فوتبــال 11

شنبه، 26 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لومور آگبنیینو 1 (0) 0 18 3 (1) 90 مدافع 6.44
رایلو 1 (0) 2 24 6 (4) 90 مدافع 6.85
مارتین والینت 2 (1) 0 16 10 (5) 90 مدافع 6.99
سالوا سویا 0 (0) 0 41 1 (0) 90 هافبک 6.81
لاگو جونیور 3 (0) 1 15 17 (5) 90 مهاجم 6.53
آنته بودیمیر 2 (0) 0 15 17 (11) 65 مهاجم 6.41
خوان ساستره 0 (0) 1 23 4 (1) 86 مدافع 6.88
ادریسو بابا 0 (0) 4 40 24 (17) 90 هافبک 6.88
الیکس فباس 1 (1) 4 18 14 (5) 74 هافبک 6.98
مانولو رینا 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.17
Dani Rodriguez 4 (1) 2 20 14 (7) 90 هافبک 0
سیسکو کامپوس 0 (0) 0 2 0 (0) 10 مدافع 6.25
الکساندر ترایکوفسکی 1 (0) 0 5 4 (1) 16 مهاجم 6.33
الکس آلگریا 0 (0) 0 10 12 (4) 25 مهاجم 6.33
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.21
آلوارو تخرو 0 (0) 3 57 10 (6) 90 مدافع 6.67
ایوان رامیس 0 (0) 0 69 10 (6) 90 مدافع 6.48
فابیان اوریانا 4 (1) 0 43 10 (3) 90 مهاجم 6.47
گونزالو اسکالانته 1 (0) 0 13 1 (1) 32 هافبک 6.2
پدرو لئون 1 (1) 0 35 1 (1) 90 مهاجم 7.46
سرجی انریک 1 (1) 1 25 14 (6) 76 مهاجم 6.58
روبر کوریا 0 (0) 3 44 14 (10) 83 مدافع 7
پائولو اولیویرا 1 (1) 3 64 15 (10) 90 مدافع 7.66
سرخیو آلوارز 0 (0) 2 39 11 (6) 90 هافبک 6.52
کیکه 3 (1) 0 29 20 (8) 90 مهاجم 6.79
ادو اکسپوسیتو 0 (0) 2 38 9 (3) 58 هافبک 6.52
پابلو دبلاسیس 0 (0) 1 7 4 (2) 13 مهاجم 6.35
کیکه 0 (0) 0 7 7 (3) 14 مهاجم 6.37
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لومور آگبنیینو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
رایلو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.85
مارتین والینت 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
سالوا سویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.81
لاگو جونیور 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.53
آنته بودیمیر 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.41
خوان ساستره 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
ادریسو بابا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.88
الیکس فباس 1 (1) 2 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.98
مانولو رینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
Dani Rodriguez 4 (1) 0 (0) 1 0 0 1 هافبک 0
سیسکو کامپوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
الکساندر ترایکوفسکی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
الکس آلگریا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.21
آلوارو تخرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
ایوان رامیس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.48
فابیان اوریانا 4 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
گونزالو اسکالانته 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
پدرو لئون 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.46
سرجی انریک 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
روبر کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
پائولو اولیویرا 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.66
سرخیو آلوارز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
کیکه 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
ادو اکسپوسیتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.52
پابلو دبلاسیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
کیکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لومور آگبنیینو 6 0 0 1 0 مدافع 6.44
رایلو 7 1 2 0 0 مدافع 6.85
مارتین والینت 8 2 0 1 0 مدافع 6.99
سالوا سویا 0 1 0 1 0 هافبک 6.81
لاگو جونیور 0 0 1 2 0 مهاجم 6.53
آنته بودیمیر 2 0 0 2 0 مهاجم 6.41
خوان ساستره 3 2 1 1 0 مدافع 6.88
ادریسو بابا 2 0 4 1 0 هافبک 6.88
الیکس فباس 0 1 4 1 0 هافبک 6.98
مانولو رینا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
Dani Rodriguez 1 1 2 1 0 هافبک 0
سیسکو کامپوس 0 0 0 0 0 مدافع 6.25
الکساندر ترایکوفسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
الکس آلگریا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.33
مارکو دیمیتروویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.21
آلوارو تخرو 0 2 3 1 0 مدافع 6.67
ایوان رامیس 5 1 0 1 0 مدافع 6.48
فابیان اوریانا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.47
گونزالو اسکالانته 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
پدرو لئون 0 0 0 0 0 مهاجم 7.46
سرجی انریک 0 0 1 1 0 مهاجم 6.58
روبر کوریا 6 0 3 1 0 مدافع 7
پائولو اولیویرا 2 0 3 1 0 مدافع 7.66
سرخیو آلوارز 2 3 2 2 0 هافبک 6.52
کیکه 1 0 0 4 0 مهاجم 6.79
ادو اکسپوسیتو 1 2 2 2 0 هافبک 6.52
پابلو دبلاسیس 0 0 1 0 0 مهاجم 6.35
کیکه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لومور آگبنیینو 18 (13) 72% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.44
رایلو 24 (18) 75% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.85
مارتین والینت 16 (14) 87% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.99
سالوا سویا 41 (34) 82% 3 7 8 (4) 1 هافبک 6.81
لاگو جونیور 15 (11) 73% 1 2 4 (3) 1 مهاجم 6.53
آنته بودیمیر 15 (5) 33% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.41
خوان ساستره 23 (14) 60% 4 4 4 (1) 0 مدافع 6.88
ادریسو بابا 40 (29) 72% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.88
الیکس فباس 18 (16) 88% 1 0 0 (0) 1 هافبک 6.98
مانولو رینا 32 (13) 41% 0 0 27 (9) 0 دروازه‌بان 7.17
Dani Rodriguez 20 (17) 85% 2 2 0 (0) 0 هافبک 0
سیسکو کامپوس 2 (1) 50% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.25
الکساندر ترایکوفسکی 5 (5) 100% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.33
الکس آلگریا 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
مارکو دیمیتروویچ 29 (16) 55% 0 0 24 (11) 0 دروازه‌بان 6.21
آلوارو تخرو 57 (50) 87% 1 2 7 (4) 0 مدافع 6.67
ایوان رامیس 69 (57) 83% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.48
فابیان اوریانا 43 (35) 81% 1 0 4 (2) 0 مهاجم 6.47
گونزالو اسکالانته 13 (9) 69% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.2
پدرو لئون 35 (25) 71% 6 12 5 (0) 0 مهاجم 7.46
سرجی انریک 25 (21) 84% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.58
روبر کوریا 44 (38) 86% 0 1 4 (2) 0 مدافع 7
پائولو اولیویرا 64 (52) 81% 0 0 11 (5) 0 مدافع 7.66
سرخیو آلوارز 39 (30) 76% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.52
کیکه 29 (18) 62% 2 2 2 (0) 0 مهاجم 6.79
ادو اکسپوسیتو 38 (35) 92% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.52
پابلو دبلاسیس 7 (5) 71% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.35
کیکه 7 (2) 28% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.37
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11