فوتبــال 11

جمعه، 29 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Dominik Schmidt 1 (0) 1 61 6 (3) 90 مدافع 6.33
Hauke Wahl 0 (0) 0 50 4 (2) 90 مدافع 6.49
Jonas Meffert 0 (0) 4 60 16 (8) 90 هافبک 6.86
Alexander Mühling 1 (0) 0 38 8 (2) 90 هافبک 5.81
صالح اوزکان 1 (0) 0 22 14 (5) 64 هافبک 6.01
دارکو تودوروویچ 1 (1) 1 27 10 (6) 90 مدافع 6.69
Makana Baku 0 (0) 3 11 6 (4) 53 مهاجم 6.26
لی جائه-سونگ 3 (1) 1 32 18 (7) 90 هافبک 7.51
Ioannis Gelios 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.1
Johannes van den Bergh 0 (0) 2 43 5 (3) 90 مدافع 6.59
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 9 9 (2) 45 مهاجم 6.1
Janni Serra 2 (0) 0 8 7 (5) 45 مهاجم 6.59
Salim Khelifi 1 (1) 0 9 6 (1) 26 مهاجم 6.18
دیوید آتانگا 0 (0) 0 12 4 (2) 37 مهاجم 7.08
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.62
فیلیپه 0 (0) 1 4 2 (2) 18 مدافع 6.84
Marcel Franke 1 (0) 0 57 6 (3) 90 مدافع 6.4
جولین کارب 0 (0) 3 36 9 (5) 90 مدافع 6.62
دنیس آئوگو 0 (0) 2 50 10 (5) 90 مدافع 6.66
ادگار پریب 0 (0) 3 46 11 (6) 90 هافبک 6.8
سدریک تویشرت 4 (2) 0 19 8 (4) 82 مهاجم 7.26
ماروین دوکش 2 (1) 0 35 8 (4) 90 مهاجم 7.71
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 5 61 17 (13) 90 مدافع 6.88
مارک اشتندرا 2 (0) 1 31 18 (9) 70 هافبک 6.66
گنکی هاراگوچی 1 (0) 3 46 10 (7) 90 مهاجم 7.22
یانس هورن 0 (0) 0 6 2 (1) 8 مدافع 6.36
Josip Elez 0 (0) 0 23 5 (2) 72 مدافع 6.5
ماروین باکالوتز 0 (0) 0 10 7 (2) 20 هافبک 6.37
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Dominik Schmidt 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.33
Hauke Wahl 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.49
Jonas Meffert 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.86
Alexander Mühling 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.81
صالح اوزکان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.01
دارکو تودوروویچ 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.69
Makana Baku 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
لی جائه-سونگ 3 (1) 4 (3) 1 0 0 0 هافبک 7.51
Ioannis Gelios 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Johannes van den Bergh 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
Janni Serra 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
Salim Khelifi 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.18
دیوید آتانگا 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.08
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.62
فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
Marcel Franke 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
جولین کارب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
دنیس آئوگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
ادگار پریب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
سدریک تویشرت 4 (2) 3 (3) 1 0 0 1 مهاجم 7.26
ماروین دوکش 2 (1) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 7.71
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.88
مارک اشتندرا 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.66
گنکی هاراگوچی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.22
یانس هورن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
Josip Elez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
ماروین باکالوتز 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.37
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Dominik Schmidt 0 1 1 0 0 مدافع 6.33
Hauke Wahl 2 0 0 0 0 مدافع 6.49
Jonas Meffert 1 2 4 2 0 هافبک 6.86
Alexander Mühling 0 0 0 0 0 هافبک 5.81
صالح اوزکان 0 1 0 4 0 هافبک 6.01
دارکو تودوروویچ 0 0 1 3 0 مدافع 6.69
Makana Baku 1 0 3 0 0 مهاجم 6.26
لی جائه-سونگ 1 3 1 2 0 هافبک 7.51
Ioannis Gelios 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Johannes van den Bergh 0 1 2 1 0 مدافع 6.59
Emmanuel Iyoha 0 0 0 2 0 مهاجم 6.1
Janni Serra 0 0 0 0 0 مهاجم 6.59
Salim Khelifi 0 0 0 2 0 مهاجم 6.18
دیوید آتانگا 0 0 0 0 0 مهاجم 7.08
ران-روبرت زیلر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.62
فیلیپه 1 2 1 0 0 مدافع 6.84
Marcel Franke 4 0 0 2 0 مدافع 6.4
جولین کارب 3 2 3 1 0 مدافع 6.62
دنیس آئوگو 0 1 2 3 0 مدافع 6.66
ادگار پریب 0 0 3 1 0 هافبک 6.8
سدریک تویشرت 0 0 0 0 0 مهاجم 7.26
ماروین دوکش 2 0 0 1 0 مهاجم 7.71
میئیکو آلبورنوس 0 0 5 1 0 مدافع 6.88
مارک اشتندرا 0 0 1 2 0 هافبک 6.66
گنکی هاراگوچی 0 0 3 2 0 مهاجم 7.22
یانس هورن 0 0 0 1 0 مدافع 6.36
Josip Elez 2 1 0 0 0 مدافع 6.5
ماروین باکالوتز 0 0 0 1 0 هافبک 6.37
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Dominik Schmidt 61 (47) 77% 0 0 21 (13) 0 مدافع 6.33
Hauke Wahl 50 (45) 90% 1 0 7 (4) 0 مدافع 6.49
Jonas Meffert 60 (53) 88% 0 1 7 (4) 0 هافبک 6.86
Alexander Mühling 38 (30) 78% 0 1 2 (1) 0 هافبک 5.81
صالح اوزکان 22 (17) 77% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.01
دارکو تودوروویچ 27 (17) 63% 1 7 7 (1) 0 مدافع 6.69
Makana Baku 11 (6) 54% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.26
لی جائه-سونگ 32 (23) 71% 0 6 1 (1) 0 هافبک 7.51
Ioannis Gelios 40 (31) 77% 0 0 16 (7) 0 دروازه‌بان 6.1
Johannes van den Bergh 43 (29) 67% 1 3 12 (4) 0 مدافع 6.59
Emmanuel Iyoha 9 (4) 44% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.1
Janni Serra 8 (7) 87% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.59
Salim Khelifi 9 (9) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.18
دیوید آتانگا 12 (8) 66% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 7.08
ران-روبرت زیلر 37 (22) 59% 0 0 26 (11) 0 دروازه‌بان 6.62
فیلیپه 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.84
Marcel Franke 57 (43) 76% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.4
جولین کارب 36 (26) 72% 0 1 4 (0) 0 مدافع 6.62
دنیس آئوگو 50 (44) 88% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.66
ادگار پریب 46 (33) 71% 1 2 5 (1) 0 هافبک 6.8
سدریک تویشرت 19 (15) 78% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 7.26
ماروین دوکش 35 (23) 65% 2 0 2 (1) 0 مهاجم 7.71
میئیکو آلبورنوس 61 (44) 72% 0 2 3 (0) 0 مدافع 6.88
مارک اشتندرا 31 (24) 77% 1 1 1 (0) 0 هافبک 6.66
گنکی هاراگوچی 46 (39) 84% 2 1 1 (0) 1 مهاجم 7.22
یانس هورن 6 (5) 83% 1 0 1 (1) 0 مدافع 6.36
Josip Elez 23 (17) 73% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6.5
ماروین باکالوتز 10 (7) 70% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.37
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11