فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Nicolas Penneteau 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Modou Diagne 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Maxime Busi 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مدافع 0
Dorian Dessoleil 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Núrio Fortuna 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Christophe Diandy 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marco Ilaimaharitra 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
ماسیمو برونو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کاوه رضایی 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
علی قلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ryota Morioka 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Stergos Marinos 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مدافع 0
Gaetan Hendrickx 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Shamar Nicholson 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
Jean Butez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Nathan De Medina 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Diogo Queiros 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کوین ویمر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Joan Campins 0 (0) 0 0 0 (0) 45 مدافع 0
Frank Boya 0 (0) 0 0 0 (0) 69 هافبک 0
Deni Hočko 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
الکس گارسیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rafał Pietrzak 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sami Allagui 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
Jonah Osabutey 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Bruno Godeau 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مدافع 0
Benjamin van Durmen 0 (0) 0 0 0 (0) 45 هافبک 0
Cedric Omoigui 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Nicolas Penneteau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Modou Diagne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Maxime Busi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dorian Dessoleil 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Núrio Fortuna 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christophe Diandy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Ilaimaharitra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماسیمو برونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کاوه رضایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی قلی‌زاده 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Ryota Morioka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Stergos Marinos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gaetan Hendrickx 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Shamar Nicholson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jean Butez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nathan De Medina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Diogo Queiros 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین ویمر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Joan Campins 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Frank Boya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Deni Hočko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکس گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rafał Pietrzak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sami Allagui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonah Osabutey 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Bruno Godeau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Benjamin van Durmen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cedric Omoigui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Nicolas Penneteau 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Modou Diagne 0 0 0 0 0 مدافع 0
Maxime Busi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dorian Dessoleil 0 0 0 0 0 مدافع 0
Núrio Fortuna 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christophe Diandy 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Ilaimaharitra 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماسیمو برونو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کاوه رضایی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی قلی‌زاده 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ryota Morioka 0 0 0 0 0 هافبک 0
Stergos Marinos 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gaetan Hendrickx 0 0 0 0 0 هافبک 0
Shamar Nicholson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jean Butez 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Nathan De Medina 0 0 0 0 0 مدافع 0
Diogo Queiros 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوین ویمر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Joan Campins 0 0 0 0 0 مدافع 0
Frank Boya 0 0 0 0 0 هافبک 0
Deni Hočko 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکس گارسیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rafał Pietrzak 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sami Allagui 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonah Osabutey 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Bruno Godeau 0 0 0 0 0 مدافع 0
Benjamin van Durmen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cedric Omoigui 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Nicolas Penneteau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Modou Diagne 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Maxime Busi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dorian Dessoleil 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Núrio Fortuna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christophe Diandy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marco Ilaimaharitra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماسیمو برونو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کاوه رضایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی قلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ryota Morioka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Stergos Marinos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gaetan Hendrickx 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Shamar Nicholson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jean Butez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Nathan De Medina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Diogo Queiros 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوین ویمر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Joan Campins 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Frank Boya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Deni Hočko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکس گارسیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rafał Pietrzak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sami Allagui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jonah Osabutey 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Bruno Godeau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Benjamin van Durmen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cedric Omoigui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11