فوتبــال 11

جمعه، 22 آذر 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Martin Mannel 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.2
Sören Gonther 1 (1) 0 28 11 (5) 90 مدافع 7.76
Marko Mihojević 0 (0) 0 27 12 (6) 90 مدافع 7.08
Calogero Rizzuto 1 (0) 4 31 16 (11) 90 مدافع 8.06
Philipp Riese 1 (0) 2 35 13 (7) 90 هافبک 7.68
Clemens Fandrich 1 (1) 2 38 8 (3) 90 هافبک 7.25
Florian Krüger 1 (0) 0 16 10 (2) 58 مهاجم 6.16
Jan Hochscheidt 1 (0) 1 26 14 (7) 83 هافبک 6.85
Dimitrij Nazarov 2 (1) 2 27 16 (7) 90 هافبک 6.93
John-Patrick Strauss 0 (0) 4 18 15 (6) 67 مدافع 6.59
Louis Samson 0 (0) 2 23 8 (4) 90 هافبک 7.53
Tom Baumgart 0 (0) 1 4 7 (3) 23 هافبک 6.33
Christoph Daferner 1 (0) 0 7 12 (6) 32 مهاجم 6.62
Philipp Zulechner 1 (1) 0 5 3 (1) 12 مهاجم 6.46
الکساندر مایر 0 (0) 0 36 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.98
چیما اوکوروجی 0 (0) 4 56 12 (7) 90 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 0 (0) 5 51 16 (11) 90 مدافع 7.47
Marcel Correia 0 (0) 1 61 10 (4) 90 مدافع 6.92
Benedikt Saller 1 (0) 2 54 10 (5) 86 مدافع 6.8
مکس بزوشکو 1 (0) 2 49 14 (6) 90 هافبک 6.97
Benedikt Gimber 1 (0) 2 23 15 (7) 66 هافبک 6.48
Sebastian Stolze 1 (1) 4 21 14 (7) 90 مهاجم 7.14
Marco Gruttner 3 (0) 0 20 9 (6) 90 مهاجم 6.65
Andreas Albers 4 (1) 1 17 17 (9) 90 مهاجم 6.29
Jann George 2 (0) 2 22 11 (6) 80 مهاجم 6.82
Erik Wekesser 0 (0) 0 2 5 (1) 10 مهاجم 6.25
Tom Baack 0 (0) 0 22 10 (6) 24 هافبک 6.47
Jan-Marc Schneider 0 (0) 0 0 2 (1) 9 مهاجم 6.29
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Martin Mannel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
Sören Gonther 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.76
Marko Mihojević 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.08
Calogero Rizzuto 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 8.06
Philipp Riese 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.68
Clemens Fandrich 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.25
Florian Krüger 1 (0) 2 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.16
Jan Hochscheidt 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.85
Dimitrij Nazarov 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.93
John-Patrick Strauss 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.59
Louis Samson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.53
Tom Baumgart 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
Christoph Daferner 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
Philipp Zulechner 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
الکساندر مایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.98
چیما اوکوروجی 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.47
Marcel Correia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
Benedikt Saller 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
مکس بزوشکو 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.97
Benedikt Gimber 1 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.48
Sebastian Stolze 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 7.14
Marco Gruttner 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
Andreas Albers 4 (1) 2 (1) 0 0 0 2 مهاجم 6.29
Jann George 2 (0) 4 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.82
Erik Wekesser 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
Tom Baack 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
Jan-Marc Schneider 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Martin Mannel 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
Sören Gonther 3 1 0 1 0 مدافع 7.76
Marko Mihojević 3 4 0 2 0 مدافع 7.08
Calogero Rizzuto 1 2 4 1 0 مدافع 8.06
Philipp Riese 2 0 2 1 0 هافبک 7.68
Clemens Fandrich 4 3 2 0 0 هافبک 7.25
Florian Krüger 3 0 0 0 0 مهاجم 6.16
Jan Hochscheidt 1 2 1 0 0 هافبک 6.85
Dimitrij Nazarov 2 3 2 1 0 هافبک 6.93
John-Patrick Strauss 1 0 4 3 0 مدافع 6.59
Louis Samson 4 2 2 1 0 هافبک 7.53
Tom Baumgart 1 0 1 0 0 هافبک 6.33
Christoph Daferner 1 1 0 0 0 مهاجم 6.62
Philipp Zulechner 0 1 0 0 0 مهاجم 6.46
الکساندر مایر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.98
چیما اوکوروجی 0 3 4 1 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 8 3 5 2 0 مدافع 7.47
Marcel Correia 1 6 1 0 0 مدافع 6.92
Benedikt Saller 0 5 2 2 0 مدافع 6.8
مکس بزوشکو 1 2 2 4 0 هافبک 6.97
Benedikt Gimber 0 1 2 3 0 هافبک 6.48
Sebastian Stolze 0 0 4 0 0 مهاجم 7.14
Marco Gruttner 1 1 0 1 0 مهاجم 6.65
Andreas Albers 1 0 1 0 0 مهاجم 6.29
Jann George 0 1 2 1 0 مهاجم 6.82
Erik Wekesser 0 0 0 2 0 مهاجم 6.25
Tom Baack 0 1 0 2 0 هافبک 6.47
Jan-Marc Schneider 0 0 0 0 0 مهاجم 6.29
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Martin Mannel 37 (13) 35% 0 0 31 (7) 0 دروازه‌بان 7.2
Sören Gonther 28 (20) 71% 0 0 11 (3) 0 مدافع 7.76
Marko Mihojević 27 (19) 70% 0 0 6 (1) 0 مدافع 7.08
Calogero Rizzuto 31 (19) 61% 1 5 10 (5) 0 مدافع 8.06
Philipp Riese 35 (28) 80% 3 9 6 (4) 0 هافبک 7.68
Clemens Fandrich 38 (26) 68% 1 1 6 (4) 1 هافبک 7.25
Florian Krüger 16 (11) 68% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.16
Jan Hochscheidt 26 (18) 69% 1 2 1 (0) 0 هافبک 6.85
Dimitrij Nazarov 27 (19) 70% 0 1 5 (3) 0 هافبک 6.93
John-Patrick Strauss 18 (11) 61% 0 1 4 (1) 0 مدافع 6.59
Louis Samson 23 (18) 78% 0 0 2 (0) 0 هافبک 7.53
Tom Baumgart 4 (2) 50% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.33
Christoph Daferner 7 (4) 57% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.62
Philipp Zulechner 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.46
الکساندر مایر 36 (29) 80% 1 0 16 (9) 1 دروازه‌بان 6.98
چیما اوکوروجی 56 (42) 75% 1 10 8 (5) 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 51 (43) 84% 0 0 7 (4) 0 مدافع 7.47
Marcel Correia 61 (51) 83% 0 1 7 (2) 0 مدافع 6.92
Benedikt Saller 54 (32) 59% 1 2 13 (5) 0 مدافع 6.8
مکس بزوشکو 49 (42) 85% 2 7 6 (4) 0 هافبک 6.97
Benedikt Gimber 23 (17) 73% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.48
Sebastian Stolze 21 (14) 66% 3 7 3 (1) 2 مهاجم 7.14
Marco Gruttner 20 (10) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.65
Andreas Albers 17 (9) 52% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
Jann George 22 (15) 68% 2 2 1 (0) 1 مهاجم 6.82
Erik Wekesser 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
Tom Baack 22 (15) 68% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.47
Jan-Marc Schneider 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11