فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Martin Fraisl 0 (0) 0 19 3 (1) 90 دروازه‌بان 6.63
Leart Paqarada 0 (0) 2 56 8 (4) 90 مدافع 7.58
الکساندر ژیروف 2 (0) 1 55 7 (4) 90 مدافع 6.4
Gerrit Nauber 0 (0) 2 38 4 (3) 90 مدافع 6.8
دنیس دیکمایر 1 (1) 0 17 9 (3) 90 مدافع 6.77
دنیس لینسمایر 0 (0) 2 26 12 (9) 90 هافبک 6.21
Emanuel Taffertshofer 1 (0) 2 30 8 (3) 82 هافبک 6.26
Erik Zenga 3 (2) 3 29 16 (11) 90 هافبک 7.06
Kevin Behrens 5 (3) 1 36 21 (16) 90 مهاجم 9.05
Julius Biada 5 (1) 1 30 11 (6) 87 مهاجم 6.59
عزیز بوحدوز 2 (1) 3 29 10 (5) 90 مهاجم 7.84
Philip Türpitz 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 6.2
Robin Scheu 1 (1) 0 8 1 (0) 8 هافبک 6.39
Martin Mannel 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.9
Fabian Kalig 1 (0) 2 39 3 (3) 90 مدافع 6.96
Sören Gonther 0 (0) 0 26 4 (1) 90 مدافع 6.45
Marko Mihojević 0 (0) 1 36 15 (3) 90 مدافع 6.42
Calogero Rizzuto 2 (0) 3 10 7 (5) 51 مدافع 6.64
Jan Hochscheidt 4 (1) 2 17 9 (5) 89 هافبک 7.29
Philipp Riese 0 (0) 1 29 8 (3) 90 هافبک 6.63
Clemens Fandrich 0 (0) 0 28 9 (3) 90 هافبک 6.33
Tom Baumgart 0 (0) 1 27 8 (4) 90 هافبک 6.31
Dimitrij Nazarov 2 (2) 3 22 11 (5) 70 هافبک 6.95
Pascal Testroet 3 (2) 0 30 21 (6) 90 مهاجم 7.25
Dennis Kempe 0 (0) 3 16 11 (6) 39 مدافع 6.72
Christoph Daferner 0 (0) 0 4 1 (0) 1 مهاجم 0
Philipp Zulechner 0 (0) 1 4 3 (1) 20 مهاجم 6.35
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Martin Fraisl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.63
Leart Paqarada 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.58
الکساندر ژیروف 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.4
Gerrit Nauber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
دنیس دیکمایر 1 (1) 4 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
دنیس لینسمایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
Emanuel Taffertshofer 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
Erik Zenga 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.06
Kevin Behrens 5 (3) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 9.05
Julius Biada 5 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
عزیز بوحدوز 2 (1) 3 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.84
Philip Türpitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Robin Scheu 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
Martin Mannel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.9
Fabian Kalig 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
Sören Gonther 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
Marko Mihojević 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
Calogero Rizzuto 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.64
Jan Hochscheidt 4 (1) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.29
Philipp Riese 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.63
Clemens Fandrich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
Tom Baumgart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
Dimitrij Nazarov 2 (2) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.95
Pascal Testroet 3 (2) 3 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.25
Dennis Kempe 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
Christoph Daferner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Philipp Zulechner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Martin Fraisl 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.63
Leart Paqarada 2 0 2 0 0 مدافع 7.58
الکساندر ژیروف 5 1 1 1 0 مدافع 6.4
Gerrit Nauber 4 3 2 1 0 مدافع 6.8
دنیس دیکمایر 0 2 0 1 0 مدافع 6.77
دنیس لینسمایر 4 0 2 3 1 هافبک 6.21
Emanuel Taffertshofer 2 1 2 1 0 هافبک 6.26
Erik Zenga 1 0 3 1 0 هافبک 7.06
Kevin Behrens 1 0 1 1 0 مهاجم 9.05
Julius Biada 0 1 1 2 0 مهاجم 6.59
عزیز بوحدوز 2 0 3 0 0 مهاجم 7.84
Philip Türpitz 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
Robin Scheu 0 0 0 0 0 هافبک 6.39
Martin Mannel 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.9
Fabian Kalig 9 1 2 0 0 مدافع 6.96
Sören Gonther 4 3 0 1 0 مدافع 6.45
Marko Mihojević 4 3 1 5 0 مدافع 6.42
Calogero Rizzuto 1 0 3 2 0 مدافع 6.64
Jan Hochscheidt 0 0 2 0 0 هافبک 7.29
Philipp Riese 5 1 1 2 0 هافبک 6.63
Clemens Fandrich 0 1 0 2 0 هافبک 6.33
Tom Baumgart 5 0 1 1 0 هافبک 6.31
Dimitrij Nazarov 1 1 3 1 0 هافبک 6.95
Pascal Testroet 2 0 0 0 0 مهاجم 7.25
Dennis Kempe 1 1 3 2 0 مدافع 6.72
Christoph Daferner 2 0 0 1 0 مهاجم 0
Philipp Zulechner 0 1 1 0 0 مهاجم 6.35
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Martin Fraisl 19 (13) 68% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 6.63
Leart Paqarada 56 (40) 71% 4 20 10 (5) 0 مدافع 7.58
الکساندر ژیروف 55 (44) 80% 0 0 11 (4) 0 مدافع 6.4
Gerrit Nauber 38 (33) 86% 2 0 3 (0) 0 مدافع 6.8
دنیس دیکمایر 17 (12) 70% 2 9 5 (3) 0 مدافع 6.77
دنیس لینسمایر 26 (18) 69% 0 0 6 (1) 0 هافبک 6.21
Emanuel Taffertshofer 30 (21) 70% 0 1 7 (1) 0 هافبک 6.26
Erik Zenga 29 (24) 82% 0 1 2 (1) 0 هافبک 7.06
Kevin Behrens 36 (24) 66% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 9.05
Julius Biada 30 (19) 63% 1 2 1 (0) 0 مهاجم 6.59
عزیز بوحدوز 29 (20) 69% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 7.84
Philip Türpitz 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.2
Robin Scheu 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.39
Martin Mannel 21 (11) 52% 0 0 13 (4) 0 دروازه‌بان 7.9
Fabian Kalig 39 (34) 87% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.96
Sören Gonther 26 (25) 96% 0 0 4 (4) 0 مدافع 6.45
Marko Mihojević 36 (33) 91% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.42
Calogero Rizzuto 10 (6) 60% 1 2 3 (1) 0 مدافع 6.64
Jan Hochscheidt 17 (11) 64% 3 9 2 (2) 0 هافبک 7.29
Philipp Riese 29 (25) 86% 0 1 2 (2) 0 هافبک 6.63
Clemens Fandrich 28 (20) 71% 0 3 3 (1) 0 هافبک 6.33
Tom Baumgart 27 (16) 59% 0 5 6 (1) 0 هافبک 6.31
Dimitrij Nazarov 22 (19) 86% 0 1 3 (3) 0 هافبک 6.95
Pascal Testroet 30 (23) 76% 3 2 1 (1) 0 مهاجم 7.25
Dennis Kempe 16 (13) 81% 0 4 4 (3) 0 مدافع 6.72
Christoph Daferner 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Philipp Zulechner 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11