فوتبــال 11

جمعه، ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
HDI Arena (24,100)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل اسر 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.5
جولین کارب 0 (0) 2 39 9 (5) 90 مدافع 7.6
Josip Elez 0 (0) 1 73 10 (7) 90 مدافع 7
Marcel Franke 0 (0) 0 63 16 (9) 90 مدافع 6.6
میئیکو آلبورنوس 1 (0) 4 48 14 (8) 90 مدافع 7.1
دنیس آئوگو 0 (0) 1 25 7 (3) 58 مدافع 6.8
ادگار پریب 2 (0) 2 36 11 (5) 90 هافبک 6.3
مارک اشتندرا 2 (0) 0 34 12 (4) 70 هافبک 6.1
سدریک تویشرت 2 (0) 1 25 8 (2) 67 مهاجم 6.2
ماروین دوکش 2 (0) 0 35 5 (1) 90 مهاجم 6.2
Hendrik Weydandt 4 (1) 1 31 18 (9) 90 مهاجم 7.7
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 13 3 (2) 20 هافبک 6.4
ماروین باکالوتز 2 (0) 1 14 10 (6) 32 هافبک 6.5
Emil Hansson 0 (0) 1 8 5 (1) 23 هافبک 6.3
Martin Fraisl 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.1
Leart Paqarda 0 (0) 4 35 9 (5) 90 مدافع 7
الکساندر ژیروف 0 (0) 0 50 10 (6) 90 مدافع 6.9
Gerrit Nauber 0 (0) 2 36 10 (5) 90 مدافع 7
دنیس دیکمایر 0 (0) 2 31 6 (3) 90 مدافع 7.2
دنیس لینسمایر 1 (1) 1 32 8 (6) 90 هافبک 7.4
Marlon Frey 0 (0) 0 39 10 (3) 90 هافبک 6.9
Julius Biada 5 (1) 4 28 15 (9) 79 هافبک 7.3
روریک گیسلاسون 3 (0) 1 28 20 (8) 89 هافبک 6.4
Kevin Behrens 2 (1) 0 33 24 (11) 90 هافبک 6.8
Philip Türpitz 4 (2) 0 18 1 (1) 60 مهاجم 6.7
Mario Engels 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Robin Scheu 0 (0) 0 5 2 (0) 11 هافبک 6.2
عزیز بوهدوز 2 (1) 0 12 13 (8) 30 مهاجم 7.5
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل اسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
جولین کارب 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.6
Josip Elez 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
Marcel Franke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
میئیکو آلبورنوس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
دنیس آئوگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
ادگار پریب 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
مارک اشتندرا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.1
سدریک تویشرت 2 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ماروین دوکش 2 (0) 2 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.2
Hendrik Weydandt 4 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.7
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
ماروین باکالوتز 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
Emil Hansson 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
Martin Fraisl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Leart Paqarda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
الکساندر ژیروف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
Gerrit Nauber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
دنیس دیکمایر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
دنیس لینسمایر 1 (1) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.4
Marlon Frey 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.9
Julius Biada 5 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
روریک گیسلاسون 3 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.4
Kevin Behrens 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
Philip Türpitz 4 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
Mario Engels 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Scheu 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
عزیز بوهدوز 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.5
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل اسر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
جولین کارب 2 0 2 1 0 مدافع 7.6
Josip Elez 3 1 1 0 0 مدافع 7
Marcel Franke 1 1 0 4 0 مدافع 6.6
میئیکو آلبورنوس 2 3 4 1 0 مدافع 7.1
دنیس آئوگو 0 2 1 3 0 مدافع 6.8
ادگار پریب 0 1 2 3 0 هافبک 6.3
مارک اشتندرا 0 0 0 1 0 هافبک 6.1
سدریک تویشرت 0 0 1 1 0 مهاجم 6.2
ماروین دوکش 3 0 0 0 0 مهاجم 6.2
Hendrik Weydandt 0 1 1 1 0 مهاجم 7.7
گنکی هاراگوچی 0 0 0 0 0 هافبک 6.4
ماروین باکالوتز 2 1 1 2 0 هافبک 6.5
Emil Hansson 0 0 1 0 0 هافبک 6.3
Martin Fraisl 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Leart Paqarda 3 0 4 0 0 مدافع 7
الکساندر ژیروف 3 3 0 2 0 مدافع 6.9
Gerrit Nauber 3 4 2 1 0 مدافع 7
دنیس دیکمایر 2 0 2 0 0 مدافع 7.2
دنیس لینسمایر 2 0 1 0 0 هافبک 7.4
Marlon Frey 3 3 0 1 0 هافبک 6.9
Julius Biada 0 0 4 1 0 هافبک 7.3
روریک گیسلاسون 1 1 1 2 0 هافبک 6.4
Kevin Behrens 0 0 0 3 0 هافبک 6.8
Philip Türpitz 0 0 0 0 0 مهاجم 6.7
Mario Engels 0 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Scheu 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
عزیز بوهدوز 1 0 0 0 0 مهاجم 7.5
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل اسر 37 (27) 73% 0 0 20 (10) 0 دروازه‌بان 7.5
جولین کارب 39 (30) 76% 3 2 3 (1) 2 مدافع 7.6
Josip Elez 73 (58) 80% 0 0 14 (6) 0 مدافع 7
Marcel Franke 63 (52) 83% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.6
میئیکو آلبورنوس 48 (32) 66% 2 6 6 (2) 0 مدافع 7.1
دنیس آئوگو 25 (21) 84% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.8
ادگار پریب 36 (25) 69% 0 3 3 (0) 0 هافبک 6.3
مارک اشتندرا 34 (20) 58% 1 0 3 (0) 0 هافبک 6.1
سدریک تویشرت 25 (19) 76% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.2
ماروین دوکش 35 (23) 65% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
Hendrik Weydandt 31 (20) 64% 2 1 2 (1) 0 مهاجم 7.7
گنکی هاراگوچی 13 (10) 76% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
ماروین باکالوتز 14 (11) 78% 0 1 2 (1) 0 هافبک 6.5
Emil Hansson 8 (6) 75% 1 3 2 (1) 0 هافبک 6.3
Martin Fraisl 30 (15) 50% 0 0 21 (6) 0 دروازه‌بان 6.1
Leart Paqarda 35 (25) 71% 3 8 6 (4) 0 مدافع 7
الکساندر ژیروف 50 (37) 74% 0 0 12 (5) 0 مدافع 6.9
Gerrit Nauber 36 (25) 69% 0 0 12 (6) 0 مدافع 7
دنیس دیکمایر 31 (20) 64% 3 9 7 (2) 0 مدافع 7.2
دنیس لینسمایر 32 (27) 84% 3 0 2 (1) 1 هافبک 7.4
Marlon Frey 39 (33) 84% 0 1 6 (4) 0 هافبک 6.9
Julius Biada 28 (21) 75% 3 1 1 (1) 0 هافبک 7.3
روریک گیسلاسون 28 (15) 53% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.4
Kevin Behrens 33 (25) 75% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.8
Philip Türpitz 18 (17) 94% 0 3 1 (1) 0 مهاجم 6.7
Mario Engels 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Robin Scheu 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
عزیز بوهدوز 12 (8) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11