فوتبــال 11

شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 17 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.2
رائول آلبیول 1 (0) 1 66 4 (3) 90 مدافع 7.6
پائو تورس 0 (0) 0 61 2 (0) 90 مدافع 6.8
ژاویر کینتیا 0 (0) 0 41 4 (1) 90 مدافع 6.6
آندره زامبو آنگیسا 2 (1) 1 60 15 (11) 90 هافبک 7.8
ویسنته ایبورا 1 (0) 4 57 10 (8) 74 هافبک 7.6
جرارد مورنو 2 (1) 1 45 14 (5) 90 مهاجم 7.3
سانتی کازورلا 2 (2) 1 59 10 (5) 90 هافبک 8.2
موی گومز 0 (0) 1 21 8 (4) 66 مهاجم 6.5
روبن پنیا 2 (0) 6 65 11 (6) 90 مهاجم 8.3
کارلوس باکا 0 (0) 1 11 8 (2) 58 مهاجم 6.2
ساموئل چاکوئزه 2 (0) 1 11 4 (3) 24 هافبک 7.3
خاویر اونتیوروس 2 (1) 2 7 3 (3) 16 مهاجم 7.9
کارل توکو اکامبی 4 (1) 0 6 3 (2) 32 مهاجم 6.4
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.7
پدرو پوررو 0 (0) 2 31 6 (2) 90 هافبک 5.9
کیکو اولیواس 0 (0) 1 34 3 (2) 90 مدافع 6.5
محمد سالیسو 0 (0) 3 38 11 (8) 90 مدافع 6.7
اسکار پلانو 1 (1) 0 11 8 (1) 74 هافبک 6.1
روبن آلکاراز 1 (0) 5 38 15 (9) 90 هافبک 6.8
میچل 0 (0) 2 42 6 (3) 80 هافبک 6.6
ساندرو رامیرز 1 (0) 1 11 9 (3) 66 مهاجم 6.2
سرجی گواردیولا 3 (1) 0 27 17 (5) 90 مهاجم 6.4
آنتونیتو 0 (0) 0 20 6 (4) 90 مدافع 6.5
فدریکو باربا 0 (0) 3 29 6 (3) 90 مدافع 6.3
والدو روبیو 0 (0) 0 6 3 (0) 24 مهاجم 6.2
پابلو هرویاس 1 (1) 0 9 2 (1) 10 هافبک 6.6
آنوار 0 (0) 1 16 4 (2) 16 هافبک 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
رائول آلبیول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.6
پائو تورس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
ژاویر کینتیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
آندره زامبو آنگیسا 2 (1) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.8
ویسنته ایبورا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.6
جرارد مورنو 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
سانتی کازورلا 2 (2) 5 (4) 1 0 0 0 هافبک 8.2
موی گومز 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
روبن پنیا 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 8.3
کارلوس باکا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ساموئل چاکوئزه 2 (0) 3 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.3
خاویر اونتیوروس 2 (1) 0 (0) 1 0 1 0 مهاجم 7.9
کارل توکو اکامبی 4 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
پدرو پوررو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.9
کیکو اولیواس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
اسکار پلانو 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.1
روبن آلکاراز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
میچل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
ساندرو رامیرز 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
سرجی گواردیولا 3 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
آنتونیتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
فدریکو باربا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
والدو روبیو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
پابلو هرویاس 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
آنوار 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سرخیو آسنخو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
رائول آلبیول 7 3 1 1 0 مدافع 7.6
پائو تورس 1 0 0 0 0 مدافع 6.8
ژاویر کینتیا 2 0 0 2 0 مدافع 6.6
آندره زامبو آنگیسا 1 3 1 0 0 هافبک 7.8
ویسنته ایبورا 0 2 4 1 0 هافبک 7.6
جرارد مورنو 3 1 1 3 0 مهاجم 7.3
سانتی کازورلا 1 1 1 0 0 هافبک 8.2
موی گومز 0 0 1 1 0 مهاجم 6.5
روبن پنیا 4 0 6 1 0 مهاجم 8.3
کارلوس باکا 0 0 1 2 0 مهاجم 6.2
ساموئل چاکوئزه 1 0 1 0 0 هافبک 7.3
خاویر اونتیوروس 0 0 2 1 0 مهاجم 7.9
کارل توکو اکامبی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
جوردی ماسیپ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
پدرو پوررو 1 0 2 0 0 هافبک 5.9
کیکو اولیواس 3 2 1 1 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 7 2 3 1 1 مدافع 6.7
اسکار پلانو 0 0 0 0 0 هافبک 6.1
روبن آلکاراز 1 0 5 0 0 هافبک 6.8
میچل 2 0 2 1 0 هافبک 6.6
ساندرو رامیرز 0 0 1 1 0 مهاجم 6.2
سرجی گواردیولا 1 0 0 2 0 مهاجم 6.4
آنتونیتو 0 1 0 0 0 مدافع 6.5
فدریکو باربا 3 2 3 2 0 مدافع 6.3
والدو روبیو 1 0 0 0 0 مهاجم 6.2
پابلو هرویاس 0 1 0 0 0 هافبک 6.6
آنوار 0 1 1 0 0 هافبک 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سرخیو آسنخو 17 (16) 94% 0 0 9 (8) 0 دروازه‌بان 7.2
رائول آلبیول 66 (61) 92% 0 0 9 (7) 0 مدافع 7.6
پائو تورس 61 (50) 82% 0 0 12 (6) 0 مدافع 6.8
ژاویر کینتیا 41 (38) 92% 0 8 2 (2) 0 مدافع 6.6
آندره زامبو آنگیسا 60 (55) 91% 2 0 3 (1) 0 هافبک 7.8
ویسنته ایبورا 57 (55) 96% 1 0 9 (8) 0 هافبک 7.6
جرارد مورنو 45 (38) 84% 4 3 7 (5) 1 مهاجم 7.3
سانتی کازورلا 59 (48) 81% 4 5 6 (6) 0 هافبک 8.2
موی گومز 21 (18) 85% 0 0 3 (3) 0 مهاجم 6.5
روبن پنیا 65 (55) 84% 1 6 4 (3) 0 مهاجم 8.3
کارلوس باکا 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
ساموئل چاکوئزه 11 (9) 81% 1 0 2 (1) 1 هافبک 7.3
خاویر اونتیوروس 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.9
کارل توکو اکامبی 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
جوردی ماسیپ 28 (11) 39% 0 0 27 (10) 0 دروازه‌بان 6.7
پدرو پوررو 31 (19) 61% 0 2 9 (3) 0 هافبک 5.9
کیکو اولیواس 34 (33) 97% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.5
محمد سالیسو 38 (32) 84% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.7
اسکار پلانو 11 (7) 63% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.1
روبن آلکاراز 38 (30) 78% 1 1 9 (3) 0 هافبک 6.8
میچل 42 (35) 83% 0 6 7 (5) 0 هافبک 6.6
ساندرو رامیرز 11 (6) 54% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.2
سرجی گواردیولا 27 (15) 55% 0 2 2 (2) 0 مهاجم 6.4
آنتونیتو 20 (14) 70% 1 2 2 (0) 1 مدافع 6.5
فدریکو باربا 29 (19) 65% 0 1 3 (0) 0 مدافع 6.3
والدو روبیو 6 (4) 66% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
پابلو هرویاس 9 (9) 100% 0 2 1 (1) 0 هافبک 6.6
آنوار 16 (16) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11