فوتبــال 11

شنبه، 02 آذر 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ایوان کوئیا 0 (0) 0 32 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.85
کنت اومرو 0 (0) 1 4 2 (2) 83 مدافع 6.62
اونای بوستینسا 0 (0) 0 24 5 (1) 90 مدافع 6.11
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 3 19 5 (5) 90 مدافع 6.45
جاناتان سیلوا 0 (0) 2 14 11 (5) 90 مدافع 6.22
روکه مسا 2 (1) 1 19 12 (5) 83 هافبک 6.61
روبرتو روسالس 0 (0) 3 18 9 (4) 90 مدافع 6.6
اسکار آرنایز 1 (0) 1 21 9 (2) 61 هافبک 6.29
یوسف النصیری 3 (2) 0 14 15 (2) 90 مهاجم 7.03
مارتین بریثویت 1 (0) 1 8 7 (1) 90 مهاجم 5.96
روبن پرز 1 (1) 1 43 6 (1) 90 هافبک 6.71
خاویر اراسو 1 (0) 0 4 3 (0) 29 هافبک 6.07
رودریگو تارین 0 (0) 0 1 1 (0) 12 مدافع 6.16
گیدو کارییو 0 (0) 0 1 1 (0) 12 مهاجم 6.23
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.57
جونیور فیرپو 0 (0) 3 71 9 (5) 90 مدافع 6.74
جرارد پیکه 1 (0) 0 85 7 (5) 90 مدافع 6.99
موسی واگو 0 (0) 2 59 8 (6) 90 مدافع 6.99
سرخیو بوسکتس 0 (0) 1 81 7 (6) 57 هافبک 6.83
فرنکی دی یونگ 0 (0) 1 72 4 (1) 70 هافبک 6.45
آنتوان گریزمان 1 (0) 1 30 1 (1) 57 مهاجم 6.38
لوئیس سوارز 4 (3) 1 26 5 (2) 90 مهاجم 7.27
لیونل مسی 1 (1) 1 52 11 (8) 90 مهاجم 8.8
ساموئل اومتیتی 0 (0) 2 67 8 (7) 90 مدافع 6.98
عثمان دمبله 2 (1) 1 66 15 (9) 90 مهاجم 7.05
ایوان راکیتیچ 1 (0) 0 52 2 (2) 33 هافبک 6.61
آرتورو ویدال 1 (1) 1 35 8 (4) 33 هافبک 7.23
آنسو فاتی 0 (0) 0 9 2 (2) 20 مهاجم 6.51
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ایوان کوئیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کنت اومرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
اونای بوستینسا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.11
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
جاناتان سیلوا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
روکه مسا 2 (1) 3 (2) 0 1 0 0 هافبک 6.61
روبرتو روسالس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
اسکار آرنایز 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
یوسف النصیری 3 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.03
مارتین بریثویت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.96
روبن پرز 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
خاویر اراسو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.07
رودریگو تارین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.16
گیدو کارییو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.57
جونیور فیرپو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
جرارد پیکه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
موسی واگو 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.99
سرخیو بوسکتس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.83
فرنکی دی یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
آنتوان گریزمان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
لوئیس سوارز 4 (3) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.27
لیونل مسی 1 (1) 7 (6) 0 1 0 0 مهاجم 8.8
ساموئل اومتیتی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.98
عثمان دمبله 2 (1) 10 (6) 0 0 0 1 مهاجم 7.05
ایوان راکیتیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
آرتورو ویدال 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.23
آنسو فاتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ایوان کوئیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کنت اومرو 8 3 1 0 0 مدافع 6.62
اونای بوستینسا 2 0 0 2 0 مدافع 6.11
دیمیتریوس سیوواس 2 0 3 0 0 مدافع 6.45
جاناتان سیلوا 0 2 2 0 0 مدافع 6.22
روکه مسا 0 1 1 0 0 هافبک 6.61
روبرتو روسالس 2 0 3 3 0 مدافع 6.6
اسکار آرنایز 0 3 1 0 0 هافبک 6.29
یوسف النصیری 0 2 0 3 0 مهاجم 7.03
مارتین بریثویت 0 1 1 0 0 مهاجم 5.96
روبن پرز 4 4 1 1 0 هافبک 6.71
خاویر اراسو 0 1 0 1 0 هافبک 6.07
رودریگو تارین 1 0 0 0 0 مدافع 6.16
گیدو کارییو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.23
مارک آندره تراشتگن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.57
جونیور فیرپو 0 0 3 1 0 مدافع 6.74
جرارد پیکه 5 0 0 1 0 مدافع 6.99
موسی واگو 0 1 2 1 0 مدافع 6.99
سرخیو بوسکتس 0 1 1 1 0 هافبک 6.83
فرنکی دی یونگ 1 0 1 0 0 هافبک 6.45
آنتوان گریزمان 0 0 1 1 0 مهاجم 6.38
لوئیس سوارز 0 0 1 2 0 مهاجم 7.27
لیونل مسی 0 0 1 0 0 مهاجم 8.8
ساموئل اومتیتی 5 0 2 0 0 مدافع 6.98
عثمان دمبله 0 0 1 0 0 مهاجم 7.05
ایوان راکیتیچ 0 1 0 0 0 هافبک 6.61
آرتورو ویدال 0 0 1 3 0 هافبک 7.23
آنسو فاتی 0 1 0 0 0 مهاجم 6.51
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ایوان کوئیا 32 (9) 28% 0 0 29 (7) 0 دروازه‌بان 6.85
کنت اومرو 4 (2) 50% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.62
اونای بوستینسا 24 (17) 70% 1 0 4 (1) 0 مدافع 6.11
دیمیتریوس سیوواس 19 (11) 57% 0 1 6 (1) 0 مدافع 6.45
جاناتان سیلوا 14 (7) 50% 1 2 3 (0) 0 مدافع 6.22
روکه مسا 19 (16) 84% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.61
روبرتو روسالس 18 (12) 66% 1 2 2 (0) 0 مدافع 6.6
اسکار آرنایز 21 (17) 81% 1 0 5 (2) 0 هافبک 6.29
یوسف النصیری 14 (8) 57% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 7.03
مارتین بریثویت 8 (6) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 5.96
روبن پرز 43 (26) 61% 1 0 9 (3) 0 هافبک 6.71
خاویر اراسو 4 (2) 50% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.07
رودریگو تارین 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.16
گیدو کارییو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.23
مارک آندره تراشتگن 19 (19) 100% 0 0 3 (3) 0 دروازه‌بان 6.57
جونیور فیرپو 71 (64) 90% 1 3 4 (1) 0 مدافع 6.74
جرارد پیکه 85 (72) 85% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.99
موسی واگو 59 (52) 88% 0 6 4 (2) 0 مدافع 6.99
سرخیو بوسکتس 81 (69) 85% 1 0 5 (0) 0 هافبک 6.83
فرنکی دی یونگ 72 (68) 94% 1 0 6 (5) 0 هافبک 6.45
آنتوان گریزمان 30 (24) 80% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.38
لوئیس سوارز 26 (20) 76% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.27
لیونل مسی 52 (45) 86% 5 4 4 (4) 2 مهاجم 8.8
ساموئل اومتیتی 67 (56) 84% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.98
عثمان دمبله 66 (48) 73% 1 7 2 (1) 0 مهاجم 7.05
ایوان راکیتیچ 52 (44) 84% 0 0 9 (6) 0 هافبک 6.61
آرتورو ویدال 35 (31) 88% 0 1 3 (2) 0 هافبک 7.23
آنسو فاتی 9 (7) 77% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.51
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11