فوتبــال 11

جمعه، 22 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Morten Behrens 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Dominik Ernst 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
برایان کوگلین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tobias Muller 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marcel Costly 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مدافع 0
Bjorn Rother 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Charles Elie Laprevotte 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
Sirlord Conteh 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
توره یاکوبسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Soren Bertram 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christian Beck 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Manfred Osei Kwadwo 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Rico Preissinger 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Anthony Roczen 0 (0) 0 0 0 (0) 11 مهاجم 0
لیو وینکاف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Joshua Bitter 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lukas Boeder 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ماروین کامپر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 0 0 (0) 56 مدافع 0
Tim Albutat 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Yassin Ben Balla 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lukas Daschner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Leroy-Jacques Mickels 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مهاجم 0
Florian Brugmann 0 (0) 0 0 0 (0) 34 مدافع 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
Petar Sliskovic 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Morten Behrens 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dominik Ernst 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
برایان کوگلین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tobias Muller 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Marcel Costly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bjorn Rother 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Charles Elie Laprevotte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sirlord Conteh 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
توره یاکوبسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Soren Bertram 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Beck 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Manfred Osei Kwadwo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rico Preissinger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Roczen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لیو وینکاف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joshua Bitter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Boeder 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماروین کامپر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tim Albutat 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Yassin Ben Balla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Daschner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Leroy-Jacques Mickels 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Florian Brugmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Petar Sliskovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Morten Behrens 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dominik Ernst 0 0 0 0 0 هافبک 0
برایان کوگلین 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tobias Muller 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marcel Costly 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bjorn Rother 0 0 0 0 0 هافبک 0
Charles Elie Laprevotte 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sirlord Conteh 0 0 0 0 0 هافبک 0
توره یاکوبسن 0 0 0 0 0 هافبک 0
Soren Bertram 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Beck 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Manfred Osei Kwadwo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rico Preissinger 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Roczen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لیو وینکاف 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joshua Bitter 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Boeder 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماروین کامپر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tim Albutat 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yassin Ben Balla 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Daschner 0 0 0 0 0 هافبک 0
Leroy-Jacques Mickels 0 0 0 0 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Florian Brugmann 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ahmet Engin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Petar Sliskovic 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Morten Behrens 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Dominik Ernst 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
برایان کوگلین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tobias Muller 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marcel Costly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bjorn Rother 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Charles Elie Laprevotte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sirlord Conteh 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
توره یاکوبسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Soren Bertram 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Beck 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Manfred Osei Kwadwo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rico Preissinger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anthony Roczen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لیو وینکاف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Joshua Bitter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lukas Boeder 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماروین کامپر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Arne Sicker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tim Albutat 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yassin Ben Balla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lukas Daschner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Leroy-Jacques Mickels 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Moritz Stoppelkamp 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vincent Vermeij 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Florian Brugmann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ahmet Engin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Petar Sliskovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11