90 مدافع 7.29
لوکاس پرز 5 (2) 0 21 7 (1) 90 مهاجم 8.01
خوسلو 2 (1) 1 25 15 (9) 77 مهاجم 7.93
سیمو ناوارو 0 (0) 1 28 9 (5) 90 مدافع 7.18
توماس پینا 1 (1) 2 30 17 (7) 86 هافبک 7.64
پره پونس 0 (0) 1 7 2 (1) 13 هافبک 6.38
اولیور برک 0 (0) 1 8 8 (5) 29 هافبک 6.54
بورگی 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مهاجم 0
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.2
فدریکو باربا 0 (0) 3 41 9 (6) 90 مدافع 6.44
کیکو اولیواس 0 (0) 2 51 4 (4) 90 مدافع 6.5
محمد سالیسو 0 (0) 1 47 4 (2) 90 مدافع 6.29
خاوی مویانو 0 (0) 0 23 2 (2) 65 مدافع 6.03
تونی ویا 0 (0) 1 6 7 (5) 45 هافبک 6.59
میچل 1 (0) 0 51 10 (3) 90 هافبک 6.5
روبن آلکاراز 2 (0) 5 58 20 (14) 90 هافبک 6.8
اسکار پلانو 1 (0) 1 26 8 (3) 90 هافبک 6.49
سرجی گواردیولا 0 (0) 1 11 9 (5) 45 مهاجم 6.28
انس اونال 1 (0) 0 22 25 (10) 90 مهاجم 6.44
پدرو پوررو 0 (0) 1 4 6 (2) 25 هافبک 6.07
آنوار 1 (0) 1 28 9 (6) 45 هافبک 6.47
ساندرو رامیرز 1 (1) 1 15 4 (4) 45 مهاجم 6.76
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فرناندو پاچکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
روبن دوئارته 0 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مدافع 7.23
ویکتور لاگواردیا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
مارتین آگیرگابیریا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.88
لوئیس ریوخا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
مانو گارسیا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.67
الکس ویدال 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.29
لوکاس پرز 5 (2) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 8.01
خوسلو 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.93
سیمو ناوارو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
توماس پینا 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.64
پره پونس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
اولیور برک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.54
بورگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.2
فدریکو باربا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
کیکو اولیواس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
خاوی مویانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.03
تونی ویا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.59
میچل 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
روبن آلکاراز 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
اسکار پلانو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.49
سرجی گواردیولا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
انس اونال 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
پدرو پوررو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.07
آنوار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
ساندرو رامیرز 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فرناندو پاچکو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
روبن دوئارته 0 1 1 0 0 مدافع 7.23
ویکتور لاگواردیا 2 0 0 3 0 مدافع 6.86
مارتین آگیرگابیریا 0 0 3 1 0 مدافع 6.88
لوئیس ریوخا 1 2 0 3 0 مهاجم 6.41
مانو گارسیا 2 0 0 4 0 هافبک 6.67
الکس ویدال 0 1 0 1 0 مدافع 7.29
لوکاس پرز 0 0 0 3 0 مهاجم 8.01
خوسلو 5 0 1 1 0 مهاجم 7.93
سیمو ناوارو 4 3 1 0 0 مدافع 7.18
توماس پینا 1 2 2 4 0 هافبک 7.64
پره پونس 0 0 1 0 0 هافبک 6.38
اولیور برک 0 0 1 1 0 هافبک 6.54
بورگی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جوردی ماسیپ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.2
فدریکو باربا 2 3 3 3 0 مدافع 6.44
کیکو اولیواس 2 2 2 0 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 3 1 1 0 0 مدافع 6.29
خاوی مویانو 0 0 0 0 0 مدافع 6.03
تونی ویا 0 0 1 0 0 هافبک 6.59
میچل 2 0 0 5 0 هافبک 6.5
روبن آلکاراز 1 2 5 1 1 هافبک 6.8
اسکار پلانو 1 1 1 2 0 هافبک 6.49
سرجی گواردیولا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.28
انس اونال 1 0 0 3 0 مهاجم 6.44
پدرو پوررو 0 0 1 1 0 هافبک 6.07
آنوار 0 1 1 1 0 هافبک 6.47
ساندرو رامیرز 0 1 1 0 0 مهاجم 6.76
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فرناندو پاچکو 26 (17) 65% 0 0 24 (15) 0 دروازه‌بان 6.89
روبن دوئارته 39 (26) 66% 1 2 8 (2) 0 مدافع 7.23
ویکتور لاگواردیا 35 (22) 62% 0 0 11 (6) 0 مدافع 6.86
مارتین آگیرگابیریا 44 (30) 68% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.88
لوئیس ریوخا 7 (6) 85% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.41
مانو گارسیا 40 (32) 80% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.67
الکس ویدال 33 (27) 81% 5 4 2 (1) 0 مدافع 7.29
لوکاس پرز 21 (17) 81% 3 3 4 (3) 1 مهاجم 8.01
خوسلو 25 (14) 56% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 7.93
سیمو ناوارو 28 (17) 60% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.18
توماس پینا 30 (23) 76% 0 0 2 (0) 0 هافبک 7.64
پره پونس 7 (6) 85% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.38
اولیور برک 8 (3) 37% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.54
بورگی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جوردی ماسیپ 29 (16) 55% 0 0 25 (12) 0 دروازه‌بان 5.2
فدریکو باربا 41 (21) 51% 0 0 6 (1) 0 مدافع 6.44
کیکو اولیواس 51 (44) 86% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 47 (37) 78% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.29
خاوی مویانو 23 (14) 60% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.03
تونی ویا 6 (5) 83% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.59
میچل 51 (41) 80% 2 8 10 (7) 0 هافبک 6.5
روبن آلکاراز 58 (47) 81% 0 1 11 (6) 0 هافبک 6.8
اسکار پلانو 26 (24) 92% 1 2 4 (4) 0 هافبک 6.49
سرجی گواردیولا 11 (5) 45% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.28
انس اونال 22 (12) 54% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.44
پدرو پوررو 4 (2) 50% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.07
آنوار 28 (20) 71% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.47
ساندرو رامیرز 15 (10) 66% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.76
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11