فوتبــال 11

جمعه، 12 مهر 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جوئل روبلس 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.33
الکس مورنو 1 (0) 0 23 13 (8) 90 مدافع 6.82
مارک بارترا 1 (0) 1 77 7 (5) 90 مدافع 7.47
عیسی ماندی 1 (0) 3 69 11 (9) 90 مدافع 7.23
امرسون 2 (0) 3 46 14 (10) 90 مدافع 6.78
آندرس گواردادو 0 (0) 1 36 12 (5) 89 هافبک 6.61
خواکین سانچز 0 (0) 1 28 8 (4) 84 مهاجم 6.49
بورخا ایگلسیاس 1 (0) 0 19 11 (6) 90 مهاجم 6.78
آلفونسو پدرازا 1 (1) 1 30 4 (3) 57 مدافع 6.71
سرخیو کانالس 1 (0) 0 70 9 (3) 90 هافبک 6.09
لورن مورون 3 (2) 0 10 12 (2) 90 مهاجم 7.1
کریستین تیو 0 (0) 0 2 1 (0) 12 مهاجم 6.2
نبیل فکیر 1 (0) 2 8 13 (8) 33 هافبک 6.64
دیگو لاینز 0 (0) 0 0 1 (0) 1 مهاجم 0
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.43
آنایت آربیا 1 (0) 1 50 10 (5) 90 مدافع 6.67
پائولو اولیویرا 0 (0) 1 22 3 (3) 90 مدافع 6.9
پابلو دبلاسیس 0 (0) 6 39 14 (7) 90 مدافع 6.93
پاپه دیوپ 2 (1) 1 34 13 (7) 90 هافبک 6.66
تاکاشی اینوی 2 (0) 3 21 13 (5) 90 مهاجم 6.8
فابیان اوریانا 1 (1) 1 33 14 (3) 90 مهاجم 7.48
گونزالو اسکالانته 1 (0) 0 16 11 (7) 89 هافبک 5.53
پدرو بیگاس 0 (0) 3 21 5 (5) 45 مدافع 7.17
ادو اکسپوسیتو 0 (0) 1 14 4 (1) 70 هافبک 6.49
کیکه 1 (0) 0 20 14 (6) 87 مهاجم 6.57
کیکه 0 (0) 0 1 7 (0) 20 مهاجم 6.07
آلوارو تخرو 0 (0) 1 23 4 (2) 45 مدافع 6.66
چارلز دیاس 0 (0) 0 4 4 (2) 9 مهاجم 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جوئل روبلس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.33
الکس مورنو 1 (0) 7 (3) 0 0 0 1 مدافع 6.82
مارک بارترا 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.47
عیسی ماندی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
امرسون 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
آندرس گواردادو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.61
خواکین سانچز 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
بورخا ایگلسیاس 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.78
آلفونسو پدرازا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.71
سرخیو کانالس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.09
لورن مورون 3 (2) 2 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.1
کریستین تیو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
نبیل فکیر 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.64
دیگو لاینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.43
آنایت آربیا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.67
پائولو اولیویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
پابلو دبلاسیس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
پاپه دیوپ 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
تاکاشی اینوی 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
فابیان اوریانا 1 (1) 3 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.48
گونزالو اسکالانته 1 (0) 0 (0) 0 0 1 0 هافبک 5.53
پدرو بیگاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.17
ادو اکسپوسیتو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.49
کیکه 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
کیکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.07
آلوارو تخرو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
چارلز دیاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جوئل روبلس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.33
الکس مورنو 0 0 0 0 0 مدافع 6.82
مارک بارترا 10 1 1 0 0 مدافع 7.47
عیسی ماندی 5 1 3 1 0 مدافع 7.23
امرسون 1 1 3 1 0 مدافع 6.78
آندرس گواردادو 2 2 1 0 0 هافبک 6.61
خواکین سانچز 1 0 1 0 0 مهاجم 6.49
بورخا ایگلسیاس 2 1 0 1 0 مهاجم 6.78
آلفونسو پدرازا 2 1 1 0 0 مدافع 6.71
سرخیو کانالس 0 0 0 2 1 هافبک 6.09
لورن مورون 1 0 0 0 0 مهاجم 7.1
کریستین تیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
نبیل فکیر 0 0 2 2 0 هافبک 6.64
دیگو لاینز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو دیمیتروویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.43
آنایت آربیا 5 1 1 1 0 مدافع 6.67
پائولو اولیویرا 2 4 1 0 0 مدافع 6.9
پابلو دبلاسیس 1 2 6 3 0 مدافع 6.93
پاپه دیوپ 2 0 1 2 0 هافبک 6.66
تاکاشی اینوی 1 2 3 2 0 مهاجم 6.8
فابیان اوریانا 0 0 1 3 0 مهاجم 7.48
گونزالو اسکالانته 1 0 0 3 0 هافبک 5.53
پدرو بیگاس 1 1 3 0 0 مدافع 7.17
ادو اکسپوسیتو 1 2 1 0 0 هافبک 6.49
کیکه 2 1 0 2 0 مهاجم 6.57
کیکه 0 0 0 2 0 مهاجم 6.07
آلوارو تخرو 0 2 1 1 0 مدافع 6.66
چارلز دیاس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جوئل روبلس 37 (25) 67% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 6.33
الکس مورنو 23 (18) 78% 1 3 1 (1) 1 مدافع 6.82
مارک بارترا 77 (63) 82% 2 0 14 (6) 1 مدافع 7.47
عیسی ماندی 69 (60) 87% 1 1 9 (6) 0 مدافع 7.23
امرسون 46 (31) 68% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.78
آندرس گواردادو 36 (28) 77% 0 1 5 (3) 0 هافبک 6.61
خواکین سانچز 28 (25) 89% 0 5 3 (3) 0 مهاجم 6.49
بورخا ایگلسیاس 19 (10) 52% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.78
آلفونسو پدرازا 30 (21) 70% 1 1 5 (1) 0 مدافع 6.71
سرخیو کانالس 70 (62) 88% 2 4 8 (5) 0 هافبک 6.09
لورن مورون 10 (5) 50% 2 2 1 (0) 1 مهاجم 7.1
کریستین تیو 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
نبیل فکیر 8 (4) 50% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.64
دیگو لاینز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارکو دیمیتروویچ 23 (7) 30% 0 0 23 (7) 0 دروازه‌بان 6.43
آنایت آربیا 50 (37) 74% 0 0 14 (6) 0 مدافع 6.67
پائولو اولیویرا 22 (13) 59% 0 0 9 (2) 0 مدافع 6.9
پابلو دبلاسیس 39 (23) 59% 1 5 10 (3) 0 مدافع 6.93
پاپه دیوپ 34 (23) 67% 1 0 7 (4) 0 هافبک 6.66
تاکاشی اینوی 21 (19) 90% 0 5 0 (0) 0 مهاجم 6.8
فابیان اوریانا 33 (26) 78% 4 9 4 (4) 0 مهاجم 7.48
گونزالو اسکالانته 16 (7) 43% 0 0 2 (1) 0 هافبک 5.53
پدرو بیگاس 21 (15) 71% 1 1 2 (2) 0 مدافع 7.17
ادو اکسپوسیتو 14 (14) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.49
کیکه 20 (14) 70% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.57
کیکه 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.07
آلوارو تخرو 23 (17) 73% 0 1 7 (4) 0 مدافع 6.66
چارلز دیاس 4 (1) 25% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11