فوتبــال 11

یکشنبه، 05 آبان 1398 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Andreas Lukse 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.79
لوکاس مول 1 (0) 1 30 11 (4) 90 مدافع 6.77
پاتریک اراس 0 (0) 0 30 9 (5) 90 هافبک 6.59
الیور زورگ 0 (0) 5 36 17 (11) 90 مدافع 7.61
لوکاس جاگر 1 (0) 2 38 7 (4) 90 هافبک 6.74
یوهانس گایز 3 (0) 0 49 6 (3) 81 هافبک 7.88
هانو بیرنس 1 (1) 5 39 16 (9) 90 هافبک 7.8
رابین هک 2 (0) 2 35 20 (8) 90 مهاجم 6.63
Nikola Dovedan 1 (0) 2 29 15 (5) 89 مهاجم 6.43
میشائیل فری 3 (0) 2 32 26 (16) 69 مهاجم 7.38
انریکو والنتینی 2 (1) 2 42 7 (6) 90 مدافع 7.39
Adam Gnezda Cerin 0 (0) 2 3 6 (3) 9 هافبک 6.27
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 16 7 (5) 21 مهاجم 6.36
الکساندر مایر 2 (1) 0 38 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.42
چیما اوکوروجی 0 (0) 2 25 6 (4) 51 مدافع 7.09
Marcel Correia 0 (0) 5 63 18 (10) 90 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 0 (0) 1 68 10 (2) 90 مدافع 6.53
مکس بزوشکو 1 (0) 1 48 8 (3) 90 هافبک 6.87
Benedikt Gimber 1 (0) 2 35 28 (14) 90 هافبک 6.68
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 14 5 (0) 67 مهاجم 5.91
Marco Gruttner 3 (0) 2 13 12 (7) 90 مهاجم 6.9
Sebastian Stolze 2 (0) 0 20 14 (5) 90 مهاجم 6.38
Nicolas Wahling 1 (0) 3 30 11 (4) 80 مهاجم 6.68
Andreas Albers 1 (0) 0 16 13 (6) 90 مهاجم 6.5
Alexander Nandzik 0 (0) 4 15 7 (4) 39 مدافع 6.73
Florian Heister 0 (0) 0 4 5 (3) 10 مهاجم 6.62
Jan-Marc Schneider 4 (3) 0 12 8 (4) 23 مهاجم 7.75
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Andreas Lukse 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.79
لوکاس مول 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.77
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.59
الیور زورگ 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.61
لوکاس جاگر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.74
یوهانس گایز 3 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.88
هانو بیرنس 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 7.8
رابین هک 2 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.63
Nikola Dovedan 1 (0) 5 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
میشائیل فری 3 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.38
انریکو والنتینی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
Adam Gnezda Cerin 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
الکساندر مایر 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 دروازه‌بان 7.42
چیما اوکوروجی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.09
Marcel Correia 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.53
مکس بزوشکو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.87
Benedikt Gimber 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.68
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.91
Marco Gruttner 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
Sebastian Stolze 2 (0) 4 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.38
Nicolas Wahling 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.68
Andreas Albers 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
Alexander Nandzik 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
Florian Heister 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
Jan-Marc Schneider 4 (3) 6 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.75
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Andreas Lukse 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.79
لوکاس مول 4 3 1 1 0 مدافع 6.77
پاتریک اراس 7 0 0 1 0 هافبک 6.59
الیور زورگ 2 4 5 1 0 مدافع 7.61
لوکاس جاگر 1 1 2 1 0 هافبک 6.74
یوهانس گایز 2 1 0 1 0 هافبک 7.88
هانو بیرنس 0 2 5 1 0 هافبک 7.8
رابین هک 0 0 2 0 0 مهاجم 6.63
Nikola Dovedan 0 0 2 1 0 مهاجم 6.43
میشائیل فری 0 0 2 3 0 مهاجم 7.38
انریکو والنتینی 4 3 2 0 0 مدافع 7.39
Adam Gnezda Cerin 0 0 2 1 0 هافبک 6.27
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 0 0 0 0 مهاجم 6.36
الکساندر مایر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.42
چیما اوکوروجی 0 2 2 0 0 مدافع 7.09
Marcel Correia 4 1 5 1 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 3 2 1 1 0 مدافع 6.53
مکس بزوشکو 1 1 1 0 0 هافبک 6.87
Benedikt Gimber 2 1 2 4 0 هافبک 6.68
فدریکو پالاسیوس 0 0 0 1 0 مهاجم 5.91
Marco Gruttner 2 0 2 0 0 مهاجم 6.9
Sebastian Stolze 1 0 0 2 0 مهاجم 6.38
Nicolas Wahling 1 1 3 3 0 مهاجم 6.68
Andreas Albers 1 0 0 1 0 مهاجم 6.5
Alexander Nandzik 1 0 4 0 0 مدافع 6.73
Florian Heister 0 2 0 0 0 مهاجم 6.62
Jan-Marc Schneider 0 1 0 0 0 مهاجم 7.75
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Andreas Lukse 38 (21) 55% 0 0 32 (15) 0 دروازه‌بان 6.79
لوکاس مول 30 (21) 70% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.77
پاتریک اراس 30 (24) 80% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.59
الیور زورگ 36 (22) 61% 1 2 10 (3) 0 مدافع 7.61
لوکاس جاگر 38 (32) 84% 0 0 7 (5) 0 هافبک 6.74
یوهانس گایز 49 (35) 72% 3 8 11 (6) 1 هافبک 7.88
هانو بیرنس 39 (29) 74% 1 0 3 (1) 0 هافبک 7.8
رابین هک 35 (28) 80% 3 2 2 (1) 0 مهاجم 6.63
Nikola Dovedan 29 (21) 72% 1 0 7 (6) 0 مهاجم 6.43
میشائیل فری 32 (23) 71% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 7.38
انریکو والنتینی 42 (31) 73% 2 5 9 (4) 0 مدافع 7.39
Adam Gnezda Cerin 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.27
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 16 (11) 68% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
الکساندر مایر 38 (33) 86% 1 0 10 (5) 1 دروازه‌بان 7.42
چیما اوکوروجی 25 (15) 60% 1 2 4 (1) 1 مدافع 7.09
Marcel Correia 63 (55) 87% 0 0 12 (7) 0 مدافع 7.1
Sebastian Nachreiner 68 (54) 79% 1 1 11 (3) 0 مدافع 6.53
مکس بزوشکو 48 (38) 80% 4 5 5 (2) 0 هافبک 6.87
Benedikt Gimber 35 (18) 51% 1 1 5 (1) 0 هافبک 6.68
فدریکو پالاسیوس 14 (11) 78% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 5.91
Marco Gruttner 13 (5) 38% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.9
Sebastian Stolze 20 (11) 55% 2 3 3 (1) 0 مهاجم 6.38
Nicolas Wahling 30 (18) 60% 1 5 7 (1) 0 مهاجم 6.68
Andreas Albers 16 (8) 50% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.5
Alexander Nandzik 15 (10) 66% 1 2 3 (0) 0 مدافع 6.73
Florian Heister 4 (2) 50% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.62
Jan-Marc Schneider 12 (7) 58% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.75
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11