فوتبــال 11

شنبه، 18 آبان 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ioannis Gelios 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.48
Young Jae Seo 0 (0) 6 44 11 (8) 90 مدافع 7.41
Hauke Wahl 0 (0) 2 52 7 (4) 90 مدافع 7
Stefan Thesker 0 (0) 2 65 10 (5) 90 مدافع 6.46
Phil Neumann 0 (0) 0 27 2 (0) 63 مدافع 6.45
Jonas Meffert 0 (0) 1 43 5 (2) 90 هافبک 6.76
Alexander Mühling 0 (0) 2 32 14 (3) 90 هافبک 6.52
صالح اوزکان 2 (0) 1 28 9 (4) 90 هافبک 6.42
لی جائه-سونگ 2 (0) 4 28 11 (5) 89 هافبک 6.7
Emmanuel Iyoha 2 (1) 1 21 8 (3) 82 مهاجم 6.09
Janni Serra 3 (1) 0 17 15 (6) 90 مهاجم 7.6
دارکو تودوروویچ 0 (0) 2 14 4 (3) 27 مدافع 6.35
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 3 (1) 8 مدافع 6.02
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
Daniel Fernandes 0 (0) 0 48 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.55
تیم لایبولد 1 (0) 5 67 13 (9) 90 مدافع 6.93
گیدیون یونگ 0 (0) 2 70 10 (7) 90 مدافع 6.91
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 50 3 (2) 74 مدافع 5.76
Khaled Narey 3 (0) 3 36 9 (5) 90 مهاجم 6.82
آدرین فین 2 (0) 0 49 4 (3) 90 هافبک 6.76
David Kinsombi 3 (0) 2 16 4 (3) 74 هافبک 6.29
Jeremy Dudziak 0 (0) 4 36 15 (9) 90 هافبک 6.91
باکری جاتا 0 (0) 1 17 10 (3) 26 مهاجم 4.85
Sonny Kittel 1 (1) 1 24 2 (2) 66 مهاجم 6.55
Lukas Hinterseer 0 (0) 2 18 17 (7) 90 مهاجم 6.6
تیمو لتچرت 1 (1) 0 18 2 (0) 16 مدافع 7.14
Christoph Moritz 0 (0) 1 13 3 (1) 16 هافبک 6.52
بابی وود 0 (0) 1 5 6 (3) 24 مهاجم 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ioannis Gelios 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
Young Jae Seo 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.41
Hauke Wahl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
Stefan Thesker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
Phil Neumann 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
Jonas Meffert 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.76
Alexander Mühling 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.52
صالح اوزکان 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
لی جائه-سونگ 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.7
Emmanuel Iyoha 2 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.09
Janni Serra 3 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
دارکو تودوروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.35
Dominik Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.02
Lion Lauberbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Daniel Fernandes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
تیم لایبولد 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
گیدیون یونگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.91
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.76
Khaled Narey 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
آدرین فین 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.76
David Kinsombi 3 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.29
Jeremy Dudziak 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
باکری جاتا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 4.85
Sonny Kittel 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.55
Lukas Hinterseer 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
تیمو لتچرت 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.14
Christoph Moritz 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
بابی وود 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ioannis Gelios 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
Young Jae Seo 4 1 6 0 0 مدافع 7.41
Hauke Wahl 5 0 2 1 0 مدافع 7
Stefan Thesker 2 0 2 2 0 مدافع 6.46
Phil Neumann 0 0 0 1 0 مدافع 6.45
Jonas Meffert 1 1 1 0 0 هافبک 6.76
Alexander Mühling 0 0 2 1 0 هافبک 6.52
صالح اوزکان 0 2 1 1 0 هافبک 6.42
لی جائه-سونگ 0 3 4 2 0 هافبک 6.7
Emmanuel Iyoha 1 0 1 1 0 مهاجم 6.09
Janni Serra 2 0 0 2 0 مهاجم 7.6
دارکو تودوروویچ 1 0 2 1 0 مدافع 6.35
Dominik Schmidt 1 0 0 0 0 مدافع 6.02
Lion Lauberbach 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Daniel Fernandes 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
تیم لایبولد 1 0 5 2 0 مدافع 6.93
گیدیون یونگ 1 2 2 2 0 مدافع 6.91
ریک فان‌درونگلن 3 0 0 0 0 مدافع 5.76
Khaled Narey 1 0 3 1 0 مهاجم 6.82
آدرین فین 1 0 0 0 0 هافبک 6.76
David Kinsombi 0 1 2 1 0 هافبک 6.29
Jeremy Dudziak 0 1 4 0 0 هافبک 6.91
باکری جاتا 0 0 1 2 0 مهاجم 4.85
Sonny Kittel 0 0 1 0 0 مهاجم 6.55
Lukas Hinterseer 1 0 2 0 0 مهاجم 6.6
تیمو لتچرت 0 0 0 0 0 مدافع 7.14
Christoph Moritz 0 0 1 0 0 هافبک 6.52
بابی وود 0 1 1 1 0 مهاجم 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ioannis Gelios 36 (29) 80% 0 0 19 (12) 0 دروازه‌بان 6.48
Young Jae Seo 44 (37) 84% 1 0 5 (3) 0 مدافع 7.41
Hauke Wahl 52 (48) 92% 0 1 7 (4) 0 مدافع 7
Stefan Thesker 65 (44) 68% 0 0 20 (8) 0 مدافع 6.46
Phil Neumann 27 (22) 81% 1 2 3 (1) 0 مدافع 6.45
Jonas Meffert 43 (41) 95% 1 0 4 (4) 0 هافبک 6.76
Alexander Mühling 32 (25) 78% 3 2 3 (2) 0 هافبک 6.52
صالح اوزکان 28 (21) 75% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.42
لی جائه-سونگ 28 (24) 85% 1 3 3 (2) 0 هافبک 6.7
Emmanuel Iyoha 21 (12) 57% 0 2 5 (1) 0 مهاجم 6.09
Janni Serra 17 (11) 64% 1 2 1 (1) 1 مهاجم 7.6
دارکو تودوروویچ 14 (8) 57% 0 0 3 (0) 0 مدافع 6.35
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.02
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Daniel Fernandes 48 (47) 97% 0 0 12 (11) 0 دروازه‌بان 6.55
تیم لایبولد 67 (56) 84% 2 7 9 (6) 0 مدافع 6.93
گیدیون یونگ 70 (63) 90% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.91
ریک فان‌درونگلن 50 (46) 92% 0 0 5 (5) 0 مدافع 5.76
Khaled Narey 36 (22) 61% 3 1 8 (2) 0 مهاجم 6.82
آدرین فین 49 (34) 70% 1 2 8 (3) 0 هافبک 6.76
David Kinsombi 16 (14) 87% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.29
Jeremy Dudziak 36 (30) 83% 1 1 2 (2) 1 هافبک 6.91
باکری جاتا 17 (11) 64% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 4.85
Sonny Kittel 24 (20) 83% 0 3 1 (1) 0 مهاجم 6.55
Lukas Hinterseer 18 (8) 44% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.6
تیمو لتچرت 18 (13) 72% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.14
Christoph Moritz 13 (13) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.52
بابی وود 5 (2) 40% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11