فوتبــال 11

یکشنبه، 13 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
نتو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مدافع 0
جرارد پیکه 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
جوردی آلبا 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مدافع 0
ریکی پویگ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
فرنکی دی یونگ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
آنتوان گریزمان 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
کارلس پرز 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
عثمان دمبله 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 0 0 (0) 44 دروازه‌بان 0
کلمنت لنگلت 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
موسی واگو 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
خوان میراندا 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مدافع 0
سرجی روبرتو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
ژان-کلر تودیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
الکس کویادو 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
کارلس آلنیا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
رافینیا آلکانترا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
لوئیس سوارز 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مهاجم 0
برند لنو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
اینسلی مایتلند-نیلز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کالوم چمبرز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مدافع 0
ناچو مونرئال 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
جوزف ویلک 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
گرانیت ژاکا 0 (0) 0 0 0 (0) 86 هافبک 0
ریس نلسون 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
مسوت اوزیل 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
هنریک مخیتاریان 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
پیر-امریک اوبامیانگ 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مهاجم 0
شکودران موستافی 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مدافع 0
دنی سبایوس 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
متئو گوندوزی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
سئاد کولاشیناک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
گابریل مارتینلی 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
ادوارد ان‌کتایه 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مهاجم 0
بوکایو ساکا 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
نتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جرارد پیکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جوردی آلبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ریکی پویگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرنکی دی یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آنتوان گریزمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلس پرز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کلمنت لنگلت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
موسی واگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوان میراندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرجی روبرتو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
ژان-کلر تودیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس کویادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کارلس آلنیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رافینیا آلکانترا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیس سوارز 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
برند لنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اینسلی مایتلند-نیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کالوم چمبرز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ناچو مونرئال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جوزف ویلک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گرانیت ژاکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ریس نلسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مسوت اوزیل 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
هنریک مخیتاریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پیر-امریک اوبامیانگ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
شکودران موستافی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دنی سبایوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
متئو گوندوزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سئاد کولاشیناک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل مارتینلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد ان‌کتایه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
بوکایو ساکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
نتو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 0 0 0 0 0 مدافع 0
جرارد پیکه 0 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 0 0 0 0 مدافع 0
جوردی آلبا 0 0 0 0 0 مدافع 0
ریکی پویگ 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرنکی دی یونگ 0 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
آنتوان گریزمان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلس پرز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کلمنت لنگلت 0 0 0 0 0 مدافع 0
موسی واگو 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوان میراندا 0 0 0 0 0 مدافع 0
سرجی روبرتو 0 0 0 0 0 مدافع 0
ژان-کلر تودیبو 0 0 0 0 0 مدافع 0
الکس کویادو 0 0 0 0 0 هافبک 0
کارلس آلنیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
رافینیا آلکانترا 0 0 0 0 0 هافبک 0
سرخیو بوسکتس 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیس سوارز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
برند لنو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اینسلی مایتلند-نیلز 0 0 0 0 0 مدافع 0
کالوم چمبرز 0 0 0 0 0 مدافع 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 0 0 0 0 مدافع 0
ناچو مونرئال 0 0 0 0 0 مدافع 0
جوزف ویلک 0 0 0 0 0 هافبک 0
گرانیت ژاکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
ریس نلسون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مسوت اوزیل 0 0 0 0 0 هافبک 0
هنریک مخیتاریان 0 0 0 0 0 هافبک 0
پیر-امریک اوبامیانگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
شکودران موستافی 0 0 0 0 0 مدافع 0
دنی سبایوس 0 0 0 0 0 هافبک 0
متئو گوندوزی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سئاد کولاشیناک 0 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل مارتینلی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوکاس توریرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد ان‌کتایه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بوکایو ساکا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
نتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جرارد پیکه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جوردی آلبا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ریکی پویگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرنکی دی یونگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آنتوان گریزمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارلس پرز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
کلمنت لنگلت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
موسی واگو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوان میراندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سرجی روبرتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ژان-کلر تودیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الکس کویادو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کارلس آلنیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رافینیا آلکانترا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوئیس سوارز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
برند لنو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
اینسلی مایتلند-نیلز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کالوم چمبرز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ناچو مونرئال 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جوزف ویلک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گرانیت ژاکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ریس نلسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مسوت اوزیل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هنریک مخیتاریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پیر-امریک اوبامیانگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
شکودران موستافی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دنی سبایوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
متئو گوندوزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سئاد کولاشیناک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گابریل مارتینلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ادوارد ان‌کتایه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بوکایو ساکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11