فوتبــال 11

شنبه، 06 مهر 1398 ساعت ۱۴:۳۰
San Mamés (42,420)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اونای سیمون 0 (0) 0 24 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.11
یوری برچیچه 0 (0) 1 26 12 (9) 89 مدافع 6.92
یرای آلوارز 1 (0) 0 58 4 (2) 90 مدافع 7.49
اینیگو مارتینز 2 (0) 1 62 8 (8) 90 مدافع 7.29
آندر کاپا 2 (0) 2 33 7 (4) 83 مدافع 6.65
دنی گارسیا 0 (0) 2 44 6 (3) 90 هافبک 6.65
اونای لوپز 0 (0) 0 39 4 (2) 61 هافبک 6.48
ایکر مونیاین 1 (1) 1 34 7 (4) 90 مهاجم 6.64
رائول گارسیا 3 (0) 1 25 21 (10) 90 هافبک 6.67
ایبای گومز 1 (0) 1 16 2 (1) 61 مهاجم 6.44
اینیاکی ویلیامز 4 (2) 0 15 8 (2) 90 مهاجم 6.64
اینیگو لکوئه 0 (0) 0 8 5 (2) 12 مدافع 6.37
بنیات 0 (0) 1 13 5 (2) 29 هافبک 6.84
آریتس آدوریز 0 (0) 0 2 6 (2) 29 مهاجم 6.25
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 28 3 (3) 90 دروازه‌بان 7.73
یائومه کاستا 1 (1) 1 39 13 (8) 90 مدافع 7.51
ازکوئیل گارای 1 (1) 0 21 0 (0) 45 مدافع 6.69
دنیل واس 1 (0) 0 38 4 (2) 90 مدافع 6.94
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 52 6 (2) 90 هافبک 6.87
دنی پارخو 0 (0) 6 73 18 (10) 90 هافبک 7.59
ماکسی گومز 3 (1) 0 10 6 (1) 68 مهاجم 6.47
رودریگو 0 (0) 0 33 10 (4) 90 مهاجم 7.05
فران تورس 1 (1) 2 27 10 (3) 90 هافبک 6.94
موکتار دیاکابی 0 (0) 0 41 6 (3) 90 مدافع 6.75
دنیس چریشف 2 (2) 1 31 7 (1) 85 مهاجم 6.81
گابریل پائولیستا 0 (0) 1 10 5 (4) 45 مدافع 6.78
روبن سوبرینو 0 (0) 2 3 3 (2) 10 مهاجم 6.61
مانوئل وایخو 1 (0) 0 4 6 (1) 22 مهاجم 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اونای سیمون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
یوری برچیچه 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.92
یرای آلوارز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.49
اینیگو مارتینز 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.29
آندر کاپا 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.65
دنی گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.65
اونای لوپز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.48
ایکر مونیاین 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
رائول گارسیا 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.67
ایبای گومز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
اینیاکی ویلیامز 4 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.64
اینیگو لکوئه 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.37
بنیات 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.84
آریتس آدوریز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.73
یائومه کاستا 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.51
ازکوئیل گارای 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.69
دنیل واس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.94
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.87
دنی پارخو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.59
ماکسی گومز 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.47
رودریگو 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
فران تورس 1 (1) 1 (0) 0 1 0 1 هافبک 6.94
موکتار دیاکابی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.75
دنیس چریشف 2 (2) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 6.81
گابریل پائولیستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
روبن سوبرینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
مانوئل وایخو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اونای سیمون 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
یوری برچیچه 3 0 1 1 0 مدافع 6.92
یرای آلوارز 4 3 0 1 0 مدافع 7.49
اینیگو مارتینز 2 1 1 0 0 مدافع 7.29
آندر کاپا 0 0 2 2 0 مدافع 6.65
دنی گارسیا 0 1 2 1 0 هافبک 6.65
اونای لوپز 1 0 0 1 0 هافبک 6.48
ایکر مونیاین 0 0 1 0 0 مهاجم 6.64
رائول گارسیا 0 1 1 4 0 هافبک 6.67
ایبای گومز 0 0 1 0 0 مهاجم 6.44
اینیاکی ویلیامز 1 0 0 2 0 مهاجم 6.64
اینیگو لکوئه 0 0 0 0 0 مدافع 6.37
بنیات 2 0 1 0 0 هافبک 6.84
آریتس آدوریز 0 0 0 2 0 مهاجم 6.25
یاسپر سیلسن 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.73
یائومه کاستا 5 1 1 2 0 مدافع 7.51
ازکوئیل گارای 1 0 0 0 0 مدافع 6.69
دنیل واس 4 1 0 0 0 مدافع 6.94
فرانسیس کوکلین 2 2 0 0 0 هافبک 6.87
دنی پارخو 2 2 6 0 0 هافبک 7.59
ماکسی گومز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.47
رودریگو 0 0 0 2 0 مهاجم 7.05
فران تورس 1 0 2 2 0 هافبک 6.94
موکتار دیاکابی 4 0 0 1 0 مدافع 6.75
دنیس چریشف 1 1 1 2 0 مهاجم 6.81
گابریل پائولیستا 3 1 1 0 0 مدافع 6.78
روبن سوبرینو 0 0 2 1 0 مهاجم 6.61
مانوئل وایخو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اونای سیمون 24 (15) 62% 0 0 14 (5) 0 دروازه‌بان 7.11
یوری برچیچه 26 (24) 92% 0 7 0 (0) 0 مدافع 6.92
یرای آلوارز 58 (53) 91% 0 0 10 (7) 0 مدافع 7.49
اینیگو مارتینز 62 (53) 85% 2 3 15 (11) 0 مدافع 7.29
آندر کاپا 33 (30) 90% 1 9 2 (1) 0 مدافع 6.65
دنی گارسیا 44 (42) 95% 0 0 7 (6) 0 هافبک 6.65
اونای لوپز 39 (34) 87% 1 2 4 (3) 0 هافبک 6.48
ایکر مونیاین 34 (25) 73% 0 2 2 (2) 0 مهاجم 6.64
رائول گارسیا 25 (18) 72% 0 3 2 (1) 0 هافبک 6.67
ایبای گومز 16 (14) 87% 1 8 1 (0) 0 مهاجم 6.44
اینیاکی ویلیامز 15 (11) 73% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 6.64
اینیگو لکوئه 8 (6) 75% 0 4 0 (0) 0 مدافع 6.37
بنیات 13 (10) 76% 3 4 2 (1) 0 هافبک 6.84
آریتس آدوریز 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
یاسپر سیلسن 28 (11) 39% 0 0 22 (5) 0 دروازه‌بان 7.73
یائومه کاستا 39 (35) 89% 0 0 0 (0) 0 مدافع 7.51
ازکوئیل گارای 21 (20) 95% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.69
دنیل واس 38 (33) 86% 1 1 1 (0) 0 مدافع 6.94
فرانسیس کوکلین 52 (49) 94% 0 0 8 (8) 0 هافبک 6.87
دنی پارخو 73 (68) 93% 0 6 7 (6) 0 هافبک 7.59
ماکسی گومز 10 (8) 80% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 6.47
رودریگو 33 (30) 90% 3 1 2 (2) 2 مهاجم 7.05
فران تورس 27 (23) 85% 1 1 4 (2) 1 هافبک 6.94
موکتار دیاکابی 41 (32) 78% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.75
دنیس چریشف 31 (22) 71% 0 5 1 (1) 0 مهاجم 6.81
گابریل پائولیستا 10 (7) 70% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.78
روبن سوبرینو 3 (3) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.61
مانوئل وایخو 4 (2) 50% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11