فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Benjamin Uphoff 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.11
Damian Rossbach 0 (0) 0 38 17 (8) 90 مدافع 5.69
Daniel Gordon 3 (2) 1 42 12 (8) 90 مدافع 8.61
David Pisot 0 (0) 0 38 4 (2) 90 مدافع 6.29
Marco Thiede 0 (0) 1 29 5 (3) 89 مدافع 6.61
Alexander Groiss 2 (0) 3 39 7 (5) 70 هافبک 6.42
Marc Lorenz 1 (0) 0 33 11 (5) 90 هافبک 6.84
Marvin Wanitzek 3 (2) 0 35 9 (4) 90 هافبک 8.27
Manuel Stiefler 1 (0) 2 20 16 (8) 90 هافبک 6.97
Kyoung-Rok Choi 4 (1) 0 26 11 (6) 89 مهاجم 7.01
Philipp Hofmann 5 (2) 1 19 19 (11) 90 مهاجم 6.8
Christoph Kobald 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
Marvin Pourie 0 (0) 0 3 9 (5) 20 مهاجم 6.71
Anton Fink 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 30 1 (1) 89 دروازه‌بان 5.38
جولین کارب 0 (0) 2 39 8 (3) 90 مدافع 6.81
Josip Elez 0 (0) 1 44 10 (2) 90 مدافع 6.17
Marcel Franke 0 (0) 3 60 13 (7) 90 مدافع 6.46
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 2 47 10 (7) 90 مدافع 6.83
والدیمار آنتون 0 (0) 1 28 11 (4) 90 مدافع 6.29
ادگار پریب 1 (0) 3 26 12 (5) 90 هافبک 6.36
مارک اشتندرا 1 (1) 1 27 14 (6) 70 هافبک 6.71
سدریک تویشرت 1 (1) 0 15 9 (5) 86 مهاجم 7.27
ماروین دوکش 3 (2) 0 24 5 (1) 89 مهاجم 7.37
Hendrik Weydandt 6 (3) 0 28 24 (14) 90 مهاجم 8.73
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 10 2 (0) 20 مهاجم 6.08
ماروین باکالوتز 0 (0) 0 5 1 (0) 13 هافبک 6.28
Emil Hansson 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Benjamin Uphoff 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.11
Damian Rossbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.69
Daniel Gordon 3 (2) 2 (2) 2 0 0 0 مدافع 8.61
David Pisot 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.29
Marco Thiede 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.61
Alexander Groiss 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.42
Marc Lorenz 1 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.84
Marvin Wanitzek 3 (2) 3 (2) 1 1 0 0 هافبک 8.27
Manuel Stiefler 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.97
Kyoung-Rok Choi 4 (1) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.01
Philipp Hofmann 5 (2) 2 (2) 0 0 0 2 مهاجم 6.8
Christoph Kobald 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Pourie 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
Anton Fink 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.38
جولین کارب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
Josip Elez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.17
Marcel Franke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.83
والدیمار آنتون 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.29
ادگار پریب 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
مارک اشتندرا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
سدریک تویشرت 1 (1) 4 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.27
ماروین دوکش 3 (2) 0 (0) 1 0 1 0 مهاجم 7.37
Hendrik Weydandt 6 (3) 2 (2) 2 0 0 1 مهاجم 8.73
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.08
ماروین باکالوتز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
Emil Hansson 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Benjamin Uphoff 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.11
Damian Rossbach 1 1 0 3 1 مدافع 5.69
Daniel Gordon 7 3 1 1 0 مدافع 8.61
David Pisot 4 0 0 2 0 مدافع 6.29
Marco Thiede 2 2 1 1 0 مدافع 6.61
Alexander Groiss 0 0 3 1 0 هافبک 6.42
Marc Lorenz 0 0 0 0 0 هافبک 6.84
Marvin Wanitzek 1 0 0 2 0 هافبک 8.27
Manuel Stiefler 0 0 2 2 0 هافبک 6.97
Kyoung-Rok Choi 1 0 0 2 0 مهاجم 7.01
Philipp Hofmann 0 2 1 2 0 مهاجم 6.8
Christoph Kobald 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Pourie 0 0 0 0 0 مهاجم 6.71
Anton Fink 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.38
جولین کارب 1 3 2 0 0 مدافع 6.81
Josip Elez 8 1 1 2 0 مدافع 6.17
Marcel Franke 9 2 3 2 1 مدافع 6.46
میئیکو آلبورنوس 6 0 2 2 0 مدافع 6.83
والدیمار آنتون 6 1 1 2 0 مدافع 6.29
ادگار پریب 1 2 3 3 0 هافبک 6.36
مارک اشتندرا 1 1 1 1 0 هافبک 6.71
سدریک تویشرت 0 1 0 0 0 مهاجم 7.27
ماروین دوکش 0 1 0 1 0 مهاجم 7.37
Hendrik Weydandt 4 0 0 4 0 مهاجم 8.73
گنکی هاراگوچی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.08
ماروین باکالوتز 0 0 0 0 0 هافبک 6.28
Emil Hansson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Benjamin Uphoff 23 (15) 65% 0 0 13 (5) 0 دروازه‌بان 6.11
Damian Rossbach 38 (21) 56% 1 4 9 (2) 0 مدافع 5.69
Daniel Gordon 42 (31) 73% 0 0 10 (3) 0 مدافع 8.61
David Pisot 38 (31) 81% 0 1 11 (6) 0 مدافع 6.29
Marco Thiede 29 (21) 72% 1 3 5 (2) 0 مدافع 6.61
Alexander Groiss 39 (27) 69% 0 0 6 (1) 0 هافبک 6.42
Marc Lorenz 33 (23) 69% 2 10 2 (2) 1 هافبک 6.84
Marvin Wanitzek 35 (25) 71% 5 7 8 (4) 2 هافبک 8.27
Manuel Stiefler 20 (12) 60% 2 5 1 (0) 1 هافبک 6.97
Kyoung-Rok Choi 26 (18) 69% 1 3 4 (1) 0 مهاجم 7.01
Philipp Hofmann 19 (9) 47% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.8
Christoph Kobald 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marvin Pourie 3 (2) 66% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 6.71
Anton Fink 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 30 (21) 70% 0 0 11 (4) 0 دروازه‌بان 5.38
جولین کارب 39 (30) 76% 2 4 6 (3) 1 مدافع 6.81
Josip Elez 44 (37) 84% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.17
Marcel Franke 60 (43) 72% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.46
میئیکو آلبورنوس 47 (34) 72% 2 2 3 (1) 0 مدافع 6.83
والدیمار آنتون 28 (20) 71% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.29
ادگار پریب 26 (23) 88% 0 2 1 (1) 0 هافبک 6.36
مارک اشتندرا 27 (17) 63% 1 0 6 (4) 0 هافبک 6.71
سدریک تویشرت 15 (11) 73% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 7.27
ماروین دوکش 24 (19) 79% 0 3 2 (2) 0 مهاجم 7.37
Hendrik Weydandt 28 (16) 57% 2 0 2 (1) 0 مهاجم 8.73
گنکی هاراگوچی 10 (10) 100% 0 2 1 (1) 0 مهاجم 6.08
ماروین باکالوتز 5 (3) 60% 0 2 1 (1) 0 هافبک 6.28
Emil Hansson 0 (0) 0 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11