فوتبــال 11

شنبه، 15 تیر 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ایمان اشرف 0 (0) 2 41 11 (8) 90 مدافع 6.98
Mahmoud Alaa Eldin 0 (0) 0 60 3 (1) 90 مدافع 6.24
احمد حجازی 0 (0) 1 72 7 (3) 90 مدافع 6.61
احمد المحمدی 0 (0) 0 50 6 (3) 90 هافبک 6.59
طارق حامد 2 (0) 3 57 11 (8) 90 هافبک 7.03
محمد الننی 2 (0) 0 55 4 (1) 83 هافبک 6.47
محمود حسن 4 (2) 0 26 15 (8) 90 مهاجم 6.52
عبدالله سعید 0 (0) 1 40 4 (2) 64 هافبک 6.77
محمد صلاح 4 (0) 0 21 13 (4) 90 مهاجم 6.46
مروان محسن 1 (1) 0 6 6 (4) 45 مهاجم 6.72
محمد الشناوی 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.1
عمرو ورده 1 (0) 0 10 4 (4) 26 مهاجم 6.41
Walid Soliman 0 (0) 0 7 1 (0) 12 مهاجم 6.13
Ahmed Ali Kamel 1 (0) 0 7 4 (3) 45 مهاجم 6.35
Ronwen Williams 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.33
Sifiso Hlanti 1 (0) 3 29 9 (7) 90 مدافع 7.42
Thulani Hlatshwayo 1 (0) 0 15 6 (3) 90 مدافع 6.98
Buhle Mkhwanazi 0 (0) 0 8 4 (1) 90 مدافع 6.74
Thamsanqa Mkhize 0 (0) 2 26 12 (5) 90 مدافع 7.11
بونگانی زونگو 0 (0) 1 35 9 (4) 90 هافبک 6.74
Kamohelo Mokotjo 1 (0) 0 36 7 (6) 90 هافبک 7.4
پرسی تائو 4 (2) 0 23 12 (2) 90 مهاجم 6.79
لیبو موتیبا 0 (0) 1 28 15 (7) 90 مهاجم 7.26
Dean Furman 1 (0) 1 30 10 (2) 89 هافبک 6.79
Thembinkosi Lorch 5 (3) 2 24 4 (3) 89 هافبک 7.91
Hlompho Kekana 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Lars Veldwijk 1 (1) 0 0 1 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ایمان اشرف 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.98
Mahmoud Alaa Eldin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.24
احمد حجازی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.61
احمد المحمدی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.59
طارق حامد 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.03
محمد الننی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
محمود حسن 4 (2) 4 (3) 0 0 0 2 مهاجم 6.52
عبدالله سعید 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.77
محمد صلاح 4 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
مروان محسن 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.72
محمد الشناوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
عمرو ورده 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
Walid Soliman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
Ahmed Ali Kamel 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Ronwen Williams 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.33
Sifiso Hlanti 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.42
Thulani Hlatshwayo 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.98
Buhle Mkhwanazi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.74
Thamsanqa Mkhize 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.11
بونگانی زونگو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.74
Kamohelo Mokotjo 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.4
پرسی تائو 4 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
لیبو موتیبا 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.26
Dean Furman 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.79
Thembinkosi Lorch 5 (3) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.91
Hlompho Kekana 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lars Veldwijk 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ایمان اشرف 1 1 2 2 0 مدافع 6.98
Mahmoud Alaa Eldin 0 1 0 1 0 مدافع 6.24
احمد حجازی 2 0 1 3 0 مدافع 6.61
احمد المحمدی 2 0 0 0 0 هافبک 6.59
طارق حامد 0 1 3 2 0 هافبک 7.03
محمد الننی 1 1 0 1 0 هافبک 6.47
محمود حسن 0 2 0 2 0 مهاجم 6.52
عبدالله سعید 0 0 1 0 0 هافبک 6.77
محمد صلاح 0 0 0 3 0 مهاجم 6.46
مروان محسن 1 0 0 1 0 مهاجم 6.72
محمد الشناوی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
عمرو ورده 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
Walid Soliman 0 0 0 0 0 مهاجم 6.13
Ahmed Ali Kamel 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Ronwen Williams 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.33
Sifiso Hlanti 6 1 3 2 0 مدافع 7.42
Thulani Hlatshwayo 6 0 0 2 0 مدافع 6.98
Buhle Mkhwanazi 3 1 0 0 0 مدافع 6.74
Thamsanqa Mkhize 2 1 2 1 0 مدافع 7.11
بونگانی زونگو 1 0 1 3 0 هافبک 6.74
Kamohelo Mokotjo 1 3 0 1 0 هافبک 7.4
پرسی تائو 0 1 0 3 0 مهاجم 6.79
لیبو موتیبا 1 0 1 4 0 مهاجم 7.26
Dean Furman 0 1 1 3 0 هافبک 6.79
Thembinkosi Lorch 0 0 2 0 0 هافبک 7.91
Hlompho Kekana 1 0 0 0 0 هافبک 0
Lars Veldwijk 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ایمان اشرف 41 (31) 75% 2 4 4 (0) 0 مدافع 6.98
Mahmoud Alaa Eldin 60 (51) 85% 0 1 13 (6) 0 مدافع 6.24
احمد حجازی 72 (65) 90% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.61
احمد المحمدی 50 (39) 78% 2 4 6 (4) 0 هافبک 6.59
طارق حامد 57 (53) 93% 0 2 7 (6) 0 هافبک 7.03
محمد الننی 55 (46) 83% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.47
محمود حسن 26 (19) 73% 1 4 1 (1) 0 مهاجم 6.52
عبدالله سعید 40 (37) 92% 3 2 2 (2) 0 هافبک 6.77
محمد صلاح 21 (14) 66% 2 2 1 (0) 2 مهاجم 6.46
مروان محسن 6 (4) 66% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.72
محمد الشناوی 30 (22) 73% 0 0 12 (4) 0 دروازه‌بان 7.1
عمرو ورده 10 (9) 90% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.41
Walid Soliman 7 (6) 85% 0 2 1 (1) 0 مهاجم 6.13
Ahmed Ali Kamel 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
Ronwen Williams 38 (18) 48% 1 0 31 (12) 0 دروازه‌بان 7.33
Sifiso Hlanti 29 (22) 75% 1 5 5 (2) 0 مدافع 7.42
Thulani Hlatshwayo 15 (13) 86% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.98
Buhle Mkhwanazi 8 (3) 37% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.74
Thamsanqa Mkhize 26 (18) 69% 3 1 1 (0) 0 مدافع 7.11
بونگانی زونگو 35 (29) 82% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.74
Kamohelo Mokotjo 36 (31) 86% 1 0 5 (4) 0 هافبک 7.4
پرسی تائو 23 (17) 73% 1 3 0 (0) 1 مهاجم 6.79
لیبو موتیبا 28 (22) 78% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 7.26
Dean Furman 30 (23) 76% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.79
Thembinkosi Lorch 24 (19) 79% 1 3 2 (1) 0 هافبک 7.91
Hlompho Kekana 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lars Veldwijk 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11