فوتبــال 11

دوشنبه، 06 آبان 1398 ساعت ۲۳:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Martin Fraisl 0 (0) 0 28 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.24
Leart Paqarada 2 (0) 2 58 5 (2) 90 مدافع 7.11
الکساندر ژیروف 0 (0) 1 78 16 (13) 90 مدافع 7.79
Gerrit Nauber 1 (1) 0 45 3 (1) 90 مدافع 7.37
دنیس دیکمایر 0 (0) 2 32 7 (4) 90 مدافع 7.05
Erik Zenga 1 (0) 0 26 7 (4) 85 هافبک 6.58
Julius Biada 3 (0) 4 47 16 (10) 90 مهاجم 7.04
روریک گیسلاسون 0 (0) 3 39 12 (9) 73 هافبک 7.26
Kevin Behrens 1 (0) 0 34 22 (15) 90 مهاجم 7.26
Ivan Paurevic 0 (0) 0 65 7 (3) 63 هافبک 5.36
Mario Engels 1 (0) 0 9 2 (0) 56 مهاجم 6.32
دنیس لینسمایر 0 (0) 0 4 3 (1) 17 هافبک 6.37
Marlon Frey 2 (0) 0 5 2 (0) 12 هافبک 6.29
Philip Türpitz 0 (0) 1 10 7 (1) 34 هافبک 6.09
Heinz Lindner 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
Sascha Mockenhaupt 1 (0) 0 53 7 (3) 90 مدافع 7.04
Niklas Dams 0 (0) 2 54 11 (5) 90 مدافع 7.31
Michel Niemeyer 1 (0) 1 37 8 (3) 90 مدافع 6.63
Maximilian Dittgen 2 (1) 2 18 10 (4) 90 هافبک 7.05
Sebastian Mrowca 0 (0) 0 26 8 (4) 69 هافبک 6.51
Moritz Kuhn 0 (0) 3 33 11 (6) 90 مدافع 6.82
Manuel Schaffler 0 (0) 0 15 12 (5) 90 مهاجم 6.37
Paterson Chato 2 (0) 1 28 14 (4) 85 هافبک 6.41
Jakov Medic 0 (0) 2 67 7 (5) 90 مدافع 7.24
Tobias Schwede 0 (0) 1 19 12 (3) 80 هافبک 6.36
استفان آیگنر 0 (0) 0 2 0 (0) 10 هافبک 6.26
Jeremias Lorch 1 (0) 0 21 6 (2) 21 هافبک 6.46
تورلس کنول 0 (0) 0 0 4 (2) 12 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Martin Fraisl 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.24
Leart Paqarada 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.11
الکساندر ژیروف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.79
Gerrit Nauber 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.37
دنیس دیکمایر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
Erik Zenga 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.58
Julius Biada 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.04
روریک گیسلاسون 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.26
Kevin Behrens 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.26
Ivan Paurevic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.36
Mario Engels 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
دنیس لینسمایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
Marlon Frey 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
Philip Türpitz 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.09
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
Sascha Mockenhaupt 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
Niklas Dams 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.31
Michel Niemeyer 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.63
Maximilian Dittgen 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.05
Sebastian Mrowca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.51
Moritz Kuhn 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.82
Manuel Schaffler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
Paterson Chato 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.41
Jakov Medic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.24
Tobias Schwede 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
استفان آیگنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
Jeremias Lorch 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.46
تورلس کنول 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Martin Fraisl 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.24
Leart Paqarada 3 1 2 0 0 مدافع 7.11
الکساندر ژیروف 9 2 1 1 0 مدافع 7.79
Gerrit Nauber 4 4 0 1 0 مدافع 7.37
دنیس دیکمایر 0 1 2 0 0 مدافع 7.05
Erik Zenga 0 0 0 1 0 هافبک 6.58
Julius Biada 0 1 4 1 0 مهاجم 7.04
روریک گیسلاسون 2 1 3 1 0 هافبک 7.26
Kevin Behrens 3 0 0 0 0 مهاجم 7.26
Ivan Paurevic 1 0 0 2 0 هافبک 5.36
Mario Engels 0 0 0 1 0 مهاجم 6.32
دنیس لینسمایر 2 1 0 1 0 هافبک 6.37
Marlon Frey 0 0 0 0 0 هافبک 6.29
Philip Türpitz 0 0 1 0 0 هافبک 6.09
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
Sascha Mockenhaupt 10 3 0 0 0 مدافع 7.04
Niklas Dams 3 2 2 2 0 مدافع 7.31
Michel Niemeyer 2 0 1 0 0 مدافع 6.63
Maximilian Dittgen 1 1 2 1 0 هافبک 7.05
Sebastian Mrowca 3 1 0 1 0 هافبک 6.51
Moritz Kuhn 1 0 3 0 0 مدافع 6.82
Manuel Schaffler 2 0 0 1 0 مهاجم 6.37
Paterson Chato 1 2 1 3 0 هافبک 6.41
Jakov Medic 2 3 2 0 0 مدافع 7.24
Tobias Schwede 0 1 1 4 0 هافبک 6.36
استفان آیگنر 0 0 0 0 0 هافبک 6.26
Jeremias Lorch 1 1 0 1 0 هافبک 6.46
تورلس کنول 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Martin Fraisl 28 (19) 67% 0 0 19 (10) 0 دروازه‌بان 7.24
Leart Paqarada 58 (40) 69% 2 5 13 (6) 0 مدافع 7.11
الکساندر ژیروف 78 (62) 80% 0 0 17 (8) 0 مدافع 7.79
Gerrit Nauber 45 (39) 86% 0 0 7 (2) 0 مدافع 7.37
دنیس دیکمایر 32 (22) 68% 2 4 5 (1) 0 مدافع 7.05
Erik Zenga 26 (22) 84% 0 1 2 (1) 0 هافبک 6.58
Julius Biada 47 (34) 73% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 7.04
روریک گیسلاسون 39 (28) 71% 0 3 6 (3) 0 هافبک 7.26
Kevin Behrens 34 (21) 61% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.26
Ivan Paurevic 65 (53) 81% 0 0 2 (1) 0 هافبک 5.36
Mario Engels 9 (9) 100% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.32
دنیس لینسمایر 4 (3) 75% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.37
Marlon Frey 5 (2) 40% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.29
Philip Türpitz 10 (5) 50% 0 0 4 (0) 0 هافبک 6.09
Heinz Lindner 31 (18) 58% 0 0 16 (3) 0 دروازه‌بان 6.8
Sascha Mockenhaupt 53 (33) 62% 1 0 15 (2) 0 مدافع 7.04
Niklas Dams 54 (45) 83% 0 0 15 (10) 0 مدافع 7.31
Michel Niemeyer 37 (23) 63% 0 4 9 (2) 0 مدافع 6.63
Maximilian Dittgen 18 (12) 66% 2 6 2 (1) 0 هافبک 7.05
Sebastian Mrowca 26 (17) 65% 0 1 4 (1) 0 هافبک 6.51
Moritz Kuhn 33 (22) 66% 0 8 5 (1) 0 مدافع 6.82
Manuel Schaffler 15 (9) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.37
Paterson Chato 28 (18) 64% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.41
Jakov Medic 67 (55) 82% 0 1 10 (4) 0 مدافع 7.24
Tobias Schwede 19 (16) 84% 2 3 1 (0) 0 هافبک 6.36
استفان آیگنر 2 (1) 50% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.26
Jeremias Lorch 21 (17) 81% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.46
تورلس کنول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11