فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۵:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.69
تیم هندورکر 0 (0) 1 17 5 (1) 88 مدافع 6.71
Asger Sorensen 1 (0) 1 83 7 (4) 90 مدافع 6.44
گرگ مارگرایتر 2 (0) 3 90 10 (9) 90 مدافع 7.32
الیور زورگ 0 (0) 4 24 11 (6) 90 مدافع 6.76
لوکاس جاگر 2 (0) 2 37 4 (4) 90 هافبک 7.4
یوهانس گایز 2 (1) 3 30 7 (4) 70 هافبک 7.33
هانو بیرنس 4 (2) 3 47 13 (9) 90 هافبک 8.16
رابین هک 8 (2) 1 26 17 (3) 90 مهاجم 6.77
Nikola Dovedan 3 (2) 1 12 13 (4) 84 مهاجم 6.61
میشائیل فری 1 (0) 1 33 19 (5) 90 مهاجم 6.56
سباستین کرک 0 (0) 0 4 0 (0) 9 مهاجم 6.49
ایوری مدیروس 0 (0) 0 3 3 (1) 20 مهاجم 6.22
انریکو والنتینی 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مدافع 0
Robin Himmelmann 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.71
Matthew Penney 0 (0) 2 41 16 (9) 90 هافبک 7.16
Daniel Buballa 0 (0) 2 58 7 (5) 90 مدافع 7
Sebastian Ohlsson 0 (0) 4 31 9 (7) 90 مدافع 7.08
Finn Ole Becker 0 (0) 2 60 15 (7) 89 هافبک 7.16
Marvin Knoll 2 (0) 0 26 4 (1) 90 هافبک 6.59
Waldemar Sobota 0 (0) 2 32 6 (2) 87 هافبک 6.77
Mats Møller Dæhli 1 (0) 2 36 10 (8) 90 هافبک 6.96
Ryo Miyaichi 3 (0) 3 21 11 (9) 90 مهاجم 7.14
ویکتور گوکرش 2 (1) 0 20 13 (1) 71 مهاجم 6.76
Leo Østigård 0 (0) 0 54 12 (8) 90 مدافع 0
Florian-Horst Carstens 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
کریستوفر بوچمن 0 (0) 0 1 0 (0) 3 هافبک 0
Boris Tashchy 1 (1) 1 0 7 (2) 19 مهاجم 6.44
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
تیم هندورکر 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
Asger Sorensen 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
گرگ مارگرایتر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.32
الیور زورگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.76
لوکاس جاگر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.4
یوهانس گایز 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.33
هانو بیرنس 4 (2) 3 (2) 1 0 0 0 هافبک 8.16
رابین هک 8 (2) 5 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
Nikola Dovedan 3 (2) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
میشائیل فری 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
ایوری مدیروس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
انریکو والنتینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robin Himmelmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.71
Matthew Penney 0 (0) 7 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.16
Daniel Buballa 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
Sebastian Ohlsson 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.08
Finn Ole Becker 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.16
Marvin Knoll 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.59
Waldemar Sobota 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.77
Mats Møller Dæhli 1 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.96
Ryo Miyaichi 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.14
ویکتور گوکرش 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.76
Leo Østigård 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Florian-Horst Carstens 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستوفر بوچمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Boris Tashchy 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کریستین ماتینیا 4 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
تیم هندورکر 2 1 1 1 0 مدافع 6.71
Asger Sorensen 1 1 1 1 0 مدافع 6.44
گرگ مارگرایتر 2 0 3 1 0 مدافع 7.32
الیور زورگ 0 0 4 1 0 مدافع 6.76
لوکاس جاگر 0 6 2 0 0 هافبک 7.4
یوهانس گایز 0 2 3 2 0 هافبک 7.33
هانو بیرنس 0 0 3 0 0 هافبک 8.16
رابین هک 0 1 1 1 0 مهاجم 6.77
Nikola Dovedan 0 0 1 0 0 مهاجم 6.61
میشائیل فری 0 0 1 5 0 مهاجم 6.56
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.49
ایوری مدیروس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.22
انریکو والنتینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robin Himmelmann 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.71
Matthew Penney 4 5 2 1 0 هافبک 7.16
Daniel Buballa 3 4 2 0 0 مدافع 7
Sebastian Ohlsson 3 2 4 2 0 مدافع 7.08
Finn Ole Becker 0 4 2 1 0 هافبک 7.16
Marvin Knoll 0 3 0 1 0 هافبک 6.59
Waldemar Sobota 0 2 2 1 0 هافبک 6.77
Mats Møller Dæhli 0 0 2 0 0 هافبک 6.96
Ryo Miyaichi 0 1 3 0 0 مهاجم 7.14
ویکتور گوکرش 0 0 0 2 0 مهاجم 6.76
Leo Østigård 8 2 0 1 0 مدافع 0
Florian-Horst Carstens 0 1 0 0 0 مدافع 0
کریستوفر بوچمن 0 0 0 0 0 هافبک 0
Boris Tashchy 0 0 1 0 0 مهاجم 6.44
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کریستین ماتینیا 37 (26) 70% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 6.69
تیم هندورکر 17 (14) 82% 1 8 2 (2) 0 مدافع 6.71
Asger Sorensen 83 (63) 76% 0 0 21 (12) 0 مدافع 6.44
گرگ مارگرایتر 90 (71) 79% 0 0 19 (12) 0 مدافع 7.32
الیور زورگ 24 (17) 70% 2 1 7 (4) 0 مدافع 6.76
لوکاس جاگر 37 (31) 83% 2 0 1 (0) 0 هافبک 7.4
یوهانس گایز 30 (20) 66% 3 6 12 (5) 0 هافبک 7.33
هانو بیرنس 47 (35) 74% 3 0 1 (1) 0 هافبک 8.16
رابین هک 26 (23) 88% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 6.77
Nikola Dovedan 12 (5) 41% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.61
میشائیل فری 33 (23) 69% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 6.56
سباستین کرک 4 (3) 75% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.49
ایوری مدیروس 3 (1) 33% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.22
انریکو والنتینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robin Himmelmann 33 (22) 66% 0 0 19 (8) 0 دروازه‌بان 7.71
Matthew Penney 41 (24) 58% 0 1 8 (1) 0 هافبک 7.16
Daniel Buballa 58 (54) 93% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7
Sebastian Ohlsson 31 (18) 58% 1 3 6 (1) 0 مدافع 7.08
Finn Ole Becker 60 (51) 85% 2 0 4 (1) 0 هافبک 7.16
Marvin Knoll 26 (20) 76% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.59
Waldemar Sobota 32 (23) 71% 1 1 5 (2) 0 هافبک 6.77
Mats Møller Dæhli 36 (30) 83% 0 2 4 (3) 0 هافبک 6.96
Ryo Miyaichi 21 (13) 61% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 7.14
ویکتور گوکرش 20 (17) 85% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.76
Leo Østigård 54 (39) 72% 0 0 13 (5) 0 مدافع 0
Florian-Horst Carstens 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کریستوفر بوچمن 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Boris Tashchy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.44
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11