فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گرگور کوبل 0 (0) 0 10 1 (1) 22 دروازه‌بان 6.85
هلگر بادشتوبر 0 (0) 1 46 8 (2) 90 مدافع 7.02
مارک الیور کمپف 2 (0) 1 30 17 (5) 90 مدافع 6.97
پاسکال اشتنزل 1 (0) 1 55 12 (5) 90 مدافع 7.04
Philipp Förster 2 (1) 3 36 21 (15) 90 هافبک 8.63
گونزالو کاسترو 0 (0) 1 6 4 (2) 18 هافبک 6.42
اورل مانگالا 1 (1) 1 27 10 (5) 90 هافبک 7.37
دنیل دیداوی 2 (1) 1 30 8 (4) 90 هافبک 7.7
نیکولاس گونزالس 2 (1) 0 17 18 (9) 77 مهاجم 7.77
امیلیانو اینسوا 0 (0) 2 32 5 (3) 90 مدافع 7.19
Silas Wamangituka 3 (1) 2 17 20 (7) 90 مهاجم 6.99
برنا سوسا 0 (0) 1 6 1 (1) 13 مدافع 6.51
فابیان بردلو 0 (0) 0 35 0 (0) 68 دروازه‌بان 7.12
فیلیپ کلمنت 3 (0) 0 23 12 (4) 72 هافبک 6.37
Sascha Burchert 0 (0) 1 27 2 (1) 90 دروازه‌بان 6.55
Maximilian Wittek 1 (0) 7 44 19 (11) 90 مدافع 6.74
مرگیم ماورای 1 (0) 1 46 9 (4) 90 مدافع 6.11
مارکو کالیگیوری 0 (0) 3 57 9 (8) 90 مدافع 6.94
Maximilian Sauer 0 (0) 4 16 7 (5) 45 مدافع 6.7
Hans Nunoo Sarpei 2 (0) 2 32 14 (10) 90 هافبک 6.93
پاول سیگوین 1 (0) 1 58 13 (3) 84 هافبک 6.08
Tobias Mohr 3 (0) 1 42 15 (4) 90 هافبک 6.28
Julian Green 2 (1) 5 48 12 (9) 90 هافبک 7.07
برانیمیر هورگوتا 2 (0) 2 19 8 (4) 74 مهاجم 6.17
هاوارد نیلسن 1 (1) 1 20 16 (9) 90 مهاجم 6.76
پائول یکل 0 (0) 2 27 8 (4) 45 مدافع 6.57
ماروین استفانیاک 1 (0) 1 7 3 (2) 10 هافبک 6.89
Daniel Keita-Ruel 1 (1) 0 5 2 (0) 16 مهاجم 6.41
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گرگور کوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
هلگر بادشتوبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.02
مارک الیور کمپف 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
پاسکال اشتنزل 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.04
Philipp Förster 2 (1) 7 (6) 1 0 0 0 هافبک 8.63
گونزالو کاسترو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
اورل مانگالا 1 (1) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.37
دنیل دیداوی 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.7
نیکولاس گونزالس 2 (1) 6 (5) 0 0 0 0 مهاجم 7.77
امیلیانو اینسوا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.19
Silas Wamangituka 3 (1) 7 (2) 0 1 0 1 مهاجم 6.99
برنا سوسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.12
فیلیپ کلمنت 3 (0) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.37
Sascha Burchert 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
Maximilian Wittek 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.74
مرگیم ماورای 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.11
مارکو کالیگیوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
Maximilian Sauer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
Hans Nunoo Sarpei 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.93
پاول سیگوین 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.08
Tobias Mohr 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
Julian Green 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.07
برانیمیر هورگوتا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
هاوارد نیلسن 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
پائول یکل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
ماروین استفانیاک 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.89
Daniel Keita-Ruel 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گرگور کوبل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
هلگر بادشتوبر 6 1 1 3 0 مدافع 7.02
مارک الیور کمپف 8 3 1 4 0 مدافع 6.97
پاسکال اشتنزل 1 0 1 4 0 مدافع 7.04
Philipp Förster 2 1 3 1 0 هافبک 8.63
گونزالو کاسترو 1 0 1 0 0 هافبک 6.42
اورل مانگالا 2 3 1 3 0 هافبک 7.37
دنیل دیداوی 0 0 1 0 0 هافبک 7.7
نیکولاس گونزالس 2 0 0 2 0 مهاجم 7.77
امیلیانو اینسوا 2 1 2 0 0 مدافع 7.19
Silas Wamangituka 0 1 2 2 0 مهاجم 6.99
برنا سوسا 0 0 1 0 0 مدافع 6.51
فابیان بردلو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.12
فیلیپ کلمنت 0 1 0 1 0 هافبک 6.37
Sascha Burchert 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.55
Maximilian Wittek 2 1 7 1 0 مدافع 6.74
مرگیم ماورای 3 0 1 0 0 مدافع 6.11
مارکو کالیگیوری 7 2 3 0 0 مدافع 6.94
Maximilian Sauer 0 2 4 0 0 مدافع 6.7
Hans Nunoo Sarpei 0 0 2 3 0 هافبک 6.93
پاول سیگوین 0 0 1 2 0 هافبک 6.08
Tobias Mohr 0 0 1 1 0 هافبک 6.28
Julian Green 1 2 5 1 0 هافبک 7.07
برانیمیر هورگوتا 0 0 2 1 0 مهاجم 6.17
هاوارد نیلسن 0 0 1 1 0 مهاجم 6.76
پائول یکل 0 2 2 4 0 مدافع 6.57
ماروین استفانیاک 0 0 1 0 0 هافبک 6.89
Daniel Keita-Ruel 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گرگور کوبل 10 (9) 90% 0 0 2 (1) 0 دروازه‌بان 6.85
هلگر بادشتوبر 46 (37) 80% 1 0 6 (2) 0 مدافع 7.02
مارک الیور کمپف 30 (20) 66% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.97
پاسکال اشتنزل 55 (47) 85% 1 0 9 (6) 0 مدافع 7.04
Philipp Förster 36 (27) 75% 3 0 1 (1) 0 هافبک 8.63
گونزالو کاسترو 6 (2) 33% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.42
اورل مانگالا 27 (24) 88% 1 0 1 (0) 0 هافبک 7.37
دنیل دیداوی 30 (23) 76% 2 5 2 (1) 1 هافبک 7.7
نیکولاس گونزالس 17 (10) 58% 3 1 1 (1) 1 مهاجم 7.77
امیلیانو اینسوا 32 (23) 71% 1 1 3 (2) 0 مدافع 7.19
Silas Wamangituka 17 (10) 58% 1 2 2 (0) 1 مهاجم 6.99
برنا سوسا 6 (4) 66% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.51
فابیان بردلو 35 (24) 68% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 7.12
فیلیپ کلمنت 23 (18) 78% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.37
Sascha Burchert 27 (20) 74% 1 0 16 (10) 0 دروازه‌بان 6.55
Maximilian Wittek 44 (34) 77% 1 1 5 (3) 0 مدافع 6.74
مرگیم ماورای 46 (35) 76% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.11
مارکو کالیگیوری 57 (51) 89% 1 0 6 (3) 0 مدافع 6.94
Maximilian Sauer 16 (12) 75% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.7
Hans Nunoo Sarpei 32 (28) 87% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.93
پاول سیگوین 58 (45) 78% 2 1 5 (4) 0 هافبک 6.08
Tobias Mohr 42 (28) 66% 0 8 2 (1) 0 هافبک 6.28
Julian Green 48 (38) 79% 2 2 7 (3) 0 هافبک 7.07
برانیمیر هورگوتا 19 (10) 52% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.17
هاوارد نیلسن 20 (15) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.76
پائول یکل 27 (22) 81% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.57
ماروین استفانیاک 7 (7) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.89
Daniel Keita-Ruel 5 (3) 60% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11