فوتبــال 11

جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.4
رائول آلبیول 1 (0) 3 62 6 (5) 90 مدافع 7.4
پائو تورس 2 (0) 0 62 13 (5) 90 مدافع 7.4
ژاویر کینتیا 0 (0) 1 56 4 (1) 90 مدافع 7.1
آندره زامبو آنگیسا 1 (0) 1 54 17 (9) 90 هافبک 7.4
ویسنته ایبورا 3 (0) 1 29 7 (6) 73 هافبک 6.9
موی گومز 3 (1) 1 36 7 (3) 68 مهاجم 6.9
جرارد مورنو 3 (0) 1 28 17 (10) 90 مهاجم 7.3
ساموئل چاکوئزه 4 (0) 2 32 21 (12) 89 هافبک 7.5
ماریو گاسپر 2 (0) 2 47 13 (4) 90 مدافع 6.9
مانو تریگروس 3 (1) 3 46 16 (6) 90 هافبک 7.3
مانوئل مورلانس 0 (0) 1 16 4 (1) 17 هافبک 6.5
خاویر اونتیوروس 0 (0) 0 2 2 (1) 1 مهاجم 0
کارل توکو اکامبی 1 (1) 0 13 5 (2) 22 مهاجم 6.5
یان اوبلاک 0 (0) 0 23 1 (0) 90 دروازه‌بان 7.3
سانتیاگو آریاس 0 (0) 3 34 5 (4) 80 مدافع 7.1
فیلیپه 0 (0) 1 47 10 (2) 90 مدافع 7
ماریو هرموسو 0 (0) 3 50 17 (9) 90 مدافع 7.3
رنان لودی 2 (0) 4 33 14 (8) 90 مدافع 7.8
کوکه 1 (0) 1 52 9 (4) 90 هافبک 7
هکتور هررا 0 (0) 4 51 12 (7) 84 هافبک 6.8
توماس پارتی 0 (0) 1 36 6 (3) 59 هافبک 6.7
سائول نیگز 4 (1) 2 45 14 (7) 90 هافبک 7.7
آلوارو موراتا 2 (0) 1 27 23 (12) 90 مهاجم 6.8
ژوآئو فلیکس 9 (2) 0 27 9 (5) 90 هافبک 7
کیران تریپر 0 (0) 0 12 1 (0) 10 مدافع 6.3
ویتولو 0 (0) 0 20 9 (5) 31 مهاجم 6.6
مارکوس یورنته 0 (0) 0 7 2 (1) 11 هافبک 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
رائول آلبیول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
پائو تورس 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.4
ژاویر کینتیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
آندره زامبو آنگیسا 1 (0) 4 (4) 0 0 0 1 هافبک 7.4
ویسنته ایبورا 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.9
موی گومز 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
جرارد مورنو 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
ساموئل چاکوئزه 4 (0) 9 (6) 0 0 0 0 هافبک 7.5
ماریو گاسپر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
مانو تریگروس 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
مانوئل مورلانس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
خاویر اونتیوروس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارل توکو اکامبی 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
سانتیاگو آریاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
ماریو هرموسو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.3
رنان لودی 2 (0) 3 (1) 0 0 0 1 مدافع 7.8
کوکه 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
هکتور هررا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
توماس پارتی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
سائول نیگز 4 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.7
آلوارو موراتا 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
ژوآئو فلیکس 9 (2) 2 (0) 0 0 0 1 هافبک 7
کیران تریپر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
ویتولو 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
مارکوس یورنته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سرخیو آسنخو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
رائول آلبیول 1 1 3 1 0 مدافع 7.4
پائو تورس 3 1 0 4 0 مدافع 7.4
ژاویر کینتیا 1 0 1 0 0 مدافع 7.1
آندره زامبو آنگیسا 4 3 1 1 0 هافبک 7.4
ویسنته ایبورا 1 1 1 0 0 هافبک 6.9
موی گومز 0 1 1 2 0 مهاجم 6.9
جرارد مورنو 1 0 1 0 0 مهاجم 7.3
ساموئل چاکوئزه 1 0 2 1 0 هافبک 7.5
ماریو گاسپر 2 3 2 1 0 مدافع 6.9
مانو تریگروس 0 1 3 1 0 هافبک 7.3
مانوئل مورلانس 0 0 1 0 0 هافبک 6.5
خاویر اونتیوروس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کارل توکو اکامبی 0 1 0 0 0 مهاجم 6.5
یان اوبلاک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
سانتیاگو آریاس 0 1 3 0 0 مدافع 7.1
فیلیپه 6 2 1 3 0 مدافع 7
ماریو هرموسو 3 1 3 1 0 مدافع 7.3
رنان لودی 6 4 4 2 0 مدافع 7.8
کوکه 0 1 1 0 0 هافبک 7
هکتور هررا 0 0 4 1 0 هافبک 6.8
توماس پارتی 2 0 1 1 0 هافبک 6.7
سائول نیگز 0 1 2 1 0 هافبک 7.7
آلوارو موراتا 2 0 1 2 0 مهاجم 6.8
ژوآئو فلیکس 1 0 0 0 0 هافبک 7
کیران تریپر 0 0 0 0 0 مدافع 6.3
ویتولو 0 1 0 0 0 مهاجم 6.6
مارکوس یورنته 0 0 0 0 0 هافبک 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سرخیو آسنخو 25 (19) 76% 0 0 13 (7) 0 دروازه‌بان 7.4
رائول آلبیول 62 (56) 90% 0 1 10 (9) 0 مدافع 7.4
پائو تورس 62 (51) 82% 2 1 15 (7) 1 مدافع 7.4
ژاویر کینتیا 56 (48) 85% 3 9 3 (2) 0 مدافع 7.1
آندره زامبو آنگیسا 54 (45) 83% 2 0 4 (2) 0 هافبک 7.4
ویسنته ایبورا 29 (23) 79% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.9
موی گومز 36 (30) 83% 2 7 6 (4) 0 مهاجم 6.9
جرارد مورنو 28 (24) 85% 1 1 3 (2) 1 مهاجم 7.3
ساموئل چاکوئزه 32 (24) 75% 2 1 2 (2) 0 هافبک 7.5
ماریو گاسپر 47 (28) 60% 1 0 8 (2) 0 مدافع 6.9
مانو تریگروس 46 (39) 84% 5 9 2 (1) 0 هافبک 7.3
مانوئل مورلانس 16 (14) 87% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.5
خاویر اونتیوروس 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارل توکو اکامبی 13 (7) 53% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.5
یان اوبلاک 23 (9) 40% 0 0 20 (7) 0 دروازه‌بان 7.3
سانتیاگو آریاس 34 (27) 79% 0 3 0 (0) 0 مدافع 7.1
فیلیپه 47 (34) 72% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7
ماریو هرموسو 50 (41) 82% 0 0 13 (6) 0 مدافع 7.3
رنان لودی 33 (29) 87% 2 5 3 (2) 0 مدافع 7.8
کوکه 52 (44) 84% 4 6 1 (0) 0 هافبک 7
هکتور هررا 51 (46) 90% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.8
توماس پارتی 36 (29) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.7
سائول نیگز 45 (37) 82% 3 0 4 (3) 1 هافبک 7.7
آلوارو موراتا 27 (19) 70% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.8
ژوآئو فلیکس 27 (19) 70% 2 1 2 (1) 1 هافبک 7
کیران تریپر 12 (9) 75% 0 2 4 (1) 0 مدافع 6.3
ویتولو 20 (12) 60% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.6
مارکوس یورنته 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11