فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.43
تیم لایبولد 1 (0) 0 38 6 (3) 90 مدافع 6.47
گیدیون یونگ 0 (0) 0 27 5 (2) 90 مدافع 6.49
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 3 29 7 (5) 90 مدافع 6.8
Josha Vagnoman 0 (0) 2 42 9 (2) 90 مدافع 6.37
آدرین فین 2 (2) 1 35 7 (3) 90 هافبک 7.66
Sonny Kittel 3 (2) 2 25 7 (2) 90 مهاجم 8.53
Jeremy Dudziak 0 (0) 3 13 12 (9) 77 هافبک 7.21
باکری جاتا 3 (1) 4 34 19 (10) 90 مهاجم 8.35
مارتین هارنیک 3 (1) 0 24 10 (3) 81 مهاجم 7.3
Christoph Moritz 0 (0) 0 27 3 (2) 73 هافبک 6.92
Lukas Hinterseer 1 (0) 0 1 4 (2) 9 مهاجم 6.48
تیمو لتچرت 0 (0) 1 2 1 (1) 17 مدافع 6.65
David Kinsombi 1 (0) 0 5 2 (1) 13 هافبک 6.67
گرگور کوبل 0 (0) 0 49 0 (0) 90 دروازه‌بان 4.94
امیلیانو اینسوا 0 (0) 4 32 5 (4) 45 مدافع 6.34
مارک الیور کمپف 2 (0) 1 94 10 (3) 90 مدافع 6.81
پاسکال اشتنزل 0 (0) 2 95 3 (2) 90 مدافع 6.07
Atakan Karazor 0 (0) 5 72 17 (9) 90 هافبک 6.47
اورل مانگالا 0 (0) 2 28 12 (7) 65 هافبک 6.27
Philipp Förster 1 (0) 0 26 8 (3) 90 هافبک 6.34
نیکولاس گونزالس 5 (2) 0 20 7 (7) 90 مهاجم 7.47
ماکسیم آووجیا 0 (0) 1 82 7 (5) 90 مدافع 4.95
فیلیپ کلمنت 4 (1) 0 48 6 (2) 90 هافبک 6.43
Silas Wamangituka 2 (2) 1 17 12 (5) 90 مهاجم 7.42
گونزالو کاسترو 0 (0) 0 39 5 (0) 45 هافبک 6.51
ماریو گومز 0 (0) 0 2 0 (0) 25 مهاجم 6.09
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.43
تیم لایبولد 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.47
گیدیون یونگ 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
Josha Vagnoman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
آدرین فین 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.66
Sonny Kittel 3 (2) 1 (0) 2 0 0 0 مهاجم 8.53
Jeremy Dudziak 0 (0) 4 (2) 0 0 1 0 هافبک 7.21
باکری جاتا 3 (1) 4 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8.35
مارتین هارنیک 3 (1) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.3
Christoph Moritz 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.92
Lukas Hinterseer 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
تیمو لتچرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.65
David Kinsombi 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.67
گرگور کوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 4.94
امیلیانو اینسوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.34
مارک الیور کمپف 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.81
پاسکال اشتنزل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.07
Atakan Karazor 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.47
اورل مانگالا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.27
Philipp Förster 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.34
نیکولاس گونزالس 5 (2) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.47
ماکسیم آووجیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.95
فیلیپ کلمنت 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.43
Silas Wamangituka 2 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.42
گونزالو کاسترو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.51
ماریو گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Daniel Fernandes 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.43
تیم لایبولد 2 1 0 0 0 مدافع 6.47
گیدیون یونگ 2 1 0 1 0 مدافع 6.49
ریک فان‌درونگلن 2 1 3 0 0 مدافع 6.8
Josha Vagnoman 2 1 2 2 0 مدافع 6.37
آدرین فین 1 2 1 3 0 هافبک 7.66
Sonny Kittel 0 0 2 2 0 مهاجم 8.53
Jeremy Dudziak 0 0 3 0 0 هافبک 7.21
باکری جاتا 2 0 4 3 0 مهاجم 8.35
مارتین هارنیک 0 0 0 0 0 مهاجم 7.3
Christoph Moritz 0 1 0 0 0 هافبک 6.92
Lukas Hinterseer 0 0 0 1 0 مهاجم 6.48
تیمو لتچرت 3 0 1 0 0 مدافع 6.65
David Kinsombi 0 0 0 0 0 هافبک 6.67
گرگور کوبل 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 4.94
امیلیانو اینسوا 0 0 4 1 0 مدافع 6.34
مارک الیور کمپف 2 3 1 2 0 مدافع 6.81
پاسکال اشتنزل 0 1 2 0 0 مدافع 6.07
Atakan Karazor 0 0 5 4 0 هافبک 6.47
اورل مانگالا 0 0 2 0 0 هافبک 6.27
Philipp Förster 0 2 0 3 0 هافبک 6.34
نیکولاس گونزالس 0 0 0 1 0 مهاجم 7.47
ماکسیم آووجیا 1 1 1 1 1 مدافع 4.95
فیلیپ کلمنت 0 0 0 1 0 هافبک 6.43
Silas Wamangituka 0 0 1 1 0 مهاجم 7.42
گونزالو کاسترو 1 0 0 1 0 هافبک 6.51
ماریو گومز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.09
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Daniel Fernandes 29 (15) 51% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 6.43
تیم لایبولد 38 (26) 68% 0 4 6 (4) 0 مدافع 6.47
گیدیون یونگ 27 (21) 77% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.49
ریک فان‌درونگلن 29 (25) 86% 0 0 8 (4) 0 مدافع 6.8
Josha Vagnoman 42 (35) 83% 1 0 3 (1) 0 مدافع 6.37
آدرین فین 35 (30) 85% 1 0 3 (2) 0 هافبک 7.66
Sonny Kittel 25 (19) 76% 2 5 3 (0) 0 مهاجم 8.53
Jeremy Dudziak 13 (9) 69% 0 1 0 (0) 0 هافبک 7.21
باکری جاتا 34 (23) 67% 2 3 2 (1) 1 مهاجم 8.35
مارتین هارنیک 24 (20) 83% 1 0 5 (5) 0 مهاجم 7.3
Christoph Moritz 27 (23) 85% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.92
Lukas Hinterseer 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
تیمو لتچرت 2 (1) 50% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.65
David Kinsombi 5 (4) 80% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.67
گرگور کوبل 49 (48) 98% 0 0 4 (3) 0 دروازه‌بان 4.94
امیلیانو اینسوا 32 (27) 84% 1 3 2 (0) 0 مدافع 6.34
مارک الیور کمپف 94 (82) 87% 1 0 12 (10) 1 مدافع 6.81
پاسکال اشتنزل 95 (91) 96% 1 3 8 (7) 0 مدافع 6.07
Atakan Karazor 72 (63) 87% 1 0 5 (3) 0 هافبک 6.47
اورل مانگالا 28 (23) 82% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.27
Philipp Förster 26 (20) 76% 2 2 0 (0) 0 هافبک 6.34
نیکولاس گونزالس 20 (14) 70% 0 2 3 (1) 0 مهاجم 7.47
ماکسیم آووجیا 82 (78) 95% 1 0 1 (1) 0 مدافع 4.95
فیلیپ کلمنت 48 (38) 80% 4 5 4 (0) 0 هافبک 6.43
Silas Wamangituka 17 (11) 64% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.42
گونزالو کاسترو 39 (34) 87% 3 3 2 (1) 1 هافبک 6.51
ماریو گومز 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11