فوتبــال 11

جمعه، 03 آبان 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ioannis Gelios 0 (0) 0 42 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.69
Johannes van den Bergh 0 (0) 1 41 8 (5) 90 مدافع 7.08
Hauke Wahl 0 (0) 0 49 6 (3) 90 مدافع 6.64
Dominik Schmidt 0 (0) 2 51 9 (8) 90 مدافع 7.11
Phil Neumann 0 (0) 3 36 9 (7) 90 مدافع 7.14
Jonas Meffert 1 (1) 2 32 12 (6) 90 هافبک 7.08
لی جائه-سونگ 1 (1) 2 33 17 (8) 90 هافبک 7.44
صالح اوزکان 2 (0) 2 42 21 (14) 89 هافبک 7.89
Alexander Mühling 5 (1) 0 40 16 (9) 90 هافبک 6.57
Janni Serra 3 (2) 0 18 16 (4) 89 مهاجم 6.68
Makana Baku 1 (0) 1 19 14 (4) 59 مهاجم 6.66
Stefan Thesker 0 (0) 0 4 2 (1) 1 مدافع 0
Emmanuel Iyoha 1 (0) 0 12 4 (3) 31 مهاجم 6.43
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 1 (1) 1 مهاجم 0
Manuel Riemann 0 (0) 0 44 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.04
Danilo Soares 1 (0) 6 47 21 (12) 90 مدافع 6.57
سائولو دیکارلی 0 (0) 1 54 9 (6) 90 مدافع 6.77
Simon Lorenz 0 (0) 1 41 8 (4) 90 مدافع 6.63
Anthony Losilla 0 (0) 4 59 20 (11) 90 هافبک 6.91
Danny Blum 3 (0) 1 41 10 (3) 90 مهاجم 6.11
Tom Weilandt 0 (0) 0 18 14 (4) 67 مهاجم 6.04
Silvere Ganvoula 4 (2) 2 22 23 (10) 90 مهاجم 7.33
Thomas Eisfeld 0 (0) 3 13 7 (3) 78 هافبک 6.4
سباستین مایر 0 (0) 2 31 4 (3) 61 هافبک 6.6
Stefano Celozzi 1 (0) 1 39 6 (4) 90 مدافع 6.54
سیمون زولر 0 (0) 0 12 2 (0) 23 مهاجم 6.59
لی چونگ-یونگ 0 (0) 0 11 2 (1) 12 هافبک 6.23
مانوئل وینسایمر 2 (1) 0 11 9 (1) 29 مهاجم 6.11
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ioannis Gelios 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
Johannes van den Bergh 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.08
Hauke Wahl 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.64
Dominik Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.11
Phil Neumann 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.14
Jonas Meffert 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.08
لی جائه-سونگ 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.44
صالح اوزکان 2 (0) 2 (1) 0 1 1 0 هافبک 7.89
Alexander Mühling 5 (1) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.57
Janni Serra 3 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.68
Makana Baku 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.66
Stefan Thesker 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Emmanuel Iyoha 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Lion Lauberbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Riemann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.04
Danilo Soares 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
سائولو دیکارلی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.77
Simon Lorenz 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
Anthony Losilla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
Danny Blum 3 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
Tom Weilandt 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.04
Silvere Ganvoula 4 (2) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.33
Thomas Eisfeld 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
سباستین مایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Stefano Celozzi 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.54
سیمون زولر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
لی چونگ-یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.23
مانوئل وینسایمر 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ioannis Gelios 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
Johannes van den Bergh 1 2 1 1 0 مدافع 7.08
Hauke Wahl 3 0 0 0 0 مدافع 6.64
Dominik Schmidt 6 2 2 0 0 مدافع 7.11
Phil Neumann 2 1 3 1 0 مدافع 7.14
Jonas Meffert 2 2 2 1 0 هافبک 7.08
لی جائه-سونگ 0 3 2 1 0 هافبک 7.44
صالح اوزکان 0 1 2 0 0 هافبک 7.89
Alexander Mühling 1 0 0 2 0 هافبک 6.57
Janni Serra 0 1 0 1 0 مهاجم 6.68
Makana Baku 0 2 1 2 0 مهاجم 6.66
Stefan Thesker 0 0 0 0 0 مدافع 0
Emmanuel Iyoha 0 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Lion Lauberbach 1 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Riemann 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.04
Danilo Soares 4 2 6 4 1 مدافع 6.57
سائولو دیکارلی 5 1 1 1 0 مدافع 6.77
Simon Lorenz 4 2 1 1 0 مدافع 6.63
Anthony Losilla 3 1 4 2 0 هافبک 6.91
Danny Blum 0 0 1 0 0 مهاجم 6.11
Tom Weilandt 0 1 0 4 0 مهاجم 6.04
Silvere Ganvoula 2 0 2 5 0 مهاجم 7.33
Thomas Eisfeld 2 0 3 1 0 هافبک 6.4
سباستین مایر 0 1 2 0 0 هافبک 6.6
Stefano Celozzi 1 1 1 1 0 مدافع 6.54
سیمون زولر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.59
لی چونگ-یونگ 0 0 0 0 0 هافبک 6.23
مانوئل وینسایمر 0 0 0 2 0 مهاجم 6.11
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ioannis Gelios 42 (30) 71% 0 0 22 (10) 0 دروازه‌بان 6.69
Johannes van den Bergh 41 (31) 75% 1 5 6 (3) 1 مدافع 7.08
Hauke Wahl 49 (47) 95% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.64
Dominik Schmidt 51 (38) 74% 0 0 15 (7) 0 مدافع 7.11
Phil Neumann 36 (22) 61% 0 3 9 (2) 0 مدافع 7.14
Jonas Meffert 32 (28) 87% 2 0 3 (1) 0 هافبک 7.08
لی جائه-سونگ 33 (25) 75% 1 9 4 (1) 0 هافبک 7.44
صالح اوزکان 42 (30) 71% 3 0 3 (0) 1 هافبک 7.89
Alexander Mühling 40 (25) 62% 1 2 7 (3) 0 هافبک 6.57
Janni Serra 18 (12) 66% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.68
Makana Baku 19 (16) 84% 2 3 1 (1) 0 مهاجم 6.66
Stefan Thesker 4 (2) 50% 0 0 2 (1) 0 مدافع 0
Emmanuel Iyoha 12 (5) 41% 0 1 4 (2) 0 مهاجم 6.43
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Manuel Riemann 44 (22) 50% 0 0 32 (10) 0 دروازه‌بان 7.04
Danilo Soares 47 (36) 76% 0 4 3 (0) 0 مدافع 6.57
سائولو دیکارلی 54 (47) 87% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.77
Simon Lorenz 41 (38) 92% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.63
Anthony Losilla 59 (48) 82% 0 1 3 (1) 0 هافبک 6.91
Danny Blum 41 (30) 73% 2 5 6 (1) 0 مهاجم 6.11
Tom Weilandt 18 (12) 66% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.04
Silvere Ganvoula 22 (13) 59% 3 2 0 (0) 0 مهاجم 7.33
Thomas Eisfeld 13 (13) 100% 1 2 1 (1) 0 هافبک 6.4
سباستین مایر 31 (24) 77% 1 3 1 (0) 0 هافبک 6.6
Stefano Celozzi 39 (33) 84% 0 3 8 (5) 0 مدافع 6.54
سیمون زولر 12 (10) 83% 1 0 2 (1) 1 مهاجم 6.59
لی چونگ-یونگ 11 (7) 63% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.23
مانوئل وینسایمر 11 (8) 72% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.11
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11